Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Úrad verejného zdravotníctva aktualizoval pokyny pre štátne orgány, orgány miestnej samosprávy a pre výkon občianskych pohrebných obradov

07. 05. 2020

Pri zasadnutiach štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy sa povoľuje prítomnosť verejnosti, v týchto priestoroch je potrebné zabezpečiť dodržiavanie protiepidemických opatrení vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy:

 

 

 

 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť dodržiavanie nosenia ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte,
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk) a nahradiť ich papierovými utierkami,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: - ak sa u osoby prejavia príznaky, akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko, pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, najmenej 20 sekúnd, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov, zákaz podávania rúk;
 • dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 m,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr. kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr. pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Opatrenie upravuje tiež podmienky pre výkon občianskych pohrebných obradov pri dodržaní nasledovných podmienok:

 • vstup a pobyt v priestoroch pohrebného obradu umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 •  pri vchode do priestorov pohrebného obradu aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre,
 • smútočnú hudbu počas pohrebného obradu riešiť prednostne reprodukovanou formou,
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
 • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
 • tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať pohrebné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),
 • pri východe z priestorov pohrebného obradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

 

Opatrenie je platné až do odvolania.

V súvislosti so zasadnutiami orgánov MV SR pripomína, že od 9. apríla 2020 sú účinné „koronanovely“ zákonov č. 369/1990 o obecnom zriadení a 302/2001  o samospráve vyšších územných celkov, ktoré okrem iného umožňujú zastupiteľstvu rokovať prostredníctvom videokonferencie či inými prostriedkami komunikačných technológií.

↔  Podrobnosti aj o ďalších  právnych normách v pôsobnosti MV SR novelizovaných z dôvodu pandémie nového koronavírusu.

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz