Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Prehľad zmien v legislatíve MV SR účinných od 9. apríla 2020 súvisiacich s koronavírusom

09. 04. 2020

paragraf

Od 9. apríla 2020 je účinný zákon č. 73/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v pôsobnosti MV SR v súvislosti s ochorením COVID-19Účelom zmien v 16 zákonoch je počas krízovej situácie v dôsledku pandémie koronavírusu upraviť  tieto právne normy  tak, aby sa pri ich aplikácii v čo najväčšej miere znížilo riziko ohrozenia verejného zdravia a zároveň, aby boli čo najmenej dotknuté práva občanov pri obmedzenom režime niektorých orgánov verejnej správy. Návrh na zmeny predložil minister vnútra Roman Mikulec  ako iniciatívny materiál. 

  

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

 •  prerušuje sa plynutie niektorých lehôt:
  • na uskutočnenie miestneho referenda na základe petície doručenej obyvateľmi obce,
  • na vyhlásenie a uskutočnenie voľby hlavného kontrolóra,
 •  umožňuje sa uskutočniť rokovanie zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie,
 • zavádza sa možnosť hlasovať spôsobom tzv. per rollam písomne alebo elektronicky bez realizácie zasadnutia zastupiteľstva (iba vo výnimočných prípadoch: vo veciach priamo súvisiacich s opatreniami na riešenie krízovej situácie alebo ak hrozí škoda),
 • predlžuje sa funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie, o dobu 60 dní po skončení krízovej situácie.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice

 • prerušuje sa minimálna lehotu na zasadnutie mestskej a miestnej rady.

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

 • neuplatňuje sa minimálna lehota na pozastavenie živnosti (v súčasnosti 6 mesiacov), t. j. podnikateľ sa môže rozhodnúť počas krízovej situácie pozastaviť živnosť na akúkoľvek dobu, najviac na 3 roky.

Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva

 • zvyšuje sa pokuta v blokovom konaní za priestupky na úseku civilnej ochrany v čase mimoriadnej situácie na 1000 eur a umožňuje sa, aby niektoré z týchto priestupkov mohli v blokovom konaní ukladať aj orgány Policajného zboru a obecné (mestské) polície; konkrétne sa to týka priestupkov spáchaných neuposlúchnutím varovných signálov, pokynov a výziev orgánov verejnej moci, právnických osôb a fyzických osôb v súvislosti s plnením úloh podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva.

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore

 • policajtovi, hasičovi a horskému záchranárovi, ktorý nemôže vykonávať štátnu službu počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, sa  z dôvodu nariadenej karantény poskytne  služobné voľno s nárokom na služobný plat po dobu jej trvania.
 • policajtovi a hasičovi sa bude poskytovať 75% zo služobného platu počas starostlivosti o dieťa do dovŕšenia 11 veku roku po celú dobu uzavretia výchovného zariadenia alebo školy alebo počas starostlivosti o dieťa alebo manžela(manželku) počas uzavretia zariadenia sociálnych služieb v čase krízovej situácie,
 • vylučuje sa súbeh poskytovania služobného voľna alebo pracovného voľna, resp. vyplácania ošetrovného inej oprávnenej osobe z toho istého dôvodu v tom istom prípade.

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)

 • prerušuje sa plynutie niektorých  lehôt:
  • na uskutočnenie referenda na základe petície doručenej obyvateľmi samosprávneho kraja,
  • na vyhlásenie a uskutočnenie voľby hlavného kontrolóra,
 • umožňuje sa uskutočniť rokovanie zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie,
 • predlžuje sa funkčné obdobie hlavného kontrolóra,  ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie, o dobu 60 dní po skončení  krízovej situácie.

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

 •  osobám s odbornou spôsobilosťou na úseku požiarnej ochrany (preventivár požiarnej ochrany, technik požiarnej ochrany, špecialista požiarnej ochrany), ktorým sa skončí platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti počas krízovej situácie, nezanikla odborná spôsobilosť, a to až do štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie. Obdobie krízovej situácie sa nebude započítavať do obdobia platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti a taktiež do overovacieho procesu na úseku ochrany pred požiarmi.

Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe

 • počas krízovej situácie neplynú lehoty na vykonanie osobitnej odbornej prípravy v prípade horskej vodcovskej činnosti a horskej sprievodcovskej činnosti, ani lehoty na účasť na školení pre výkon záchrannej činnosti.

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive

 • ministerstvo vnútra a zastupiteľský úrad môže obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie niektorých dokladov a povolení,
 • predlžuje sa doba platnosti zbrojných preukazov, ktorým platnosť uplynie počas a po odvolaní krízovej situácie,
 • predlžovanie platnosti zbrojného preukazu sa nebude vzťahovať na tých držiteľov, ktorým 30-dňová lehota uplynula ešte pred vyhlásením krízového stavu, ani cudzincovi, ktorému uplynie pobyt na území SR,
 • predlžuje sa platnosť vybraných povolení a dokladov o dobu trvania krízovej situácie,
 • nebudú plynúť lehoty na vydávanie príslušných dokladov alebo povolení počas krízovej situácie,
 • počas krízovej situácie sa prerušuje plynutie niektorých lehôt na plnenie povinností držiteľmi zbraní.

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 

 • ministerstvo vnútra môže obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie niektorých dokladov a povolení,
 • predlžuje sa doba platnosti preukazu, licencie alebo akreditácie a niektorých dokladov počas krízovej situácie,
 • nebudú plynúť lehoty na vydávanie dokladov alebo potvrdení počas krízovej situácie,
 • vzhľadom na to, že sa skúšky odbornej spôsobilosti (po ich úspešnom absolvovaní sa vydáva preukaz odbornej spôsobilosti) v súčasnosti nevykonávajú, postačí na výkon určitých činností osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy,
 • umožňuje sa vykonávanie odbornej prípravy prostredníctvom elektronických prostriedkov,
 • počas krízovej situácie sa prerušuje plynutie niektorých lehôt na plnenie povinností.

Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch

 • počas krízovej situácie môže  ministerstvo vnútra alebo zastupiteľský úrad obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie cestovného pasu, napr. iba na prijímanie žiadostí na urýchlené vydanie cestovného pasu do dvoch, resp. desiatich pracovných dní.

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke

 • navrhuje sa možnosť požiadať o dočasné vyradenie vozidla z evidencie elektronicky bez potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu,
 •  predlžuje sa platnosť dokladov o zdravotnej a psychickej spôsobilosti, ako aj vodičských preukazov predovšetkým vodičov nákladnej dopravy (vodičské oprávnenie skupiny C), hromadnej osobnej dopravy (vodičské oprávnenie skupiny D), vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy a vodičov-kuriérov, ktorí musia mať pri sebe doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti nie starší ako 5 rokov (ak majú viac ako 65 rokov nie starší ako 2 roky), resp. ktorým sa vodičský preukaz na skupiny C a D vydáva s platnosťou na 5 rokov,
 • pre vodičov, ktorí počas krízovej situácie dosiahli 65 rokov, sa upúšťa od povinnosti podrobiť sa pravidelným lekárskym prehliadkam a to do určenej lehoty po skončení krízovej situácie,
 • prerušuje sa plynutie niektorých lehôt súvisiacich so skúškou z odbornej spôsobilosti,
 • predlžujú sa lehoty pre vlastníkov/držiteľov vozidiel v oblasti evidovania vozidiel,
 • umožňuje sa ponechať si osvedčenie o evidencii, ak bola podaná žiadosť o dočasné vyradenie vozidla z evidencie prostredníctvom elektronickej služby počas krízovej situácie. Opätovné zaradenie vozidla do evidencie bude oslobodené od správneho poplatku (5 eur).

Zákon č. 404/2011 Z. z o pobyte cudzincov

 • všetky prechodné pobyty, trvalé pobyty alebo tolerované pobyty, ktorých časová platnosť končí   počas krízovej situácie, alebo do jedného mesiaca po jej skončení, zostávajú v platnosti do dvoch mesiacov od skončenia krízovej situácie. Zároveň každý štátny príslušník tretej krajiny, ktorý legálne vstúpil na územie Slovenskej republiky, bude oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do uplynutia jedného mesiaca od skončenia krízovej situácie,
 • štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa v čase krízovej situácie, zdržiava mimo územia Slovenskej republiky, si bude môcť podať žiadosť o obnovenie prechodného pobytu alebo žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky,
 • predlžuje sa časová platnosť  dokladov predkladaných v konaní o udelení pobytu alebo v konaní o obnovení pobytu,
 • predlžujú sa niektoré lehoty stanovené zákonom o obdobie trvania krízovej situácie,
 • odkladá sa výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení počas krízovej situácie. Odloženie  výkonu rozhodnutia o administratívnom vyhostení zaisteného štátneho príslušníka tretej krajiny nebude dôvodom na jeho prepustenie zo zaistenia.

Zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch

 • umožňuje sa ministerstvu vnútra alebo zastupiteľskému úradu obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie občianskeho preukazu z nevyhnutných dôvodov. Môže ísť napríklad o prípady, keď žiadosť smeruje k výmene platného preukazu alebo sa týka osoby, ktorá nemusí mať občiansky preukaz,
 • predlžuje sa platnosť občianskych preukazov, ktorým uplynula ich časová platnosť o dobu trvania krízovej situácie. V tejto súvislosti sa nebude uplatňovať  obmedzujúca lehota 180 dní na podanie žiadosti o občiansky preukaz z dôvodu uplynutia platnosti,
 • občianske preukazy vydávané počas mimoriadnej situácie sa budú doručovať priamo na adresu občana (nie na pracovisko oddelenia dokladov útvarov Policajného zboru), a to bez potreby uhradiť inak štandardný správny poplatok za túto službu (3 eurá).
 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz