Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2023, štvrtok
 

V rámci programu ESO sa začalo s opatreniami v miestnej štátnej správe

02. 01. 2013

urad

Od 1. januára 2013 je účinný zákon 345/2012 o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe, ktorý  realizuje zámery Programového vyhlásenia vlády na roky 2012 – 2016 a ciele Programu ESO /Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa/


Napriek niektorým zlepšeniam v minulom období sú ľudia pri vybavovaní záležitostí na úradoch stále vystavení rôznym formám stresu z byrokratických postupov – preto sa v štátnej správe navrhujú systémové zmeny. Tie sú potrebné aj vzhľadom na súčasné verejné financie a nevyhnutnosť šetrenia - musia však ísť ruka v ruke s efektívnosťou, modernizáciou a elektronizáciou úradov. Jedným z prvých krokov na dosiahnutie týchto cieľov je vytvorenie novej štruktúry miestnych orgánov štátnej správy, ktorej princípmi bude zjednodušenie kontaktu občana so štátnou správou, transparentnosť, efektívnosť nakladania s verejnými prostriedkami a účinná kontrola.
Tieto opatrenia sa budú realizovať v dvoch etapách:

  1. zrušením vymedzených krajských štruktúr miestnych orgánov špecializovanej štátnej správy a presun ich pôsobností do existujúcich obvodných úradov v sídlach krajov od 1. januára 2013 /to upravuje vypracovaný návrh zákona/;
  2. integráciou všetkých pôsobností miestnej štátnej správy do jedného štátneho úradu s odhadom od 1. januára 2014.

K 1. januáru 2013 dôjde k zrušeniu 64 štátnych úradov.

Pôsobnosť

  • krajských školských úradov;
  • krajských stavebných úradov;
  • územných vojenských správ

prejde na existujúce obvodné úrady v sídle kraja v pôsobnosti MV SR.
Majetok štátu v správe týchto úradov sa zverí do správy MV SR – rovnako aj personálna pôsobnosť vo vzťahu k ich zamestnancom.

Kompetencie zrušených

  • krajských úradov životného prostredia;
  • krajských pozemkových úradov;
  • krajských lesných úradov;
  • katastrálnych úradov;
  • krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie

sa presunú do príslušného špecializovaného orgánu nižšieho stupňa v pôsobnosti príslušného ústredného orgánu štátnej správy /napr. krajské úrady životného prostredia prejdú do obvodných úradov životného prostredia v sídlach krajov v pôsobnosti ministerstva životného prostredia a pod./.

Týmto spôsobom sa obmedzí počet subjektov, ktoré doteraz nakladajú s majetkom štátu, vykonávajú verejné obstarávanie a rozhodujú o personálnych otázkach.
Toto opatrenie má antikorupčný charakter, stransparentní sa riadenie a kontrola verejných prostriedkov.
Znamená tiež zníženie výdavkov – centralizáciou podporných činností prierezového alebo obslužného charakteru /napr. personalistika, mzdy, ochrana objektov, rozpočet, verejné obstarávanie/.

Po prijatí zákona v oblasti výdavkov štát v budúcom roku vo vzťahu k roku 2012 predpokladá úsporu 3,2 milióna eur /bez vyčíslenia vplyvu zo strany ministerstva školstva/. Ide o integráciu krajských stavebných úradov, zrušenie obvodných úradov ako právnických osôb a zrušenie územných vojenských správ. Odhady úspor zatiaľ nezahŕňajú výdavky, ktoré sa ušetria dislokáciou týchto útvarov do jedného orgánu štátnej správy.

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz