Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. júl 2020, utorok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica -žiadosť o povolenie výnimiek zo zakázaných činností podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súvislosti s vytvorením náučného miesta Tatranská Polianka, zverejn. 06.07.2020 (63,5 kB) pdf
Sywak s.r.o., Dominika Tatarku 11, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa zákona č. 543/2002 Z.z. v súvislosti s rekonštrukciou existujúceho objektu Chaty pod Soliskom v NPR Mlynická dolina, zverejn. 06.07.2020 (60,6 kB) pdf
Mesto Lipany - žiadosť o povolenie výnimiek zo zakázaných činností podľa zákona č. 543/2002 Z. z. v súvislosti s organizovaním športového podujatia – bežeckých pretekov „Beh na vrchol Minčola“ v NPR Čergovský Minčol, zverej. 3. 7. 2020 (372,4 kB) pdf
BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava - žiadosť o povolenie výnimiek zo zakázaných činností podľa zákona č. 543/2002 Z. z. v súvis. s organizovaním šport. podujatia – bežeckých pretekov „Rajec High Tatras Night Run“ v TANAP, zverej. 3. 7.2020 (379,3 kB) pdf
Centrum Przewodnictwa Tatranskiego, Kuznice 1, 34-500 Zakopane –Poľská republika - žiadosť o povolenie výnimiek zo zakázaných činností podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zverej. 3. 7.2020 (135,0 kB) pdf
Informácie pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokl. vplyvov na životné prostredie návrh. činnosti „Výrobno – logistický park Prešov South - Petrovany“ zverej. 25. 6. 2020 (226,4 kB) pdf
Informácie pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokl. vplyvov na životné prostredie návrh. činnosti „ Rezidenčná štvrť Rúrky" zverej. 25. 6. 2020 (228,0 kB) pdf
Informácia pre verejnosť o oznámení o vypracovaní strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Prešovského kraja na roky 2021 – 2027“ zverej. 5. 6. 2020 (428,1 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť, „Rozšírenie Logistického centra Lidl Záborské – prístavba, nadstavba“, č. OU-PO-OSZP3-2019/018453-10/ZM z 30. 4. 2020 zverej. 19. 5. 2020 (876,8 kB) pdf
Informácie pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudz. predpokl. vplyvov na životné prostredie návrh. činnosti „Konsolidácia výrobných procesov spoločnosti SPINEA, s.r.o" zverej. 18.5.2020 (229,5 kB) pdf
Rozhodnutie, že navrhovaná činnosť „PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 4“ nie je činnosťou podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodn. zákona a nie je potrebné posúdenie tejto činnosti, č. OU-PO-OSZP2-2020/004051-08/MA z 24.2.2020 zverej. 18.5.2020 (13,5 MB) pdf
Informácie pre verejnosť - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „ Polyfunkčný objekt Sekčov (Stavba 6)", zverej. 4. 5. 2020 (314,0 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „Zariadenie na zber odpadov Bertotovce“, č. OU-PO-OSZP3-2020/009619-19/ZM z 7. 4. 2019 zverej. 15. 4. 2020 (1,3 MB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zastavení správneho konania vo veci určenia povinnej osoby za environmentálnu záťaž „ SP (007) Stropkov – cintorín jedov Vojtovce – SK/EZ/SP/916“ č. OU-PO-OSZP2-2020/008778-009/BE z 24. 3.2020 zverej. 31. 3. 2020. (746,7 kB) pdf
Oznámenie o zrušení termínu ústneho pojednávania dodatočného povolenia zmeny časti stavby MVE Ružbašská Miľava – I. etapa zverej. 12. 3. 2020 (288,6 kB) pdf
Informácie pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokl. vplyvov na životné prostredie navrh. činnosti „ Rozšírenie logistického centra Lidl Záborské - prístavba, nadstavba" (307,7 kB) pdf
Záverečné stanovisko k stavbe "Areál skladov Ličartovce", č. j. OU-PO-OSZP3-2020/005631-14 zverej. 13. 2. 2020 (746,1 kB) pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, že navrhovaná činnosť "Zariadenie na zber odpadov–Zberňa železa a farebných kovov Chminianska Nová Ves" sa nebude posudzovať podľa zák. č. 24/2006 Z.z. OU-PO-OSZP3-2020/0006646-12/ZM z 31.01.2020, zverej. 12.02.2020 (678,0 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa §24 ods.1 zák. č. 24/2006 Z.z. - Oznámenie o začatí správ. konania vo veci posudz. predpoklad. vplyvov na živ. prostredie navrhov. činnosti „Polyfunkčné bytové domy - Rezidencia Pražská, Prešov " zverej. 12.02.2020 (156,9 kB) pdf
Oznámenie o zmene termínu ústneho pojednávania na 12.03.2020 vo veci určenia povinnej osoby za environmentálnu záťaž „SP(007) Stropkov-cintorín jedov Vojtovce“ č. OU-PO-OSZP2-2020/008778-004 zo dňa 28.01.2020, zverej. 30.01.2020 (93,2 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania o určení povinnej osoby za environmentálnu záťaž „SP(007) Stropkov-cintorín jedov Vojtovce“ a nariadení ústneho pojednávania na 4.03.2020 č. OU-PO-OSZP2-2020/008778-002/BE zo dňa 9.01.2020, zverej. 27.01.2020 (171,4 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „Autoservis s príslušenstvom pre stavebné stroje KUHN-Baumaschinen“, č.j. OU-PO-OSZP3-2019/039917-16/ZM z 21. 11. 2019 zverej. 2. 12. 2019 (1,1 MB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „Logistické centrum Záborské – I.etapa“, č.j. OU-PO-OSZP3-2019/040779-16/ZM z 21. 11. 2019 zverej. 2. 12. 2019 (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania k stavbe „Prešov, ulica Soľnobanská - Rozšírenie vodovodu“, č. OU-PO-OSZP3-2019/048825-02/UM z 24. 10. 2019 zverej. 30. 10. 2019 (114,5 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania k stavbe „Rozšírenie vodovodu v obci Ruská Nová Ves – 1. etapa, SO 511-01 Vodovod“, č. OU-PO-OSZP3-2019/051295-02/UM z 23. 10. 2019 zverej. 28. 10. 2019 (109,3 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania stavby „Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce“, č. OU-PO-OSZP3-2019/07990-02 / NM z 15. 10. 2019 zverej. 25. 10. 2019 (385,8 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zmene termínu ukončenia stavby „Vodovod, kanalizácia a ČOV Fulianka“, č. OU-PO-OSZP3-2019/036434-03/ NM z 4. 10. 2019 zverej. 14. 10. 2019 (171,5 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť, „Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na ulici Ul.17.novembra 11 v Prešove“, č. OU-PO-OSZP3-2019/030928-10/ZM z 23. 9. 2019 zverej. 3. 10. 2019 (1,0 MB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť, „Zariadenie na zber kovových odpadov a papiera – Veľký Šariš“, č. OU-PO-OSZP3-2019/022855-16/ZM z 18. 9. 2019 zverej. 3. 10. 2019 (882,3 kB) pdf
Informácie pre verejnosť - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „ Zariadenie na zber odpadov - Zberňa železa a farebných kovov Chminianska Nová Ves" (227,5 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania o určení povinnej osoby za environmentálnu záťaž „SV (008)/Snina – stará riadená skládka odpadov – SK/EZ/SV/929 č. OU-PO-OSZP2-2019/041185-002/BE z 11. 9. 2019 zverej. 13. 9. 2019 (204,8 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže (EZ), evid. v Registri enviro. záťaží – časť B: BJ/004/Bardejov – areál podn. JAS - SK/EZ/BJ/23, č. OU-PO-OSZP2-2019/042743-002 z 26.8.2019 zverej. 5.9.2019 (159,2 kB) pdf
Verejná vyhláška -.Rozhodnutie, ktoré schvaľuje „Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže – SL(009)/Stará Ľubovňa - skládka Skalka – SK/EZ/SL/890, č. OU-PO-OSZP2-2019/027792-009/BE z 9. 8. 2019 zverej. 21. 8. 2019 (1,4 MB) pdf
Rozhodnutie, ktoré schvaľuje „Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže – SK(003)/Giraltovce - skládka TKO – SK/EZ/SK/866“, č. OU-PO-OSZP2-2019/027794-010/BE z 8. 8. 2019 zverej. 19. 8. 2019 (683,8 kB) pdf
Rozhodnutie, ktoré schvaľuje „Zmenu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže SP (007) Stropkov – cintorín jedov Vojtovce – SK/EZ/SP/916“, č. OU-PO-OSZP2-2019/026136-009/BE z 6. 8. 2019 zverej. 19. 8. 2019 (419,8 kB) pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní navrhovanej činnosti „Zníženie energetickej náročnosti Študent. domova na ulici Ul.17.novembra 11 Prešov“ sa nebude posudzovať podľa zákona 24/2006, č. OU-PO-OSZP3-2019/030928-08/ZM z 29. 7. 2019 zverej. 13. 8. 2019 (672,9 kB) pdf
Rozhodnutie, že navrhovaná činnosť (stavba) „VN Tichý Potok“ je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a je potrebné posúdenie navrhovanej činnosti, č. OU-PO-OSZP2-2019/003150- 018/BE z 6. 8. 2019 zverej. 13. 8. 2019 (2,2 MB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže „SK(003)/Giraltovce - skládka TKO – SK/EZ/SK/866“ č. OU-PO-OSZP2-2019/027794-002 z 18. 6.2019, zverej. 3. 7.2019 (214,6 kB) pdf