Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2020, pondelok
 

Doručovanie podľa §25 z. č. 162/1995 Z. z. v znení noviel

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Doručovanie podľa §25 z. č. 162/1995 Z. z. v znení noviel

§25 z. č. 162/1995 Z. z. v znení noviel -" Ak fyzická osoba nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky a v návrhu na začatie katastrálneho konania neuvedie adresu na doručovanie v tuzemsku, doručuje okresný úrad písomnosti tejto fyzickej osobe oznámením na úradnej tabuli okresného úradu a na webovom sídle príslušného okresného úradu.

Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli okresného úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.