Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
OU-SP-OSZP-2019/003133-004 „ V507/V514 - úprava vedenia Havaj - Bystrá - vodoprávne povolenie na výrub stromov a krov na pobrežných pozemkoch v k.ú. Varechovce ". (1,0 MB) pdf
OÚ SP - OSZP - 31-08-2020 Povolenie na uživanie vodnej stavby : „ Vodovod Krušinec - verejná vyhláška. (2,2 MB) pdf
OU -SP - OSZP - 2020 / 001512-006 Rozhodnutie - verejná vyhláška (2,3 MB) pdf
OU - SP - OSZP - 2020/003219-002 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - verejná vyhláška (697,6 kB) pdf
OU - SP - OSZP - 2020/002279-002 Návrh na vydanie povolenia na uživanie vodnej stavby „ Vodovod Krušinec " - verejná vyhláška (610,4 kB) pdf
OU - SP - OSZP - 2020/000057-005 „ Vodná nádrž na chov rýb - Vislava " povolenie o zmene stavby pred jej dokončením - verejná vyhláška (945,8 kB) pdf
OU - SP - OSZP - 2020/000044-009 Verejná vyhláška - Vodoprávne povolenie na vodnú stavbu : " Rekonštrukcia vodovodu Vyšný Hrabovec " . (5,5 MB) pdf
OU - SP - OSZP - 2020/000044-002 Rekonštrukcia vodovodu Vyšný Hrabovec - oznámenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednavania (663,4 kB) pdf
OU - SP - OSZP - 2020/000025-006 " ČOV a kanalizácia Turany nad Ondavou - oznámenie o začatí vodoprávneho (kolaudačného ) konania. (743,8 kB) pdf
OSZP-26-11-2018 Zámer prevyhlásenia ochrany chraneného stromu „ Lipa v Brezničke" - úradná vyhláška (152,7 kB) pdf
OSZP 25-10-2018 Verejná vyhláška - "Stropkov, ul. Štefanikova - rozšírenie vodovodnej siete " - Oznámenie o začatí stavebného konania o predlžení platnosti stavebného povolenia, o zmene stavby pred dokončením a upustenie od ústneho pojednávania. (1,3 MB) pdf
OSZP 15-01-2019 Rozhodnutie vo veci predĺženia lehoty dokončenia vodnej stavby " Vodná nádrž na chov rýb - Vislava " pre žiadateľa Podielnicke družstvo Ondava Stropkov (662,2 kB) pdf
OSZP 04-09-2018 Projekt ochrany CHS LIPA v Brezničke (3,8 MB) pdf
OSZP - 25-03-2019 príloha (495,7 kB) pdf
OSZP - 2019-02-06 - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu - "Miňovce - stavebné úpravy rozvodného vodovodného potrubia" (758,8 kB) pdf
„Návrh na obnovu konania PPÚ Šandal" - upovedomenie o predlžení lehoty na rozhodnutie (372,0 kB) pdf
„ Návrh na obnovu konania PPÚ Šandal" - upovedomenie o predlžení lehoty na rozhodnutie - príloha (133,5 kB) pdf
Výzva na vyjadrenie k lesom (6,5 MB) pdf
Upovedomenie o podaní odvolania - vyžiadanie vyjadrenia - verejná vyhláška (754,7 kB) pdf
Rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu o návrhu na obnovu konania (6,3 MB) pdf
Príloha - Výzva na vyjadrenie k lesom (4,5 MB) pdf
PLO-2019-04-17 Prerušenie konania - verejná vyhláška (1,1 MB) pdf
PLO-2018-03-13 Žiadosť o vyňatie lesných pozemkov - SUNTEL SK s.r.o. začatie konania - verejná vyhláška (77,3 kB) docx
PLO-2018-03-13 Žiadosť o vyňatie lesných pozemkov - SUNTEL SK s.r.o. prerušenie konania - verejná vyhláška (67,0 kB) docx
PLO- 2018-02-16 Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav - územie Vyškovce - verejná vyhláška (1,5 MB) pdf
PLO - 2019-04-01 Obnova konania vo veci rozhodnutia č. OU-SP-PLO-2016/000221-306-KR - Šandal - verejná vyhláška (695,9 kB) pdf
Oznámenie o kvôtach lovu vlka dravého 2018/2019 (168,8 kB) pdf
Oznam lov vlka 2017/2018 (168,8 kB) pdf
OU-SP-PLO-2020/000257-390 Šandal - obnova konania- nove rozhodnutie 21.4.2020 - verejná vyhláška (14,4 MB) pdf
OU-SP-PLO-2019/004926-005 " Rozhodnutie o zmene druhu pozemku v kat. území Havaj" - verejná vyhláška (4,6 MB) pdf
OU-SP-PLO-2019/004926-002 Oznámenie o začatí správneho konania - verejná vyhláška (3,3 MB) pdf
OU-SP-PLO-2019/000417 príloha k nariadeniu pozemkových úprav - Krušinec (313,2 kB) pdf
OU-SP-PLO-2019/000417 Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav - Krušinec (736,1 kB) pdf
OU-SP-PLO-2019/000269-360 „Nariadenie ústneho pojednávania - Šandal" (725,9 kB) pdf
OU - SP - PLO - 2020/000263-018 Rozhodnutie o zápise zmeny do registra PS Brusnica (485,5 kB) pdf
OU - SP - PLO - 2020/000263- 017 Predlženie lehoty na rozhodnutie - oznámenie (145,1 kB) pdf
OU - SP - PLO - 2020/000257-392 Príloha (1,4 MB) pdf
OU - SP - PLO - 2020/000257 - 383 Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na obnovu konania (1,2 MB) pdf
OU - SP - PLO - 2019/000269-378 Návrh na obnovu konania - Šandal (657,5 kB) pdf
OU - SP - PLO - 2019/0000269-370 Odvolanie proti rozhodnutiu č. OU-SP-PLO-2019/000269-365-KR - upovedomenie o predložení odvolania (335,3 kB) pdf
OU - SP - PLO - 2020/000257-392 Výzva na vyjadrenie k odvolaniu, upovedomenie (988,1 kB) pdf
Odvolanie proti rozhodnutiu č. OU - SP - PLO - 2020/000257-390 - upovedomenie o predložení odvolania (1,1 MB) pdf
Odvolanie - príloha k OU-SP-PLO-2019/0000269-367 (1,0 MB) pdf
Návrh na obnovu konania - oznámenie o možnosti vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia (817,7 kB) pdf
Nález Ústavného súdu vo vzťahu k osvedčeniam (414,9 kB) pdf
Kvôta_lovu_vlka_draveho_2018_2019 (292,9 kB) pdf
Kvôta lovu vlka dravého 2019-2020 (301,4 kB) pdf
OU - SP - OCDPK - 2020 / 000178-008 " Výstavba mosta pred obcou Krušinec " - upovedomenie (359,3 kB) pdf
OU -SP - OCDPK - 2020 /000178-007 Predbežné povolenie verejnou vyhláškou (202,6 kB) pdf
OCDPK - 2019/003771-002 Oznámenie o začatí stavebného konania- Výstavba mosta č. 3584 - verejná vyhláška (710,8 kB) pdf