Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Oznámenie o začatí vykonávania činnosti, na základe ktorej vzniká povinnosť registrácie podľa § 15 zákona č. 223/2001 Z.z. (76,3 kB) rtf
Žiadosť o predĺženie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom podľa §7 ods. 8 zákona č. 223/2001 Z. z. (80,6 kB) rtf
Žiadosť o vydanie potvrdenia o neexistencii starého vozidla - Vzor na vyplnenie (58,8 kB) rtf
Žiadosť o vydanie potvrdenia o neexistencii starého vozidla - Vzor na vytlačenie (185,2 kB) pdf
Žiadosť o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. (83,7 kB) rtf
Žiadosť o vydanie súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie do domácností podľa § 7 ods. 1 písm. p) zákona č. 223/2001 Z. z. (59,1 kB) rtf
Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. c) alebo zneškodňovania odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. (96,8 kB) rtf
Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní ak sa neuskutočnilo územné konanie podľa § 16 ods. 1 písm. b) bodu 2 zákona č. 223/2001 (71,2 kB) rtf
Žiadosť o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti podľa § 22 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. (62,2 kB) rtf
Žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania navrhovanej činnosti podľa § 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. (58,8 kB) rtf
Návrh na vydanie užívacieho vodoprávneho povolenia podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (48,7 kB) rtf
Žiadosť o povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd podľa § 21 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (70,4 kB) rtf
Žiadosť o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacích objektov a vôd z povrchového odtoku podľa ust. § 21 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (69,9 kB) rtf
Žiadosť o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku podľa § 21 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (71,3 kB) rtf
Žiadosť o stavebné - vodoprávne povolenie podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (74,1 kB) rtf
Žiadosť o vydanie súhlasu podľa ust. § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (63,3 kB) rtf
Žiadosť o vyjadrenie podľa ust. § 28 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (62,6 kB) rtf