Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Slobodný prístup k informáciam

SPRÍSTUPNENIE  INFORMÁCIÍ podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto je podľa § 2 ods. 1  zákona č. 211/2000 Z. z. o o slobodnom prístupe k informáciám povinná osoba, a to iba v rozsahu tejto jeho rozhodovacej činnosti.

Povinná osoba  podľa § 5 zverejňuje:

I. Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry (RTF, 37 kB)

II. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie (RTF, 136 kB)

                   Žiadosť o sprístupnenie informácií  (PDF, 119 kB)

III. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené (RTF, 93 kB)

                   Odvolanie proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie (PDF, 116 kB)

IV. Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať (RTF, 60 kB)

V.  Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe (RTF, 53 kB)

VI. SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV (RTF, 528 kB)