Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Bezpečnostný systém

Existujú rôzne výklady pojmu „bezpečnostný systém“. Všetky nižšie uvedené výklady sú však obsahovo príbuzné a možno z nich možno naformulovať základné poslanie bezpečnostného systému:

 zaistenie stavu bezpečnosti štátu v krízových situáciách – ako v čase vojny a vojnového stavu, tak aj mimo nich,

 • včasná a koordinovaná príprava činností a opatrení na všetkých úrovniach štátu.

 Rovnako je možné vyselektovať štrukturálne oblasti bezpečnostného systému SR:

 • rozhodovanie a riadenie,
 • zahraničná bezpečnostná politika,
 • obrana,
 • vnútorná bezpečnosť, poriadok, ochrana,
 • vecné a finančné zabezpečenie.

 Úlohy bezpečnostného systému štátu sú neoddeliteľné od problematiky riešenia kríz a orgánov krízového riadenia. 

 

Bezpečnostný systém podľa Bezpečnostnej stratégie SR (2005)

Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky schválená Národnou radou Slovenskej republiky 27. septembra 2005 definuje bezpečnostnú politiku a jej hlavný prostriedok bezpečnostných systém nasledovne (vybrané tézy):

 • Základným cieľom bezpečnostnej politiky SR je zaručenie bezpečnosti občana a štátu v stabilnom a predvídateľnom bezpečnostnom prostredí.
 • Účinnosť bezpečnostnej politiky SR je podmienená mierou efektívnosti orgánov štátu, aktívnym pôsobením SR v medzinárodnom prostredí, mierou spolupráce štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, mimovládnych organizácií, právnických osôb a fyzických osôb, mierou stotožnenia sa občanov s bezpečnostnými cieľmi a schopnosťou vlády získať pre tieto ciele podporu širokej verejnosti.
 • SR bude realizovať svoju bezpečnostnú politiku tak, aby bola zaručená bezpečnosť a základné podmienky pre život jednotlivca a jeho ochrany pred násilnými hrozbami namierenými voči jeho právam, bezpečnosti a životu.
 • SR bude vytvárať podmienky pre aktívnu účasť občanov na realizácii bezpečnostnej politiky SR aj prostredníctvom vzdelávania a informovania odbornej aj laickej verejnosti.

 

Rozhodujúcim prostriedkom bezpečnostnej politiky SR je jej bezpečnostný systém. Ten predstavuje mnohostranný komplex, ktorý sa skladá zo zahraničnopolitických, ekonomických, obranných, vnútro bezpečnostných, sociálnych, záchranárskych a ekologických nástrojov a ich vzájomných väzieb.

Základným predpokladom pre riadenie, výstavbu a rozvoj bezpečnostného systému SR sú efektívne fungujúce zákonodarné, výkonné a súdne orgány. Tieto sú zodpovedné za pripravenosť a akcieschopnosť nástrojov krízového riadenia a včasné prijímanie a realizáciu opatrení zameraných na zaručenie bezpečnosti občanov a štátu.

 

Rozvoj bezpečnostného systému SR zohľadňuje bezpečnostný potenciál SR a hodnotenie bezpečnostného prostredia. Bezpečnostný systém SR má byť spôsobilý:

 • zabezpečovať jednotný systém riadenia vo všetkých krízových stavoch,
 • identifikovať vznikajúcu krízovú situáciu a zabezpečiť včasné varovanie,
 • analyzovať dosah krízovej situácie na bezpečnostné záujmy SR a navrhovať spôsob účastí SR na jej riešení,
 • preventívne pôsobiť proti vzniku krízových situácií, v prípade ich vzniku tieto eliminovať na ich začiatku,
 • reagovať na najpravdepodobnejšie hrozby, prispôsobovať sa zmenám bezpečnostnej situácie vrátane reakcie na neočakávané hrozby,
 • zabezpečiť rýchle odstránenie následkov krízovej situácie a obnovu pôvodného stavu,
 • a zaručiť kontinuitu svojho fungovania.

 

Iné výklady pojmu bezpečnostný systém

 

 • Terminologický slovník v oblasti krízového riadenia, Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, aktualizované vydanie v roku 2006:

Bezpečnostný systém štátu je sústava inštitúcií verejnej správy, síl a prostriedkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných zborov a služieb, právnických a fyzických osôb, súvisiacich právnych noriem, vzájomných väzieb a vzťahov, prostredníctvom ktorých sa zaručuje bezpečnosť štátu, jeho občanov, materiálnych hodnôt a životného prostredia.

 

Uvedená definície teda nepriamo identifikuje nasledovných aktérov bezpečnostného systému:

 • štátne orgány
 • orgány samosprávy
 • ozbrojené sily
 • ozbrojené bezpečnostné zbory
 • záchranné zbory a služby
 • fyzické a právnické osoby

 

Bezpečnostný systém predstavuje nástroj na tvorenie a uskutočňovanie bezpečnostnej politiky, na zaistenie bezpečnosti v danom prostredí, čase a na stanovený účel. Zahrňuje množinu základných inštitucionálnych a systémových nástrojov na zaistenie bezpečnosti občana, štátu, regiónu či kontinentu (ozbrojené sily, polícia, bezpečnostné a zásahové zbory), ale i monitorovacie a preventívne orgány a zložky pre analýzu a vytváranie novej bezpečnostnej politiky (vedeckovýskumné pracoviská, školy a pod.).

UPOZORNENIE:  otázky či podnety týkajúce sa opatrení voči ochoreniu COVID-19 spôsobeného korona vírusom, zasielajte nainfoskr@minv.sk. Pred tým prosíme posúďte, či sa váš dotaz týka kompetencií Ministerstva vnútra SR, alebo napríklad rezortov zdravotníctva, dopravy, hospodárstva, školstva, zahraničných vecí, alebo Úradu verejného zdravotníctva SR a ďalších inštitúcií. Predídete tým zdržaniu spracovania odpovede, nakoľko otázok/podnetov je každodenne mimoriadne množstvo a mnohé sú mimo kompetencií našej sekcie, takže následne musíme oslovovať iné subjekty.

Zároveň upozorňujeme, že pracovisko uvedenej info linky infoskr@minv.sk nie je súčasťou Ústredného krízového štábu, ani iných krízových štábov. Rovnako pracovisko info linky nie je súčasťou Policajného zboru a Sekcia krízového riadenia nemá dosah na prácu polície.

Vzhľadom na uvedené veľké množstvo dotazov, prosíme o trpezlivosť. Prax tiež ukazuje, že na mnohé otázky v danej chvíli nemusia existovať odpovede, nakoľko konkrétna oblasť ešte nemusí byť ošetrená príslušnými rozhodnutiami vlády SR, Ústredného krízového štábu a ďalších orgánov.

Ďakujeme za pochopenie!Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Mgr. Helena Schmadlová
helena.schmadlova@minv.sk