Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Štátna vodná správa

Vzory žiadostí

Zákon č. 364_2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372_1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (PDF, 1 MB)
Zákon č. 442_2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276_2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (PDF, 602 kB)
Zákon č. 50_1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (PDF, 930 kB)
ŠVS_Návrh na kolaudačné konanie (DOTM, 17 kB)
ŠVS_Tlačivo - vzdanie sa práva odvolania (DOTM, 15 kB)
ŠVS_Žiadosť dodatočné stavebné povolenie s kolaudáciou stavby (DOTM, 16 kB)
ŠVS_Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie (DOTM, 17 kB)
ŠVS_Žiadosť o odstránenie vodnej stavby (DOTM, 18 kB)
ŠVS_Žiadosť o povolenie na odstránenie drevín vo vodnom toku a na pobrežnom (DOTM, 19 kB)
ŠVS_Žiadosť o povolenie na osobitné užíivanie vôd; odber povrchových vôd (DOTM, 16 kB)
ŠVS_Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd; odber podzemných vôd (DOTM, 20 kB)
ŠVS_Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd; vypúšťanie OV (DOTM, 37 kB)
ŠVS_Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (DOTM, 19 kB)
ŠVS_Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (DOTM, 16 kB)
ŠVS_Žiadosť o rozhodnutie v pochybnosti či sa jedná o vodný tok; § 43 ods. 7 (DOTM, 17 kB)
ŠVS_Žiadosť o stavebné povolenie a povolenie na osobitné užívanie vôd (DOTM, 43 kB)
ŠVS_Žiadosť o stavebné povolenie (DOTM, 16 kB)
ŠVS_Žiadosť o stavebné povolenie; M ČOV do 50 EO (DOTM, 22 kB)
ŠVS_Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu stavby vo vodách, resp. v OP VZ (DOTM, 21 kB)
ŠVS_Žiadosť o vyjadrenie; § 28 VZ (DOTM, 17 kB)