Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Slobodný prístup k informáciám

 

INFORMÁCIE  K ZÁKONU č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Vo vašej žiadosti o infomácie adresovanej okresnému úradu musí byť zrejmé:

  • kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa
  • adresa pobytu alebo sídlo
  • ktorých informácií sa žiadosť týka
  • aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom .../ 

Ak vaša žiadosť nebude obsahovať tieto údaje, vyzveme vás na jej doplnenie.

Okresný úrad je povinný žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní, o predĺžení lehoty v zmysle § 17, ods. 2 a 3 zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám Vás budeme informovať.

Žiadosti na sprístupnenie informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. sa v prípade:

- osobného podania podávajú na Okresnom úrade Dolný Kubín, Námestie slobody 1, na sekretariáte prednostu,  Ing. Miloš Murina.

Následne po zaevidovaní sa postúpia podľa obsahu príslušnému odboru na Okresnom úrade Dolný Kubín na priame vybavenie.

- e-mailom: TA.13G4@TP.S3RYKSPFD@ , TA.13G4@TP.FO3G@

 - poštou:         Okresný úrad Dolný Kubín

Námestie slobody 1

026 01 Dolný Kubín

 

Nedostali ste požadovanú informáciu?

V prípade nesprístupnenia informácie alebo obmedzenia prístupu k informáciám (t.j. bola Vám sprístupnená len časť požadovanej informácie) sa môžete voči rozhodnutiu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia.

Odvolanie musí obsahovať:

  • rozhodnutie, proti ktorému smeruje
  • kto ho podáva

Uvítame aj Vaše zdôvodnenie, prečo nesúhlasíte s rozhodnutím.

Dôležité je stihnúť lehotu 15 dní.