Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Kabinet schválil novelu živnostenského zákona

16. 12. 2020

paragraf

Vláda SR v stredu 16. decembra 2020 schválila návrh novely zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, ktorú na rokovanie predložil minister vnútra Roman Mikulec. Navrhované zmeny prinášajú  zjednodušenie podmienok z pohľadu živnostníkov.

 

Ide predovšetkým o zníženie administratívnej záťaže pri ohlasovaní živnosti využívaním informácií z Registra obyvateľov SR. Okresný úrad si údaje na účely získania výpisu z registra trestov overí priamo cez register, ohlasovateľ živnosti ich teda nemusí dokladovať

Vypúšťa sa povinnosť okresného úradu vyžiadať si v rámci konania o odpustení prekážky prevádzkovania živnosti vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory.

Predlžujú sa  lehoty na oznámenie zriadenia prevádzkarne, a to až do 15 dní -  v súčasnosti musí podnikateľ túto skutočnosť oznamovať najneskôr v deň jej zriadenia

Skracujú sa  lehoty na preukázanie odbornej praxe v prípade remeselných a vybraných viazaných živností, ako aj lehota na pozastavenie živnosti zo 6 mesiacov na 1 mesiac, zároveň sa predĺži maximálna lehotu pozastavenia živnosti z 3 na 4 roky.

Súčasťou návrhu je aj novelizácia zákona o obecnom zriadení

Spresňuje sa ustanovenie, ktoré splnomocňuje obce na vydávanie všeobecne záväzných nariadení ohľadne určenia času predaja v obchode, ako aj času prevádzky služieb na území obce. Má byť jednoznačné, že obec nemôže nad rámec oprávnení ukladať podnikateľom dodatočné povinnosti. Je to reakcia na negatívne skúsenosti podnikateľov z praxe, ktorí boli zo strany obcí nadmerne zaťažovaní oznamovacími povinnosťami súvisiacimi s časom predaja a prevádzkou služieb.

Zmeny pri remeselných a viazaných živnostiach

Úlohou všetkých ústredných orgánov štátnej správy je prehodnotiť obsah a rozsah remeselných a viazaných živností, a to do marca 2021. Svoje návrhy, ktorých cieľom  má byť zníženie počtu týchto živností, resp. zmiernenie podmienok na podnikanie v rámci nich, predložia ministerstvu vnútra.

Účinnosť novely živnostenského zákona navrhujeme od 1. júla 2021.

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz