Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. január 2021, utorok
 

Klimatická zmena

1.      Adaptácia na zmenu klímy

Dôsledky zmeny klímy majú v rôznych regiónoch rôznu frekvenciu a intenzitu prejavu. Riešením, ktoré by malo v konečnom výsledku zabrániť, alebo aspoň minimalizovať riziká a negatívne dôsledky zmeny klímy, je vhodná kombinácia opatrení zameraných na znižovanie emisií skleníkových plynov (mitigácia) s adaptačnými opatreniami. Adaptačné opatrenia predstavujú súbor možností prírodných a sociálno-ekonomických systémov prispôsobiť sa prebiehajúcim alebo očakávaným zmenám klímy, s cieľom znižovať možné negatívne dôsledky a využívať pozitívne účinky zmeny klímy.

Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

Európska komisia zverejnila dňa 16. apríla 2013 „Stratégiu EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy“ spolu s niekoľkými sprievodnými dokumentmi. Dokument schválila Rada EÚ pre životné prostredie dňa 18. júna 2013. Základom pre jeho prípravu bola tzv. Biela kniha s názvom „Adaptácia na zmenu klímy: Európsky rámec opatrení“ z apríla 2009. Stratégia stanovuje rámec a mechanizmy na zvýšenie pripravenosti EÚ a zlepšenie koordinácie adaptačných aktivít. Súčasne predstavuje dlhodobú stratégiu na zvýšenie odolnosti EÚ na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na všetkých úrovniach a v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020.

Adaptácia na národnej úrovni

Na Slovensku pozorujeme čím ďalej častejšie dôsledky zmeny klímy v podobe extrémnych prejavov počasia s nepriaznivými dôsledkami ako sú povodne, zosuvy, dlhotrvajúce obdobia sucha, vzrastajúce riziko požiarov a. i. Analýzou a hodnotením možných dôsledkov zmeny klímy na jednotlivé sektory na Slovensku sa zaoberal projekt SHMÚ „Dôsledky klimatickej zmeny a možné adaptačné opatrenia v jednotlivých sektoroch“, ktorý bol realizovaný v rokoch 2009 – 2011. Výstupom projektu je záverečná správa, ktorá detailne analyzuje problematiku zmeny klímy a jej dôsledkov na prírodné prostredie, zdravie ľudí a vybrané sektory národného hospodárstva SR. Súčasťou dokumentu je aj návrh vhodných adaptačných opatrení vrátane ekonomických analýz možných dopadov na tvorbu HDP a zamestnanosť.

 
SR má k dispozícii tiež široký výber sektorových stratégií a akčných plánov, ktoré riešia problematiku adaptácie, avšak nezohľadňujú dostatočne vzájomné synergie a medzisektorálne aspekty.

 Prvým komplexnejším dokumentom v tejto oblasti, ktorý sa snaží v čo najširšom rozsahu oblastí a sektorov prepojiť scenáre a možné dôsledky zmeny klímy s návrhmi vhodných proaktívnych adaptačných opatrení je „Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 148/2014. Stratégia považuje za prioritné: šírenie informácií a vedomostí o problematike adaptácie na všetkých stupňoch riadenia, ako aj pre širokú verejnosť; posilnenie inštitucionálneho rámca pre adaptačné procesy v SR; vypracovanie a rozvoj metodík komplexného hodnotenia rizík v súvislosti so zmenou klímy od národnej až po lokálnu úroveň; rozvoj a aplikáciu metodík pre ekonomické hodnotenie adaptačných opatrení (makroekonomických dopadov) a vypracovanie a zavedenie nástroja na výber investičných priorít na základe posúdenia medzisektorálnych aspektov adaptačných opatrení.    


2.      Medzinárodné zmluvy a dohody

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21994A0207(02):SK:NOT

Kjótsky protokol
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22002A0515(01):SK:NOT

 
3.      Právne predpisy EÚ ku klimatickej zmene

Nariadenia, smernice a ďalšie právne akty EÚ je možné vyhľadať si na stránke
EUR-LEX:
 http://eur-lex.europa.eu

 

Správa o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti politiky zmeny klímy:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23392

 
4.      Národné správy SR o zmene klímy

sú pripravované približne každé 4 roky v rámci plnenia našich záväzkov podľa článku 4 a 12 Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (dohovor) a Kjótskeho protokolu (protokol) a aktuálneho rozhodnutia konferencie zmluvných strán dohovoru;

SR do dnešného dňa pripravila spolu 6 národných správ o zmene klímy. Všetky správy sú zverejnené aj na: 
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_natcom/submitted_natcom/items/7742.php

 
5.      Linky:

European Environment Agency                           
http://www.eea.europa.eu/

European Climate Adaptation Platform             
http://climate-adapt.eea.europa.eu/

World Meterological Organization                      
http://www.wmo.int/

NASA Global Climate Change                                 
http://climate.nasa.gov/

Climate Action                                                          
http://ec.europa.eu/clima/index_en.htm

Global Climate Change Alliance                            
http://www.gcca.eu/

The UN Office for Disaster Risk Reduction      
http://www.unisdr.org/

The UN Climate Change                                        
http://newsroom.unfccc.int/

Intergovernmental panel on Climate Change
http://www.ipcc.ch/

Skeptical Science                                                    
http://www.skepticalscience.com

European Climate Adaptation Platform              
http://climate-adapt.eea.europa.eu/

Slovenský hydrometeorologický ústav                 
http://www.shmu.sk/

 New social media platforms