Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2024, piatok
 

UPOZORNENIE PRE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE A NEINVESTIČNÉ FONDY

02. 07. 2021

Okresný úrad Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy
upozorňuje
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neinvestičné fondy na
povinnosť uloženia výročnej správydo verejnej časti registra účtovných závierok   do 15. júla

Výročnú správu, ako aj ročnú účtovnú závierku sú nezisková organizácia a neinvestičný fond|  povinní uložiť do registra účtovných závierok prostredníctvom portálu Finančnej správy SR www.financnasprava.sk  a okresnému úradu  ich nezasielajú. 
Zaslanie výročnej správy v listinnej podobe nenahrádza splnenie zákonnej povinnosti uloženia v registri účtovných závierok.

Upozorňujeme, že výročnú správu netvorí len účtovná závierka, prehľad o  príjmoch a výdavkoch,  ale aj jej textová časť o prehľade činností vykonávaných v kalendárnom roku  a zmeny a nové zloženie orgánov, ak nastali v priebehu roka.

V zmysle §  34 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby:

1/ Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu v termíne určenom správnou radou alebo zakladacou listinou po skončení kalendárneho roka, najneskoršie do 30. júna. 

2/ Výročná správa obsahuje

a)prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie, 

b)ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,

c)výrok štatutárneho audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju štatutárny audítor overoval, 

d)prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,

e)prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,

f)stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,

g)zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka, h)ďalšie údaje určené správnou radou.

3/ Nezisková organizácia uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok do 15. júla. 

4/ Výročná správa musí byť pre verejnosť prístupná v sídle neziskovej organizácie.

Podľa § 34a citovaného zákona ak nezisková organizácia neuloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok podľa § 34 ods. 3, registrový úrad uloží neziskovej organizácií za porušenie tejto povinnosti pokutu do výšky 1 000 eur. Pri určovaní výšky pokuty registrový úrad prihliada na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania a prípadne opakované neplnenie alebo porušovanie povinností ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe. 

V zmysle §  34 zákona NR SR č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch:

1/ Fond je povinný vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok vždy do 30. júna. 

2/ Výročná správa fondu obsahuje

a)prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu fondu,

b)ročnú účtovnú závierku a vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých a výrok štatutárneho audítora k nej, ak vznikla povinnosť jej overenia štatutárnym audítorom,

c)prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu,

d)prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu,

e)stav majetku a záväzkov fondu k 31. decembru,

f)celkové výdavky v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností fondu a osobitne výšku výdavkov na správu fondu, 

g)zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo v hodnotenom období,

h)ďalšie údaje, ktoré určí správna rada.

3/ Fond uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 15. júla

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz