Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Správne poplatky

Zoznam úkonov a sadzieb podľa

zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

Odbor organizačný

 Položka č. 2

Úkon

a)

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu.

2,00

c)

Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove za každú aj začatú stranu:

      -   v slovenskom jazyku

      -   v cudzom jazyku

 

 

2,00

4,00

Poznámky (pre položku 2)

 1.  Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

 Položka č. 1

Úkon

 

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva

 1. fyzická osoba
 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie

 

 25,00

250,00

Poznámky (pre položku 1)

 1. Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

 

 Položka č. 2

Úkon

a)

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu.

2,00

c)

Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove za každú aj začatú stranu:

    -   v slovenskom jazyku

    -   v cudzom jazyku

 

 

2,00

4,00

d)

Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike

15,00

o)

Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania na začatie konania na správnom orgáne podľa osobitných predpisov8c) za každé aj začaté dve strany

1,00

Oslobodenie (pre položku 2)

Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

Poznámky (pre položku 2)

 1. Poplatok zaplatený podľa a) a o) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

 

Položka č. 3

Úkon

a)

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis

2,00

b)

Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis

5,00

c)

Osvedčenie podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla)

10,00

Oslobodenie (pre položku 3)

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách

Splnomocnenie (pre položku 3)

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

 

Položka č. 16

Úkon

 

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

3,00

 

Položka č. 19

Úkon

a)

Zmena hanlivého alebo neosobného mena, alebo hanlivého priezviska

4,00

b)

Zmena priezviska maloletých detí

50,00

c)

Zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch

140,00

Oslobodenie (pre položku 19)

 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
 2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.

Poznámky (pre položku 19)

 1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí alebo za zmenu priezviska rodiča a maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
 2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.
 3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
 4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

 

Položka č. 36

Úkon

b)

Zápis verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej v územnom obvode okresného úradu

10,00

c)

Zápis predĺženia vykonávania verejnej zbierky do registra verejných zbierok

15,00

 

Odbor živnostenského podnikania

 Položka č. 148

Úkon

a)

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

 1. Na každú voľnú živnosť
 2. Na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť

 

7,00

22,00

b)

Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa

5,00

c)

Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri

5,00

d)

Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení

9,00

e)

Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni

9,00

f)

Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení

5,00

g)

Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti

4,00

h)

Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu 33)

33) § 22 ods.1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

9,00

i)

Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe 33a)

33a) § 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

9,00

j)

Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe

30,00

k)

Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike

140,00

l)

Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis

5,00

m)

Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15 strán

7,00

n)

Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané 33b)

33b) §66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.

5,00

Poznámky (pre položku 148)

1. Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet živnostenských listov a počet koncesných listín, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.

2. Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc, alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberá.

3. Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, sadzba poplatkov je 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku – poplatok podľa písmena a) bodu 2 a písmena g).

4. Poplatok podľa písmena a) bodu 1, písm. b), c), f), l) a n) sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.

 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

na úseku cestnej dopravy

 Položka č. 68

Úkon

 

Podanie návrhu o

 

a)

vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla

 1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa a PN
 2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode

 

100,00

200,00

b)

jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo vyrobeného vozidla

 1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa a PN
 2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode

 

200,00

400,00

c)

vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou

20,00

d)

vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla

 1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa
 2. pre kategórie vozidiel M2, M3
 3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a v druhom bode

20,00

100,00

50,00

e)

vnútroštátne jednotlivé schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky

50,00

f)

uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla alebo uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla 

100,00

g)

jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla

 1. pre kategórie vozidiel Ma N1
 2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode

500,00

300,00

h)

vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla

 1. pre kategórie vozidiel Ma N1
 2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode

300,00

150,00

i)

opätovné schválenie jednotlivého vozidla 

20,00

j)

dodatočné schválenie jednotlivého vozidla 

100,00

k)

povolenie prestavby jednotlivého vozidla 

20,00

l)

schválenie prestavby jednotlivého vozidla

 1. montážou plynového zariadenia alebo demontážou plynového zariadenia 
 2. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa
 3. pre iné prestavby ako v prvom a druhom bode 

20,00

100,00

300,00

 m) zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny karosérie alebo rámu  20,00
 n)

zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny motora

10,00

 o)

zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle 

10,00
 p)

vydanie nového osvedčenia o evidencii časť II alebo nového technického osvedčenia vozidla z dôvodu zápisu vykonanej hromadnej prestavby na vozidle 

10,00
 q)

vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla na schvaľovací orgán 

10,00

 r)

vydanie osvedčenia o evidencii časť II pri výmene technického osvedčenia vozidla alebo vydanie technického osvedčenia vozidla pri výmene technického osvedčenia vozidla 

10,00

 s)

dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla 

 10,00
 t)

povolenie, schválenie alebo uznanie podľa písmen a) až l) pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla podľa osobitného zákona20a)

2,00
 u)

povolenie alebo schválenie podľa písmen d), j) a l) pre vozidlo na prepravu osôb na invalidnom vozíku 

10,00

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa písmen f) až h) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré mali jednotlivo dovezené vozidlo v zahraničí evidované na svoje meno v rámci zastupiteľských úradov, diplomati, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity počas svojho pôsobenia.

2. Od poplatku podľa písmena o) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla, v ktorom je zapísaná iná technická zmena na vozidle, ak ide o opravu nesprávnych technických údajov a táto chyba bola zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vydal, okrem prípadov, keď chybné osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu.

3. Od poplatku podľa písmena r) tejto položky je oslobodená výmena technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii časť II pre vozidlo kategórie L1e.

Splnomocnenie

1. Poplatok podľa tejto položky sa znižuje podľa § 6 ods. 2, aj ak osobitný predpis ustanovuje niektoré prílohy návrhu výlučne v listinnej podobe, napríklad predloženia osvedčenia o zhode COC alebo dokladov vozidla.

2. Za podanie návrhu o dodatočné vydanie povolenia podľa písmena k) tejto položky správny orgán vyberie poplatok vo výške päťnásobku určenej sadzby.

3. Správny orgán vyberie trojnásobok poplatku podľa písmen d), f) až h), ak poplatník (účastník konania) pri doručení návrhu žiada rozhodnúť urýchlene do piatich pracovných dní. Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Trojnásobok poplatku podľa písmen d), f) až h) za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň podania návrhu. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o návrhu nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie a poplatkom určeným podľa príslušného písmena tejto položky.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov a v prípade písmena s) aj vydanie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom.

2. Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen a), b), d) a e) tejto položky požaduje viac schválení, poplatky sa sčítavajú. 

 Položka č. 73

Úkon

 

Podanie návrhu o

 

a)

dočasné vyradenie vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, z cestnej premávky

 

1. v lehote do päť rokov

5,00

2. v lehote nad päť rokov

50,00

b)

opätovné uvedenie vozidla do prevádzky ešte pred uplynutím skončenia dočasného vyradenia vozidla z premávky

5,00

 

 Položka č. 76

Úkon

c)

Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, za každú tabuľku

33,00

  

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

na úseku pozemných komunikácií

 Položka č. 60

Úkon

 

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba )a na zmeny stavieb pred ich dokončením (za každú samostatnú stavbu )

 

g)

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane

nad 10 0000 eur

 

 

100,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1 000,00

Oslobodenie (pre položku 60)

 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

(Znenie oslobodenia pri položke 59: Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.)

Poznámky (pre položku 60)

 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)]
 2. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 Položka č. 60a

Úkon

a)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

 1. právnickú osobu
 2. fyzickú osobou

100,00

30,00

e)

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

 1. právnickú osobu
 2. fyzickú osobou

30,00

10,00

g)

Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby

10,00

i)

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

10,00

Oslobodenie (pre položku 60a)

 1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 Položka č. 61

Úkon

 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby: trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

 

 

 Položka č. 62

Úkon

a)

Žiadosť o povolenie

 1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním o podľa položky 60
 2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre:

                právnickú osobu

                fyzickú osobu

 

30,00

 

 

50,00

20,00

Oslobodenie (pre položku 62)

 1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
 3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

 Položka č. 62a

Úkon

 

Kolaudačné povolenie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 

g)

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane

nad 10 0000 eur

 

 

60,00

120,00

250,00

400,00

530,00

660,00

Oslobodenie (pre položku 62a)

 1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky (pre položku 62a)

 1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
 2. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 Položka č. 80

Úkon

 

Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií pri nadrozmernej doprave a nadmernej doprave

 

a)

Za každú jednotlivú dopravu

1. nadrozmerná doprava pri prekročení najväčšej povolenej šírky, najväčšej povolenej výšky alebo najväčšej povolenej dĺžky vrátane nákladu

2. nadmerná doprava

   2a. pri prekročení najväčšej povolenej celkovej hmotnosti, ak hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v tonách) je

- do 40 vrátane

- nad 40do 60 vrátane

- nad 60do 120 vrátane

- nad 120

    2b. pri prekročení najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak zaťaženie nápravy (vyjadrené v %) je           

-   do 10 vrátane

-       nad 10 do 11,50 vrátane

-       nad 11,50 do 12,50 vrátane

-       nad 12,50

 

60,00

 

 

 

 150,00

250,00

350,00

700,00

 

 

 100,00

150,00

200,00

500,00

d) 

Za dopravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku

1. za každú jednotlivú trasu, ak naj väčšia povolená celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača

  1a. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5m a nie sú prekročené najväčšie povolené hmotnosti pripadajúce na nápravu

  1b. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5m alebo sú prekročené najväčšie povolené hmotnosti pripadajúce na nápravu

2. za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac troch mesiacov

  2a. pri splnení podmienok podľa bodu 1a

  2b. pri splnení podmienok podľa bodu 1b

3. za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac šiestich mesiacov

  3a. pri splnení podmienok podľa bodu 1a

  3b. pri splnení podmienok podľa bodu 1b

 

  

 

100,00

 

200,00 

 

 

500,00

1000,00

 

1000,00

2000,00

Splnomocnenie

1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.

4. Správny orgán môže pri nadmerných dopravách alebo nadrozmerných dopravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.

Poznámky

2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci dopravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú najväčšie povolené rozmery alebo najväčšie povolené hmotnosti.

3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške alebo v dĺžke.

4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych náročných úsekov trasy.

5. Pri doprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod1], sa celková výška poplatku určí ako dvojnásobok sadzby uvedenej v písmene a) bode 1.

6. Prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti sa posudzuje pri motorovom vozidle, pri jazdnej súprave, ako aj pri jednotlivom vozidle v súprave okrem návesovej súpravy. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých je vyššia sadzba. Za prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

7. Pri nadmernej doprave sa hmotnosť jazdnej súpravy určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.

8. Pri určení poplatku za prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne so zohľadnením dvojnáprava trojnáprava poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu, dvojnápravu alebo trojnápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony. Dvojnápravy a trojnápravy sa v tomto prípade nezohľadňujú.

10. Pri doprave, pri ktorej je súčasne prekročená najväčšia povolená celková hmotnosť a najväčšie povolené nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov2a. a 2b.

11. Ak ide o dopravu, pri ktorej sú prekročené najväčšie povolené rozmery aj najväčšia povolená hmotnosť, poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1 a 2.

12. Poplatky podľa písmena d) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o dopravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania.

 Položka č. 80a

Úkon

 

Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80

 1. do 24 hodín od doručenia žiadosti
 2. do 48 hodín od doručenia žiadosti

 

75,00

55,00

Poznámka

Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.

 

 Položka č. 82

Úkon

c)

Povolenie na zvláštne užívanie 25af) ciest

120,00

Splnomocnenie (pre položku 82)

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

 

 Položka č. 83

Úkon

c)

Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II. triedy

170,00

e)

Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií 

70,00

f)

Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií   

40,00

 

 Položka č. 84

Úkon

a)

Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. triedy

75,00

Splnomocnenie (pre položku 84)

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

Poznámky (pre položku 84)

 1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
 2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

 

 Položka č. 85

Úkon

a)

Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie

115,00

b)

Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie

 1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3m2
 2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3m2 do 20m2
 3. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20m2

30,00 

60,00 

150,00

c)

Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

30,00

d)

Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s cestou

115,00

Splnomocnenie (pre položku 85)

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena a), c) alebo d) tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena b) tejto položky zvýšiť až na dvojnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

Poznámka (pre položku 85)

Poznámka 1 k položke 84 tu platí obdobne

 

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

 Položka č. 1

Úkon

 

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva

 1. fyzická osoba
 2. právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie

 

 

25,00

250,00

Poznámky (pre položku 1)

 1.  Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

 

 Položka č. 6

Úkon

 

Preukaz rybárskej stráže

 

a)

Vydanie preukazu (osvedčenia )

4,50

b)

Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie )

16,50

c)

Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia)

6,50

d)

Vydanie preukazu ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch

33,00

Oslobodenie (pre položku 6)

 1. Od poplatku podľa písmena a), b), d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva preukaz (osvedčenie ) ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v preukaze (osvedčení ) zistená chyba zapríčinená výrobcom preukazu (osvedčenia ) alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý preukaz vydal.

 Položka č. 60

Úkon

 

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba )a na zmeny stavieb pred ich dokončením (za každú samostatnú stavbu )

 

d)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

 

 

30,00

30,00

 

e)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

 

50,00

50,00

f)

na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e)

20,00

g)

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane

nad 10 0000 eur

 

 

100,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1 000,00

Oslobodenie (pre položku 60)

 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

(Znenie oslobodenia pri položke 59: Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.)

Poznámky (pre položku 60)

 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)]
 2. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 Položka č. 60a

Úkon

a)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

 1. právnickú osobu
 2. fyzickú osobou

 

100,00

30,00

e)

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

 1. právnickú osobu
 2. fyzickú osobou

 

30,00

10,00

g)

Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby

10,00

i)

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

10,00

Oslobodenie (pre položku 60a)

 1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 Položka č. 61

Úkon

 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby: trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

 

 

 Položka č. 62

Úkon

a)

Žiadosť o povolenie

 1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním o podľa položky 60
 2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre

právnickú osobu

fyzickú osobu

 

30,00

 

 

50,00

20,00

Oslobodenie (pre položku 62)

 1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
 3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

 

 Položka č. 62a

Úkon

 

Kolaudačné povolenie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 

d)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

2. na prípojky na existujúcu rozvodnú sieť

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

 

20,00

20,00

e)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

 

 

30,00

30,00

f)

na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)

20,00

g)

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane

nad 10 0000 eur

 

 

60,00

120,00

250,00

400,00

530,00

660,00

Oslobodenie (pre položku 62a)

 1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky (pre položku 62a)

 1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
 2. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 Položka č. 160

Úkon

 

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona36p)

 1. Fyzická osoba
 2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet podnikania súvisí s podanou žiadosťou

 

10,00

100,00

 

Položka č. 162

Úkon

a)

Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov38) okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov

15,00

b)

Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zneškodňovanie odpadov38) na ktoré nebol daný súhlas podľa písmena a) a zhodnocovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena c), okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov v spaľovniach odpadov, v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a vo vodných stavbách, v ktorých sa zneškodňujú alebo zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov

15,00

c)

Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov38) okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov, vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton a zariadení na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton

15,00

d)

Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov38) ak ide o zariadenie, na prevádzku ktorého nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) vrátane zberného dvora38)

15,00

e)

Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, zariadenia na zhodnocovanie odpadov a vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov38)

15,00

f)

Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi38) vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou žiadosti podľa iných písmen tejto položky, a to v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov

15,00

g)

Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu alebo držiteľa, ak zhromažďuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov38)

15,00

h)

Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadení38) v tom prípade sa ustanovenia písmen a) až c) nepoužijú

11,00

i)

Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia38) ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné

15,00

j)

Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie38)

15,00

k)

Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu38)

15,00

l)

Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na dekontamináciu38)

15,00

m)

Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly, ak nie je súčasťou žiadosti podľa písmen a), b) alebo f)38)

15,00

n)

Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého38)

15,00

o)

Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti38)

15,00

s)

Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia kovovej ortuti, na uzavretie úložiska dočasného uskladnenia kovovej ortuti alebo jeho časti, a jeho následné monitorovanie38)

15,00

t)

Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením38)

15,00

y)

Vydanie rozhodnutia o zmene udelených súhlasov podľa písmen a) až s)

6,00

  

Položka č. 170

 Úkon

 

a)

Konanie o vydanie povolenia pre novovybudovaný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov

45,00

b)

Konanie o vydanie súhlasu na vydanie súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organozačných opatrení a na jeho zmeny

14,00

c)

Konanie o vydanie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách

14,00

d)

Konanie o vydanie súhlasu na určenie osobitných podmienok merania, zmien lehôt alebo upustenia od oprávnenej technickej činnosti

14,00

e)

Konanie o vydanie povolenia na zmenu podmienok povolenia zdroja, ak ide o zmenu používaných palív a surovín, technologických zariadení alebo zmenu ich využívania

22,00

 

 

 Pozemkový a lesný odbor

 Položka č. 1

Úkon

 

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva

 1. fyzická osoba
 2. právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie

 

 

25,00

250,00

Poznámky (pre položku 1)

 1.  Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

 

 Položka č. 2

Úkon

a)

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu.

2,00

Poznámky (pre položku 2)

 1.  Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

 

 Položka č. 5

Úkon

b)

Vydanie osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti podľa osobitných predpisov

10,00

 

 Položka č. 6

Úkon

 

Preukaz lesnej a poľovníckej stráže

 

a)

Vydanie preukazu (osvedčenia)

6,00

b)

Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie)

25,00

d)

Vydanie preukazu ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch

50,00

Oslobodenie (pre položku 6)

 1. Od poplatku podľa písmena a), b), d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva preukaz (osvedčenie ) ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v preukaze (osvedčení ) zistená chyba zapríčinená výrobcom preukazu (osvedčenia ) alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý preukaz vydal.

 

 Položka č. 9

Úkon

 

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania

25,00

 

 Položka č. 10

Úkon

a)

Vydanie

2. údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia,

12,00

c)

Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmenách a)

5,00

 

 Položka č. 34

Úkon

a)

Návrh na registráciu

5. pozemkového spoločenstva

100,00

b)

Zmena stanov alebo štatútu, alebo nadačnej listiny, alebo údajov zapísaných do registra

5. pozemkového spoločenstva

25,00

c)

Vyhotovenie stanov, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, nadačnú listinu alebo štatút

5. pozemkového spoločenstva

35,00

e)

Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra

2. pozemkového spoločenstva

35,00

l)

Vyhotovenie výpisu z registra pozemkových spoločenstiev....

10,00

o)

Vyhotovenie písomnej informácie z registra pozemkových spoločenstiev....

10,00

 

 Položka č. 39

Úkon

a)

Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru

300,00

b)

Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru

140,00

c)

Rozhodnutie o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu

 1. Fyzická osoba
 2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie

140,00

350,00

 

Oslobodenie (pre položku 6)

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené rozhodnutia vydávané v záujme ochrany genofondu zveria vo verejnom záujme. Dôvody oslobodenia posúdi ústredný orgán štátnej správy po predchádzajúcom stanovisku príslušného krajského lesného úradu alebo obvodného lesného úradu.

 

 Položka č. 40

Úkon

a)

Vykonanie vyššej poľovníckej skúšky alebo skúšky poľovníckeho hospodára

70,00

b)

Registrácia poľovníckej organizácie

100,00

c)

Zmena stanov poľovníckej organizácie

25,00

e)

Mimoriadne povolenie lovu zveri

30,00

 

 Položka č. 41

Úkon

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí, obmedzení lesných pozemkov a o ich určení v prípade pochybností

45,00

 

 Položka č. 42

Úkon

 

Povolenie zmeny programu starostlivosti o lesy, predĺženie zákonných lehôt zalesňovania a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov

do 10

do 30

nad 30

 

45,00

60,00

70,00

 

 Položka č. 44

Úkon

 

Vydanie stanoviska

 

a)

k zmene druhu pozemku

5,00

b)

k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy

5,00

c)

k zabezpečeniu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu

5,00

 

 Položka č. 45

Úkon

 

Vydanie rozhodnutia

 

a)

na zmenu druhu pozemku

50,00

b)

na odňatie poľnohospodárskej pôdy

50,00

 

Katastrálny odbor

 Položka č. 10

Úkon

a)

Vydanie

 1. výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu,
 2. údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia,
 3. písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia,
 4. kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4

 

 

12,00

b)

Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov

 

12,00

c)

Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmenách a) a b)

5,00

d)

Vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy na informatívne účely

22,00

e)

Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho územia

5,00

f)

Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia

25,00

g)

Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia

10,00

h)

Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií

40,00

i)

Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu

10,00

j)

Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých päť strán formátu A4

12,00

Oslobodenie (pre položku 10)

 1. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.
 2. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodená Slovenská správa ciest a Národná diaľničná spoločnosť, a. s., ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemkom pod pozemnými komunikáciami – diaľnicami a rýchlostnými komunikáciami a cestami prvej triedy.
 3.  Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené orgány štátnej správy, ich rozpočtové a príspevkové organizácie, ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely vyhotovenia dokumentácie ochrany prírody a krajiny a zápisu osobitne chránených častí prírody a krajiny do katastra nehnuteľností

Poznámky (pre položku 10)

 1. Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a), c) a e) tejto položky, ak ide o úkony spojené s realizovaním prieskumu a výskumu osobitne chránených častí prírody a krajiny pre potreby ochrany prírody, s pozemkovými úpravami, s vyhotovením programov starostlivosti o lesy, so zápisom zmeny hraníc zastavaného územia obce podľa schváleného územného plánu.
 2. Úkon spoplatňovaný podľa písmena e) tejto položky nezahŕňa poskytnutie súradníc podrobných bodov.
 3. Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností podľa písmena a) zahŕňa aj poskytnutie údajov pre nájomné vzťahy podľa osobitného predpisu.12a)
 4. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Súčasne sa vyberá poplatok za osvedčenie podľa položky 4 písm. e).
 5. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely konania o dedičstve a na účely ochrany národných kultúrnych pamiatok.
 6. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán, za opravné úkony sa správny poplatok už nevyberá.
 7. Poplatníkom za úkony podľa písmen f), h) a i) tejto položky je vyhotoviteľ vybraných geodetických a kartografických činností.
 8. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena i) tejto položky súčasne s poplatkom podľa písmena h) tejto položky.
 9. Od poplatkov podľa písm. h) a i) tejto položky je oslobodený vyhotoviteľ vybraných geodetických a kartografických činností, ak žiada o vykonanie týchto úkonov pre osoby a na účely, ktoré sú oslobodené od poplatkov v položke 10, po preukázaní zmluvného vzťahu medzi ním a oslobodenou osobou.

 

 Položka č. 11

Úkon

a)

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností

100,00

b)

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky

50,00

Oslobodenie (pre položku 11)

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podávajú v súvislosti s usporiadaním vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení aj Slovenský pozemkový fond a správca lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.
 2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s., a Slovenská správa ciest, ak ide o úkony spojené s majetkovou prípravou stavieb.

Splnomocnenie (pre položku 11)

 1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 300 eur, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní.
 2. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 150 eur, ak účastník konania podal návrh na vklad do katastra elektronicky

Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa tejto položky.

 1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky znížený o 15 eur, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie podľa § 30 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) znení neskorších predpisov bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.

Poznámka (pre položku 11)

Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky.