Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2020, pondelok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica, Tatranská Lomnica 66, 059 60 Vysoké Tatry – žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie výnimky zo zákazov podľa zákona OPaK na umiestnenie suchých toaliet v lokalite Biela voda, zverejn 27.11.2020 (132,4 kB) pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní vo veci zmeny navrhovanej činnosti " Výrobno - logistický park Prešov South - Petrovany " o vyhovení odvolaniu a zmene rozhodnutia, č. OU-PO-OSZP3-2020/033658-020/ZM z 25.11. 2020, zverej. 27.11.2020 (796,0 kB) pdf
Mgr P.K.-Coollangaa, Pod Lesom 1488/15, 060 01 Kežmarok – žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. na území TANAPu, zverejn 26.11.2020 (132,4 kB) pdf
Ústav biologie obratlovcu Akademie vied České republiky, Květná 8, 603 65 Brno – žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov podľa zákona OPaKna území TANAPu NP Veľká Fatra, NAPANT a NP Slovenský raj, zverejn 26.11. 2020 (134,7 kB) pdf
PaD STAV s.r.o., Majerská 1665/51, 091 01 Stropkov - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. v súvislosti s ťažbou riečneho materiálu z vodného toku Ondava - zverejnené 25.11.2020 (346,0 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu Kvakovce - Domaša Dobrá - SO 01 zásobovanie vodou č. OU-PO-OSZP2-2020/051029-002/BE zo dňa 10.11.2020 zverej. 20.11.2020 (177,0 kB) pdf
Informácie pre verejnosť podľa § 24 č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania navrh. činnosti „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov R12, R13 – zber, zhromažďovanie a lisovanie železa a farebných kovov, Strojnícka 20, Prešov“ zverej. 8.9.2020 (229,4 kB) pdf
Informácie pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokl. vplyvov na životné prostredie navrh. činnosti „ I/20 – 058 Drienovská Nová Ves most " zverej. 8. 9. 2020 (228,2 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť, „Výrobno – logistický park Prešov South - Petrovany“, č. OU-PO-OSZP3-2020/033658-13/ZM z 31. 8. 2020 zverej. 8. 9. 2020 (1,0 MB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vo veci navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber odpadov – Zberňa odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov Podhorany“ zverej. 20.8.2020 (226,0 kB) pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, že zmena navrhovanej činnosti "Polyfunkčný objekt Sekčov (stavba 6)" sa nebude posudzovať podľa zák. č. 24/2006 Z. z. OU-PO-OSZP3-2020/027077-12/ZM z 27.07.2020, zverej. 7.08.2020 (698,9 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vo veci navrhovanej činnosti „Zvýšenie kapacity ťažby a spracov. stavebného kameňa – andezitu v dobývacom priestore Záhradné“ zverej. 4.08.2020 (157,1 kB) pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, že navrhovaná činnosť, „Polyfunkčné bytové domy – Rezidencia Pražská“, sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. OU-PO-OSZP3-2020/014248-18/ZM z 24. 6. 2020, zverej. 10. 7. 2020 (1,1 MB) pdf
Informácie pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokl. vplyvov na životné prostredie navrh. činnosti „Výrobno – logistický park Prešov South - Petrovany“ zverej. 25. 6. 2020 (226,4 kB) pdf
Informácie pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokl. vplyvov na životné prostredie návrh. činnosti „ Rezidenčná štvrť Rúrky" zverej. 25. 6. 2020 (228,0 kB) pdf
Informácie pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudz. predpokl. vplyvov na životné prostredie návrh. činnosti „Konsolidácia výrobných procesov spoločnosti SPINEA, s.r.o" zverej. 18.5.2020 (229,5 kB) pdf
Rozhodnutie, že navrhovaná činnosť „PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 4“ nie je činnosťou podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodn. zákona a nie je potrebné posúdenie tejto činnosti, č. OU-PO-OSZP2-2020/004051-08/MA z 24.2.2020 zverej. 18.5.2020 (13,5 MB) pdf
Informácie pre verejnosť - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „ Polyfunkčný objekt Sekčov (Stavba 6)", zverej. 4. 5. 2020 (314,0 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zastavení správneho konania vo veci určenia povinnej osoby za environmentálnu záťaž „ SP (007) Stropkov – cintorín jedov Vojtovce – SK/EZ/SP/916“ č. OU-PO-OSZP2-2020/008778-009/BE z 24. 3.2020 zverej. 31. 3. 2020. (746,7 kB) pdf
Oznámenie o zrušení termínu ústneho pojednávania dodatočného povolenia zmeny časti stavby MVE Ružbašská Miľava – I. etapa zverej. 12. 3. 2020 (288,6 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa §24 ods.1 zák. č. 24/2006 Z.z. - Oznámenie o začatí správ. konania vo veci posudz. predpoklad. vplyvov na živ. prostredie navrhov. činnosti „Polyfunkčné bytové domy - Rezidencia Pražská, Prešov " zverej. 12.02.2020 (156,9 kB) pdf
Oznámenie o zmene termínu ústneho pojednávania na 12.03.2020 vo veci určenia povinnej osoby za environmentálnu záťaž „SP(007) Stropkov-cintorín jedov Vojtovce“ č. OU-PO-OSZP2-2020/008778-004 zo dňa 28.01.2020, zverej. 30.01.2020 (93,2 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania o určení povinnej osoby za environmentálnu záťaž „SP(007) Stropkov-cintorín jedov Vojtovce“ a nariadení ústneho pojednávania na 4.03.2020 č. OU-PO-OSZP2-2020/008778-002/BE zo dňa 9.01.2020, zverej. 27.01.2020 (171,4 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania k stavbe „Prešov, ulica Soľnobanská - Rozšírenie vodovodu“, č. OU-PO-OSZP3-2019/048825-02/UM z 24. 10. 2019 zverej. 30. 10. 2019 (114,5 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania k stavbe „Rozšírenie vodovodu v obci Ruská Nová Ves – 1. etapa, SO 511-01 Vodovod“, č. OU-PO-OSZP3-2019/051295-02/UM z 23. 10. 2019 zverej. 28. 10. 2019 (109,3 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania stavby „Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce“, č. OU-PO-OSZP3-2019/07990-02 / NM z 15. 10. 2019 zverej. 25. 10. 2019 (385,8 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zmene termínu ukončenia stavby „Vodovod, kanalizácia a ČOV Fulianka“, č. OU-PO-OSZP3-2019/036434-03/ NM z 4. 10. 2019 zverej. 14. 10. 2019 (171,5 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania o určení povinnej osoby za environmentálnu záťaž „SV (008)/Snina – stará riadená skládka odpadov – SK/EZ/SV/929 č. OU-PO-OSZP2-2019/041185-002/BE z 11. 9. 2019 zverej. 13. 9. 2019 (204,8 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže (EZ), evid. v Registri enviro. záťaží – časť B: BJ/004/Bardejov – areál podn. JAS - SK/EZ/BJ/23, č. OU-PO-OSZP2-2019/042743-002 z 26.8.2019 zverej. 5.9.2019 (159,2 kB) pdf
Verejná vyhláška -.Rozhodnutie, ktoré schvaľuje „Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže – SL(009)/Stará Ľubovňa - skládka Skalka – SK/EZ/SL/890, č. OU-PO-OSZP2-2019/027792-009/BE z 9. 8. 2019 zverej. 21. 8. 2019 (1,4 MB) pdf
Rozhodnutie, ktoré schvaľuje „Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže – SK(003)/Giraltovce - skládka TKO – SK/EZ/SK/866“, č. OU-PO-OSZP2-2019/027794-010/BE z 8. 8. 2019 zverej. 19. 8. 2019 (683,8 kB) pdf
Rozhodnutie, ktoré schvaľuje „Zmenu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže SP (007) Stropkov – cintorín jedov Vojtovce – SK/EZ/SP/916“, č. OU-PO-OSZP2-2019/026136-009/BE z 6. 8. 2019 zverej. 19. 8. 2019 (419,8 kB) pdf
Rozhodnutie, že navrhovaná činnosť (stavba) „VN Tichý Potok“ je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a je potrebné posúdenie navrhovanej činnosti, č. OU-PO-OSZP2-2019/003150- 018/BE z 6. 8. 2019 zverej. 13. 8. 2019 (2,2 MB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže „SK(003)/Giraltovce - skládka TKO – SK/EZ/SK/866“ č. OU-PO-OSZP2-2019/027794-002 z 18. 6.2019, zverej. 3. 7.2019 (214,6 kB) pdf