Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Slobodný prístup k informáciám

 

Slobodný prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby v rámci svojej činnosti k dispozícii, sa realizuje na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

 

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Zo žiadosti o poskytnutie informácie adresovanej Okresnému úradu Poltár musí byť zrejmé:

 • kto žiadosť podáva - meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
 • adresa pobytu alebo sídlo;
 • ktorých informácií sa žiadosť týka;
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje  (napr. písomne, emailom atď.).

Ak žiadosť nebude obsahovať uvedené predpísané náležitosti, žiadateľ bude bezodkladne vyzvaný na doplnenie žiadosti.

Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

 

MOŽNOSTI PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O INFORMÁCIE:

 • elektronickou poštou:                  TA.13G4@KD.FF@
 • písomne:                                      poštou na adresu        Okresný úrad Poltár
                                                                                        Železničná 2
                                                                                        987 01 Poltár alebo
                                                       osobne počas úradných hodín na podateľni
                                                       Okresného úradu Poltár,
 • ústne:                                              počas úradných hodín na Okresnom úrade Poltár.

Okresný úrad Poltár je povinný žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia.

Zo závažných dôvodov môže Okresný úrad Poltár ako povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme. O predĺžení lehoty bude žiadateľ informovaný.