Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

VYDÁVANIE VÝPISOV A ODPISOV ZO SPISOV ULOŽENÝCH V REGISTRATÚRNOM STREDISKU

Náplň činnosti  |  Služby pre občanov  |  Prevencia kriminality

VYDÁVANIE VÝPISOV A ODPISOV Z REGISTRATÚRY ÚRADU

Registratúrne stredisko úradu umožňuje v súlade s platným Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom pre automatizovaný systém správy registratúry Okresného úradu Košice a v súlade s usmernením MV SR č. SVS-204-2004/00445 z 2. júna 2004 oprávneným fyzickým a právnickým osobám nazeranie, vypožičiavanie, ako aj vydávanie výpisov a odpisov zo spisov v úradnej úschove (registratúry úradu).

Fyzické osoby - občania môžu, na základe písomnej žiadosti, požiadať Okresný úrad Košice o:

 • Nahliadnutie do spisov
 • Vydanie výpisu alebo odpisu (fotokópie)
 • Vydanie zápočtu odpracovaných rokov
 • Vydanie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia

 

Písomná žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje požadovaného registratúrneho záznamu, na základe ktorých je možné ho vyhľadať; takými údajmi sú najmä – číslo spisu, vec, dátum vydania, adresát a názov úradu, ktorý registratúrny záznam vydal.

Písomné žiadosti je možné zasielať elektronicky na mailovú adresu registratura.ke[@]minv.sk, alebo poštou na adresu:

Okresný úrad Košice
odbor organizačný
Komenského 52
041 26 Košice

Vydávanie výpisov a odpisov je spoplatňované podľa sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Súčasťou spravovanej registratúry úradu je aj mzdová a personálna agenda bývalých zamestnancov právnych predchodcov terajšieho okresného úradu. Týmto bývalým zamestnancom okresný úrad vydáva zápočet odpracovaných rokov a evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia.

Vyhotovovanie odpisov (fotokópií), výpisov a písomných informácií sa uskutočňuje v súlade so zákonom NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Košice zabezpečuje odbornú správu registratúry pochádzajúcej z činnosti okresného úradu a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov (§16 ods. 2 zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Zoznam zrušených organizácií, ktorých registratúra je v správe Okresného úradu Košice:

 • Obvodný pozemkový úrad Košice
 • Školská správa Košice I
 • Úrad životného prostredia mesta Košice
 • Okresný úrad Košice
 • Obvodný úrad Košice I
 • Obvodný úrad Košice II
 • Obvodný úrad Košice III
 • Obvodný úrad Košice IV
 • Okresný úrad Košice I
 • Okresný úrad Košice II
 • Okresný úrad Košice III
 • Okresný úrad Košice IV
 • Telekomunikačný úrad
 • Krajský úrad v Košiciach
 • Obvodný úrad Košice
 • Krajský stavebný úrad v Košiciach
 • Krajský pozemkový úrad Košice
 • Obvodný pozemkový úrad v Košiciach
 • Krajský lesný úrad Košice
 • Obvodný lesný úrad v Košiciach
 • Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice
 • Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice
 • Obvodný úrad životného prostredia Košice
 • Krajský úrad životného prostredia Košice
 • Krajský školský úrad v Košiciach
 • Správa katastra Košice
 • Okresný úrad Košice