Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie v Rožňave pre voľby do Európskeho parlamentu 2024

Podľa ustanovenia § 77 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „volebný zákon“) do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb, t. j. do 9. apríla 2024 do 24:00 hod.

Vzor oznámenia o delegovaní do okresnej volebnej komisie je zverejnený na >stránke Ministerstva vnútra SR< (vzor oznámenia o delegovaní do okresnej volebnej komisie).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,
  • meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany;
  • ak ide o koalíciu, meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana alebo koalícia rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Oznámenie v listinnej forme je možné doručiť na adresu:
Okresný úrad Rožňava, prednosta
Špitálska 3
048 01 Rožňava

Elektronicky možno doručiť oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Elektronicky je možné oznámenie doručiť na adresu
TA.13G4@1L.SKAF3PYLD@