Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Úradná tabuľa

Oznamy

 

Informácia pre podnikateľov (PDF, 227 kB)

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov pre okres Vranov nad Topľou

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom (PDF, 89 kB)

Informácia pre verejnosť - "Oznámenie nutnosti výrubu drevín v ochrannom pásme elektrického vedenia V071/072 – medzi p.b.č. 90-91 (k.ú. Vechec), 102-103 (k.ú. Vechec, Kamenná Poruba)" (PDF, 98 kB)

Informácia pre verejnosť - "Oznámenie o začatí správneho konania o výrube drevín - Obec Hermanovce nad Topľou - 27.2.2020" (PDF, 186 kB)

Informácia pre verejnosť - "Oznámenie o začatí správneho konania o výrube drevín - Obec Hermanovce nad Topľou - 26.2.2020" (PDF, 187 kB)

Verejná vyhláška - doručovanie RPS pre Františka Katonu (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška - doručovanie RPS pre Zuzanu Tutkovú (PDF, 1 MB)

Oznámenie o zasielaní sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom (PDF, 528 kB)

OZNAM - Oznamujeme širokej verejnosti, že je potrebné na vlastnú žiadosť zosúladiť povolenia vydané orgánom štátnej vodnej správy (PDF, 417 kB)

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o poverení účastníka konania - LESY Slovenskej republiky š.p. so sídlom Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36 038 351, zabezpečením ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve v uznanom poľovnom revíri Biela studňa. (PDF, 2 MB)

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania vo veci poverenia účastníka konania alebo poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods.1 a § 26 v súlade s ust. § 4 ods. 6, písm. b. zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len zákon o poľovníctve) v uznanom poľovnom revíri Biela studňa. (PDF, 844 kB)

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o poverení účastníka konania - SESO - spol s.r.o. Vranov nad Topľou, so sídlom Budovateľská 29, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 17 082 480, zabezpečením ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve v uznanom poľovnom revíri Lysá hora (PDF, 3 MB)

Verejná vyhláška - Oznámenie o oprave chyby v písaní pri vyhotovení oznámenia o začatí konania vo veci poverenia účastníka konania alebo poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver, list tunajšieho úradu podľa § 24 ods. 1 a § 26 OU-VT-PLO-2018/006770-02, zo dňa 30.04.2018 (PDF, 346 kB)

Nariadenie EP a Rady (EÚ) č.995/2010 o uvádzanie dreva a výrobkov z dreva na trh (PDF, 546 kB)

Leták ÚVZSR - Ebola (PDF, 188 kB)

Infekčné choroby a nákazy (PDF, 124 kB)

Režimové opatrenia na ochranu obyvateľstva (PDF, 112 kB)