Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Slobodný prístup k informáciám

Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.  
o slobodnom prístupe k informáciám je možné podať nasledovne:  
 
O informácie môže požiadať ktokoľvek, pričom táto osoba nemusí v zmysle zákona preukazovať 
právny alebo iný dôvod alebo záujem, pre ktorý informáciu požaduje. Zo žiadosti musí byť zjavné, 
ktorej  povinnej  osobe  je  určená,  meno,  priezvisko,  názov  alebo  obchodné  meno  žiadateľa,  jeho 
adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácie 
žiadateľ navrhuje.  
 
Žiadosť je možné podať: 
·  písomne  na  adrese:    Okresný  úrad  Liptovský  Mikuláš,  Námestie  osloboditeľov  1,  031  41  
Liptovský Mikuláš 
·  elektronickou formou: TA.13G4@4R.SKAF3PYLD@ 
·  ústne: - v podateľni Okresného úradu Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditeľov 1, Liptovský  
              Mikuláš, 1. posch., č. dverí  29,  č. tel.: 044/5518722;  
         - v kancelárii vedúcej organizačného odboru, 1. posch., č. dverí 28, č. tel.: 044/5518720; 
         - na sekretariáte, 1. posch., č. dverí 48,49,50, č. tel.: 044/5518711; 
 
alebo priamo na vecne príslušnom odbore okresného úradu 
-  odbore všeobecnej vnútornej správy 
-  odbore živnostenského podnikania  
-  odbore krízového riadenia 
-  odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
-  odbore pozemkovom a lesnom 
-   katastrálnom odbore 
-  odbore starostlivosti o životné prostredie 
 
v čase úradných hodín:  
 
Pondelok  8.00 – 15.00 
Utorok  8.00 – 15.00 
Streda  8.00 – 17.00 
Štvrtok  8.00 – 15.00 
Piatok  8.00 – 14.00 
 
Zo žiadosti o sprístupnenie informácií musí byť zrejmé : 
 
   -   ktorej povinnej osobe je určená 
  -   meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, 
  -   adresa pobytu alebo sídlo, 
  -   ktorých informácií sa žiadosť týka, 
  -   aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje 
 
Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť: 
  
      Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis 
alebo  výpis,  odkopírovaním  informácií  na  technický  nosič  dát,  sprístupnením  kópií  predlôh  s 
požadovanými  informáciami,  telefonicky,  faxom,  poštou,  elektronickou  poštou.  Ak  informáciu 
nemožno  sprístupniť  spôsobom  určeným  žiadateľom,  dohodne  povinná  osoba  so  žiadateľom  iný 
spôsob sprístupnenia informácie. 
 
Sprístupnenie informácií nevidiacim, slabozrakým a nedoslýchvým osobám : 
  
1.  Za  prístupnú  formu  sprístupnenia  informácie  žiadateľovi,  ktorý  je  osobou  nevidiacou  alebo 
slabozrakou, sa podľa tohto zákona považuje informácia napísaná: 
a) slepeckým (Braillovým) písmom 
b) zväčšeným typom písma 


2. Nevidiaca osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie prístupnou formou uvedenou v § 
16  odseku  2  písm.  a)  zákona  o  slobodnom  prístupe  k  informáciám.  Pri  podaní  žiadosti  predloží 
kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným  pásom, na ktorého zadnej 
strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia "Nevidiaci - Blind". 
  
3. Slabozraká osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie prístupnou formou uvedenou v § 
16  odseku  2  písm.  b)  zákona  o  slobodnom  prístupe  k  informáciám.  Pri  podaní  žiadosti  predloží 
kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. 


4. Ak žiadateľ podľa § 16 odseku 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám v žiadosti uvedie, že 
požaduje  sprístupnenie  informácie  v  prístupnej  forme,  povinná  osoba  je  povinná  sprístupniť 
informáciu  v  požadovanej  prístupnej  forme.  Povinná  osoba,  ktorá  nemá  k  dispozícii  špeciálne 
zariadenia prispôsobené na písmo a tlač slepeckého písma, môže požiadať osobu, ktorá má takéto 
zariadenie k dispozícii, bezodkladne o vyhotovenie prekladu sprístupňovanej informácie. Ak ide o 
taký  rozsah  informácie,  ktorý  by  presiahol  primeraný  rozsah  v  prístupnej  forme,  povinná  osoba 
sprístupní  požadovanú  informáciu  alebo  jej  časť  iným  vhodným  spôsobom  podľa  §  16  ods.  1 
zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Povinná osoba nie je oprávnená obmedzovať celkový 
rozsah sprístupňovanej informácie, na ktorú má žiadateľ právo zo zákona. 


5. Ak je žiadateľom osoba nepočujúca alebo nedoslýchavá v žiadosti uvedie, akým spôsobom podľa § 
16 ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám požaduje sprístupnenie informácie. 


6. Žiadateľ podľa odsekov § 16 ods. 3, 4 a 6 zákona o slobodnom prístupe k informáciám a povinná 
osoba môžu dohodnúť aj iný spôsob sprístupnenia informácie. 


7.  Povinná  osoba  umožní  každému  bez  preukázania  právneho  alebo  iného  dôvodu  alebo  záujmu 
nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie. 


8. Povinná osoba pritom urobí opatrenia, aby nazretím do dokumentácie neboli porušené  povinnosti 
podľa § 8 až 12 zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 
 
V prípade,  že  povinná  osoba  odmietne  podať  požadovanú  informáciu,  vydá  vo  veci  rozhodnutie 
o odmietnutí požadovanej informácie. Proti rozhodnutiu povinnej osoby je možné podať opravný 
prostriedok   (odvolanie)  na  okresný  úrad,  vecne príslušný odbor,  ktorý rozhodnutie vydal  v 
prvom stupni alebo mal vydať, teda tomu subjektu, ktorému bola podaná samotná žiadosť. 
 
Z odvolania by malo byť zrejmé:  
-  kto  podáva odvolanie  
-  proti ktorému rozhodnutiu smeruje 
-  prečo sa odvolanie podáva 
-  návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť 
 
Spôsob podania odvolania: 
-  písomne 
-  ústne do zápisnice 
-  telegraficky 
 
Lehota podania odvolania: 
-  v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o 
žiadosti;  
-  pri    nevydaní  rozhodnutia  sa  za  deň  doručenia  považuje  tretí  deň  od  uplynutia  lehoty  na 
vybavenie žiadosti.  
 
Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby : 
Ak  žiadateľovi  nebolo  vyhovené  v  odvolacom  konaní,  môže  do  dvoch  mesiacov  od  doručenia 
rozhodnutia o odvolaní podať žalobu na príslušný súd, t.j. krajský súd. V žalobe možno žiadať iba 
preskúmanie zákonnosti rozhodnutia (súd sa nebude zaoberať podstatou veci - sprístupnením alebo 
nesprístupnením  informácie).  Súd  môže  rozhodnutie  zrušiť  ako  nezákonné  a  vrátiť  alebo  žalobu 
zamietne.  
 
Okrem odvolania - riadny opravný prostriedok, možno podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní podať mimoriadne opravné prostriedky, ktorými sú: 
·  obnova konania 
·  preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania 
·  protest prokurátora 
 

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Článok  1


(1)  Úhradu  poplatku  určí  vecne  príslušný  odbor,  ktorý  informáciu  poskytuje  podľa 
sadzobníka. Žiadateľovi oznámi bezodkladne vhodným spôsobom predpísanú sumu na úhradu 
nákladov, spojených s poskytnutím informácie a spôsob jej zaplatenia.

(2)  Úhrada  sa  vyžiada  v hotovosti  do  pokladne,  zaslaním  poštovej  poukážky  alebo 
bezhotovostným prevodom na účet v banke. Pri zasielaní informácie poštou je možné použiť 
ako spôsob úhrady dobierku ak sa tak so žiadateľom o informáciu dohodlo. Prijatie úhrady 
v hotovosti sa vykoná do pokladne okresného úradu. 

(3)  Informácia  sa    žiadateľovi  poskytne  alebo  odošle  až  po  predložení  dokladu  o 
zaplatení predpísanej sumy, okrem prípadu, uvedeného v ods. 2 druhá veta tohto článku.  
 

Článok 2


Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov: 
1.  Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie

a)  1 strana  čierno-biela – A4             0,02 EUR 
           za vyhotovenie obojstranného č-b listu formátu A4      0,03 EUR 
       (Farebné rozmnožovanie sa na okresnom úrade nevykonáva z technických dôvodov) 
  1 strana čieno-biela – A3            0,04 EUR 
           za vyhotovenie obojstranného č-b listu formátu A3      0,06 EUR

b)  Informácia poskytnutá na 3,5 HDD diskete                            0,65 EUR 
            Informácia poskytnutá na 1 ks CD ROM         1,66 EUR

c)  obálka formát A6               0,02 EUR 
            obálka formát A5               0,03 EUR 
            obálka formát A4               0,07 EUR

d)  náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

2.  Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

3.  Bezplatne  sú  poskytované  informácie,  u ktorých  náklady  spojené  s vyhotovením 
a zaslaním informácie sumárne neprekročia 6,64 eura.

4.  Žiadateľovi,  ktorý  predloží  notárom  overenú  kópiu  preukazu  občana  s  ťažkým 
zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, 
sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady spojené s vyhotovením kópie a 
odoslaním informácie sumárne prekročia sumu 6,64 EUR. 
 

 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie (DOC, 139 kB) 

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku (DOC, 33 kB) 

Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní (DOC, 30 kB)