Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. november 2020, štvrtok
 

Núdzový stav a režim na pracoviskách MV SR

13. 11. 2020

Vstup občanov na pracoviská koordinujú poverení zamestnanci a supervízori. Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny, dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup.

 

 

Dopravné inšpektoráty, oddelenia dokladov a evidencia zbraní

Dopravné inšpektoráty vykonávajú všetky evidenčné úkony, prednostne u  žiadateľov objednaných na konkrétny termín elektronicky, u ostatných podľa poradia určeného vyvolávacím systémom.

Vyhotovené osvedčenia o evidencii vozidla  /malý technický preukaz/ sa počas núdzového stavu nedoručujú na oddelenia dokladov, ale na adresu žiadateľa.

Vodičské preukazy a cestovné pasy sa vydávajú bez obmedzení.

V agende občianskych preukazov sa počas núdzového stavu na oddeleniach dokladov  nevydávajú certifikáty pre elektronický podpis, keďže na tento účel je pre držiteľov aktivovaných elektronických občianskych preukazov k dispozícii bezplatná e-služba.

Na úseku zbraní a streliva polícia neprijíma žiadosti o úkony, pri ktorých počas krízovej situácie neplynú, resp. sa predlžujú lehoty. V ostatných prípadoch akceptuje telefonické alebo e-mailové oznámenie žiadateľa.

Keďže od 1. novembra začalo ďalšie kolo zbraňovej amnestie, každý občan môže za dodržania prísnych hygienických opatrení odovzdať do úschovy zbraň na ktoromkoľvek útvare PZ.

Upozorňujeme, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch /s výnimkou cestovných pasov/, ktorá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu, alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Okresné úrady a klientske centrá

Okresné úrady a klientske centrá  v plnom rozsahu zabezpečujú agendy na úseku overovania listín a osvedčovania podpisov, živnostenského podnikania, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, katastra nehnuteľností, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav.

K dispozícii sú aj podateľne okresných úradov a klientskych centier.

Tieto pracoviská akceptujú aj podania zaslané elektronickou poštou, do  troch dní je však potrebné podania doplniť listinnou podobou alebo autorizovať elektronickým podpisom.

Osobné konzultácie a pojednávania sú možné až po dohode s klientom, okrem vyššie uvedených úsekov. Na ďalších agendách len po objednaní sa na termín so zodpovedným zamestnancom.

Ministerstvo vnútra občanov vyzýva, aby prednostne využívali telefonickú, elektronickú či písomnú komunikáciu.  

Oddelenia cudzineckej polície

Životné situácie:

  • žiadosť o udelenie prechodného pobytu
  • žiadosť o obnovenie prechodného pobytu;
  • žiadosť o registráciu práva občana Únie;
  • žiadosť o registráciu práva na pobyt rodinného príslušníka občana Únie;
  • žiadosť o registráciu práva na trvalý pobyt rodinného príslušníka občana Únie;
  • žiadosť o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov;
  • žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas;
  • žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu 

sa vybavujú len na základe online objednávky cez elektronický objednávací systém.

Všetky ostatné životné situácie, ktoré klient potrebuje riešiť, súú vybavované bez potreby online rezervácie.   

Zároveň žiadame klientov, aby pri návšteve pracoviska cudzineckej polície mali pri sebe tlačivo žiadosti, ktoré si klient vytlačí po rezervácii termínu, nakoľko na základe tohto sa zrýchli proces vybavenia objednaných klientov na stránkovom pracovisku.

Rešpektujte hygienické opatrenia a pokyny zamestnancov

Za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, ako aj za porušenie nariadenej izolácie môže príslušník Policajného zboru na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 1000 €.

 

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz