Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

Novela zákona o hlásení pobytu a registri obyvateľov vytvorí základ pre elektronizáciu služieb verejnej správy

30. 12. 2013

penzisti-pocitac

Upravuje vznik registra fyzických osôb, centrálnej ohlasovne a tiež vzťahy a postupy pri prihlasovaní a odhlasovaní z pobytu vyplývajúce z aplikačnej praxe zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky. Novelu zákona ministerstvo vnútra vypracovalo na základe Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy, ktorá bola schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 331 z 21. mája 2008. Národná koncepcia predpokladá vytvorenie registra fyzických osôb ako jedného zo štyroch základných registrov.

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 

Projekty Informačný systém registra fyzických osôb  a  Elektronické služby centrálnej ohlasovne  v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti /OPIS/ financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja /EFRR/  realizuje ministerstvo vnútra.

Register fyzických osôb a centrálna ohlasovňa sú vedené v elektronickej forme a tvoria súčasť štátneho informačného systému.

Register fyzických osôb

Register fyzických osôb bude slúžiť ako zdroj a aktuálnych osobných údajov o občanoch a obyvateľoch Slovenskej republiky s pobytom na území i mimo územia SR. Register fyzických osôb ako jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov o všetkých fyzických osobách, ktoré prídu do styku s verejnou správou, bude orgánmi verejnej správy využívaný ako jedinečný a najdôležitejší dátový zdroj. V praxi to znamená, že orgány verejnej správy už nebudú musieť zisťovať pravosť a hodnovernosť údajov pre svoje potreby z rôznych dostupných zdrojov, ale iba z jedného registra fyzických osôb. Vytvorí sa tak základ pre elektronizáciu služieb verejnej správy na centrálnej úrovni a pre služby eGovernmentu.

Register bude obsahovať údaje o

  • občanoch s trvalým pobytom na území SR;
  • občanoch, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR;
  • cudzincoch prihlásených na pobyt na území SR a cudzincoch, ktorým bol udelený azyl;
  • cudzincoch bez pobytu na území SR evidovaných v informačných systémoch vedených podľa zákona o pobyte cudzincov.

Zákon vymedzuje aj minimálny rozsah údajov potrebných k identifikácii fyzickej osoby – cudzinca bez pobytu na území SR. V prípade, ak niektorý z týchto údajov prevádzkovateľ informačného systému nebude mať k dispozícii, nebudú údaje o takejto osobe pre iné informačné systémy použiteľné a je zbytočné ich zapisovať do registra fyzických osôb.

Informačný systém register fyzických osôb je základným informačným systémom verejnej správy, ktorého účelom bude poskytovanie údajov o fyzických osobách v ňom vedených prostredníctvom elektronických služieb oprávneným subjektom z orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci alebo fyzickým osobám a právnickým osobám ak im bola zverená pôsobnosť v oblasti verejnej správy. Register fyzických osôb vytvorí súbor údajov o fyzickej osobe z príslušnej zdrojovej agendy informačného systému MV SR alebo informačného systému príslušného subjektu verejnej správy. Register fyzických osôb bude tvorený kópiou údajov, ktoré sú vytvárané aktualizáciou údajov o fyzickej osobe v príslušnom zdrojovom agendovom informačnom systéme verejnej správy, alebo vytvorením zápisu údajov o fyzickej osobe v príslušnom zdrojovom agendovom informačnom systéme verejnej správy ak ide napr. o narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva cudzinca bez pobytu na území Slovenskej republiky, úmrtie cudzinca na území Slovenskej republiky alebo vytvorením zápisu údajov o fyzickej osobe ak ide o cudzinca bez pobytu na území Slovenskej republiky, ktorý prišiel do styku s orgánmi verejnej správy. Príslušná zdrojová agenda informačného systému verejnej správy zodpovedá za pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť osobných údajov o fyzickej osobe v registri.

Register fyzických osôb zbaví občanov povinnosti opakovane predkladať doklady o jeho údajoch. Občan svoje údaje predloží orgánu verejne správy iba raz a prostredníctvom registra fyzických osôb sa jeho údaje dostanú do ďalších informačných systémov verejnej správy. Údaj o fyzickej osobe v registri je považovaný za správny v zdrojovej agende ministerstva alebo informačnom systéme poskytovateľa, pokiaľ sa nepreukáže opak, alebo pokiaľ nevznikne oprávnená pochybnosť o jeho pravdivosti, úplnosti alebo aktuálnosti. Cieľom je premena súčasného systému zberu a uchovávania údajov roztrieštených v rôznych registroch a evidenciách v systém nový, ktorý umožní vďaka jasne definovaným pravidlám ustanovené informácie zbierať a so zárukou spoľahlivosti využívať v celej verejnej správe.

Údaje o fyzickej osobe bude môcť ministerstvo alebo iný príjemca používať len na účel podľa osobitného právneho predpisu, a to bez toho, aby ďalej overoval ich správnosť a žiadal od fyzickej osoby ich poskytnutie alebo predloženie dokladov k nim.

Ostatné informačné systémy verejnej správy budú preberať údaje z tohto nového systému, čím sa zabezpečí ich konzistentnosť tak, aby nedochádzalo k zapisovaniu hodnotovo odlišných alebo nepresných údajov do rôznych evidencií (napr. inak znejúcich alebo dokonca neexistujúcich adries sídiel právnických osôb) rôznymi orgánmi.

Významný spoločenský prínos bude mať register fyzických osôb vo zvýšení komfortu fyzických osôb a právnických osôb pri komunikácii s úradmi spočívajúcej v obmedzení byrokracie spôsobenej opakovaným poskytovaním rovnakých údajov rôznym úradom, ktoré ich požadujú. Ďalším pozitívnym dopadom bude zrýchlenie vybavovania žiadostí. Potrebným krokom v tomto smere bude teda novelizácia ďalších právnych noriem, v ktorých sa vyžaduje predkladanie kópií dokladov s osobnými údajmi.

Centrálna ohlasovňa

Táto elektronická služba umožní občanom prihlasovanie a odhlasovanie z pobytu prostredníctvom využitia internetu. Pri hlásení pobytu prostredníctvom centrálnej ohlasovne bude občan povinný vyplniť požadované elektronické dokumenty a podpísať ich zaručeným elektronickým podpisom. Elektronické poskytovanie služieb v oblasti hlásenia pobytu umožní priblíženie štátnej správy k občanovi.

Novelizovaný zákon obsahuje  viaceré formálne úpravy a zmeny vyplývajúce z aplikačnej praxe, napríklad:

  • Pri hlásení trvalého pobytu sa upravuje vek dieťaťa, za ktorého hlási trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, z 15 na 18 rokov. Upresňuje sa tiež, že rodný list, ktorý je potrebný pri prihlasovaní dieťaťa do 18 rokov predložiť, musí byť vydaný orgánom SR. Dôvodom na tieto zmeny sú skutočnosti z praxe pri poberaní prídavkov na dieťa, ktoré sa viažu na trvalý pobyt.
  • Detailnejšie sa upravuje postup pri rušení trvalého pobytu a taxatívne sa vymenúvajú doklady potrebné na zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka alebo spoluvlastníkov nehnuteľnosti. Doteraz totiž pracovníci ohlasovní nemohli dostatočne skúmať užívacie právo osôb, ktorým mal byť pobyt zrušený.

Novelizovaný zákon nadobudol účinnosť od 1. augusta  2013.
Ustanovenia týkajúce sa Centrálnej ohlasovne a Registra fyzických osôb nadobudnú účinnosť 1. januára 2014 po dobudovaní systému a zabezpečení potrebných podmienok na rutinnú prevádzku.  

 

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz