Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. júl 2018, Utorok
 

Ďalšia výzva zameraná na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier

26. 05. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - OPLZ-PO6-SC613-2017-2.

Vyhlásená - 26. mája 2017

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 16.1.2018

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 2.7.2018 (DOCX, 62 kB)

Oznámenie o zmene termínu 1. hodnotiaceho kola do 16.01.2018 (PDF, 212 kB)

Zmena č. 1 výzvy (PDF, 597 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 1 (PDF, 979 kB) 

Často kladené otázky (PDF, 389 kB) 

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami v znení Zmeny č. 1 (ZIP, 1 MB)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa v znení Zmeny č. 1 (PDF, 1 MB)

Príloha č. 3 - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov (PDF, 383 kB)

Príloha č. 4 - Predbežná informácia pre žiadateľov o centrálnej databáze vylúčených subjektov (PDF, 366 kB)

Príloha č. 5 - Zoznam sledovaných údajov projektu (PDF, 400 kB)

Príloha č. 6 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity (PDF, 668 kB)

Príloha č. 7a - Zoznam oprávnených území obcí pre žiadateľa z verejného sektora (PDF, 618 kB)

Príloha č. 7b - Zoznam oprávnených území obcí pre žiadateľa z neziskového sektora (PDF, 673 kB)

Príloha č. 8 - Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR (PDF, 346 kB)

Príloha č. 9 - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia, vrátane popisu povinných príloh ŽoNFP v znení Zmeny č. 1 (PDF, 1 MB)

Príloha č. 10 - Podmienky súladu projektu s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie (PDF, 457 kB)

Príloha č. 11 Základné technické a priestorové parametre komunitných centier (PDF, 751 kB)

 

Archív:

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení oznámenia o zmene termínu (PDF, 723 kB)

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami (ZIP, 2 MB)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa (PDF, 1 MB)

Príloha č. 9 - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia, vrátane popisu povinných príloh ŽoNFP (PDF, 1 MB)

Oznámenie o zmene termínu 1. hodnotiaceho kola do 05.10.2017 (neaktuálne) (PDF, 211 kB)

Oznámenie o zmene termínu 1. hodnotiaceho kola do 06.11.2017 (neaktuálne) (PDF, 211 kB)

Vývoj alokácie výzvy

Graf k stiahnutiu (JPG, 43 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]