Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

Slobodný prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby v rámci svojej činnosti k dispozícii, sa realizuje na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Zo žiadosti o poskytnutie informácie adresovanej Okresnému úradu Lučenec musí byť zrejmé:

  • kto žiadosť podáva - meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
  • adresa pobytu alebo sídlo;
  • ktorých informácií sa žiadosť týka;
  • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje  (napr. písomne, emailom atď.).

Ak žiadosť nebude obsahovať uvedené náležitosti, žiadateľ bude bezodkladne vyzvaný na doplnenie žiadosti.

 MOŽNOSTI PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O INFORMÁCIE:

  • elektronickou poštouTA.13G4@QR.S3RYKSPFD@
  • faxom: +421961652109,
  • písomne - poštou na adresu Okresný úrad Lučenec, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec alebo

                       - osobne počas úradných hodín na podateľni Okresného úradu Lučenec,

  • ústne      - počas úradných hodín na Okresnom úrade Lučenec.

Okresný úrad Lučenec je povinný žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia.

Zo závažných dôvodov môže Okresný úrad Lučenec ako povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme. O predĺžení lehoty bude žiadateľ informovaný.