Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Kabinet schválil novelu živnostenského zákona

16. 12. 2020

Vláda SR v stredu 16. decembra 2020 schválila návrh novely zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, ktorú na rokovanie predložil minister vnútra Roman Mikulec. Navrhované zmeny prinášajú  zjednodušenie podmienok z pohľadu živnostníkov.

 

Ide predovšetkým o zníženie administratívnej záťaže pri ohlasovaní živnosti využívaním informácií z Registra obyvateľov SR. Okresný úrad si údaje na účely získania výpisu z registra trestov overí priamo cez register, ohlasovateľ živnosti ich teda nemusí dokladovať

Vypúšťa sa povinnosť okresného úradu vyžiadať si v rámci konania o odpustení prekážky prevádzkovania živnosti vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory.

Predlžujú sa  lehoty na oznámenie zriadenia prevádzkarne, a to až do 15 dní -  v súčasnosti musí podnikateľ túto skutočnosť oznamovať najneskôr v deň jej zriadenia

Skracujú sa  lehoty na preukázanie odbornej praxe v prípade remeselných a vybraných viazaných živností, ako aj lehota na pozastavenie živnosti zo 6 mesiacov na 1 mesiac, zároveň sa predĺži maximálna lehotu pozastavenia živnosti z 3 na 4 roky.

Súčasťou návrhu je aj novelizácia zákona o obecnom zriadení

Spresňuje sa ustanovenie, ktoré splnomocňuje obce na vydávanie všeobecne záväzných nariadení ohľadne určenia času predaja v obchode, ako aj času prevádzky služieb na území obce. Má byť jednoznačné, že obec nemôže nad rámec oprávnení ukladať podnikateľom dodatočné povinnosti. Je to reakcia na negatívne skúsenosti podnikateľov z praxe, ktorí boli zo strany obcí nadmerne zaťažovaní oznamovacími povinnosťami súvisiacimi s časom predaja a prevádzkou služieb.

Zmeny pri remeselných a viazaných živnostiach

Úlohou všetkých ústredných orgánov štátnej správy je prehodnotiť obsah a rozsah remeselných a viazaných živností, a to do marca 2021. Svoje návrhy, ktorých cieľom  má byť zníženie počtu týchto živností, resp. zmiernenie podmienok na podnikanie v rámci nich, predložia ministerstvu vnútra.

Účinnosť novely živnostenského zákona navrhujeme od 1. júla 2021.

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz