Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Slobodný prístup k informáciám

INFORMÁCIE  K ZÁKONU č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

Vo vašej žiadosti o informácie adresovanej okresnému úradu musí byť zrejmé:

  • kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa

  • adresa pobytu alebo sídlo

  • ktorých informácií sa žiadosť týka

  • aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom .../ 

Ak vaša žiadosť nebude obsahovať tieto údaje, vyzveme vás na jej doplnenie.

Okresný úrad je povinný žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní, o predĺžení lehoty v zmysle § 17, ods. 2 a 3 zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám Vás budeme informovať.

 

Žiadosti na sprístupnenie informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. sa v prípade:

- osobného podania podávajú na Okresnom úrade Žilina, Vysokoškolákov  8556/33B , 010 08 Žilina v podateľni  úradu na 1. NP

Následne po zaevidovaní sa postúpia podľa obsahu príslušnému odboru na Okresnom úrade Žilina  na priame vybavenie.

- e-mailom: TA.13G4@SJ.S3RYKSPFD@ , TA.13G4@SJ.FO3G@

 - poštou:         Okresný úrad Žilina

                       Vysokoškolákov 8556/33B

                       010 08 Žilina

          

Spôsob zriadenia, právomoci, kompetencie, org. štruktúra
(PDF, 142 kB)

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie
(PDF, 134 kB)

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku (PDF, 69 kB)

Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní (PDF, 66 kB)

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií (PDF, 253 kB)

Sadzobník správnych poplatkov
(PDF, 219 kB)

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií (PDF, 59 kB)