Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. október 2023, pondelok
 

Voľby do NR SR 2023

DELEGOVANIE DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ

Okresná volebná komisia vo Zvolene

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okresnej volebnej komisie (DOCX, 19 kB) (DOCX, 19 kB)] doručí politická strana alebo koalícia prednostovi Okresného úradu Zvolen, Ing. Milan Mészáros, v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 21. augusta 2023 do 24.00 h).

Okresná volebná komisia pre voľbu poštou

Do okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou [vzor oznámenia o delegovaní do okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou (DOCX, 19 kB) (DOCX, 19 kB)] doručí politická strana alebo koalícia predsedovi štátnej komisie v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 21. augusta 2023 do 24.00 h).

Spoločné podmienky pre delegovanie a činnosť volebných komisií

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

•  meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického kontaktu a emailového kontaktu,

•  meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického kontaktu a emailového kontaktu,

•  meno, priezvisko a podpis osoby

-  oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;

-  meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú na účely delegovania do volebných komisií zverejní okresný úrad na svojom webovom sídle. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana alebo koalícia rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu (odporúčame prijatie oznámenia o delegovaní overiť na obci / okresnom úrade telefonicky). Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním člena do volebnej komisie (doručením oznámenia o delegovaní starostovi obce, resp. prednostovi okresného úradu). Zložením zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej komisie ujíma svojej funkcie.

Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí zo všetkých členov komisie svojho predsedu a podpredsedu žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ volebnej komisie.

Členstvo vo volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala alebo doručením písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie, ktorej je členom. Predseda volebnej komisie povolá náhradníka, ak bol politickou stranou alebo koalíciou náhradník v zákonnej lehote v oznámení určený. Členstvo vo volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.

Náhradník nastúpi len v prípade, ak zanikne členstvo delegovanému členovi volebnej komisie jeho odvolaním alebo vzdaním sa.

 

 

Elektronická adresa (e-mail) na doručenie oznámenia o delegovaní  

člena a náhradníka do  Okresnej volebnej komisie vo Zvolene  

prednostovi Okresného úradu Zvolen je  TA.13G4@1J.E2RF1@

   Preberanie delegačiek v listinnej podobe bude zabezpečené

   dňa 21. 08. 2023  (pondelok)  v čase od 1500 hod. do  2400 hod.

   na adrese :

    Ing. Alena Filová
       Novozámocká 1350/42
       Zvolen - Západ
       (smer Gymnázium – panelák napojený na vojenskú bytovku)
       Kontakt:  0903 340 174
                     0911 642 403