Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. apríl 2020, streda
 

Správne konania

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Informácie nájdete tu

Podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),  vo veci rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. Informácie nájdete tu

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zastavení správneho konania vo veci určenia povinnej osoby za environmentálnu záťaž „ SP (007) Stropkov – cintorín jedov Vojtovce – SK/EZ/SP/916“ č. OU-PO-OSZP2-2020/008778-009/BE z 24. 3.2020 zverej. 31. 3. 2020. (746,7 kB) pdf
Oznámenie o zrušení termínu ústneho pojednávania dodatočného povolenia zmeny časti stavby MVE Ružbašská Miľava – I. etapa zverej. 12. 3. 2020 (288,6 kB) pdf
Informácie pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokl. vplyvov na životné prostredie navrh. činnosti „ Rozšírenie logistického centra Lidl Záborské - prístavba, nadstavba" (307,7 kB) pdf
Záverečné stanovisko k stavbe "Areál skladov Ličartovce", č. j. OU-PO-OSZP3-2020/005631-14 zverej. 13. 2. 2020 (746,1 kB) pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, že navrhovaná činnosť "Zariadenie na zber odpadov–Zberňa železa a farebných kovov Chminianska Nová Ves" sa nebude posudzovať podľa zák. č. 24/2006 Z.z. OU-PO-OSZP3-2020/0006646-12/ZM z 31.01.2020, zverej. 12.02.2020 (678,0 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa §24 ods.1 zák. č. 24/2006 Z.z. - Oznámenie o začatí správ. konania vo veci posudz. predpoklad. vplyvov na živ. prostredie navrhov. činnosti „Polyfunkčné bytové domy - Rezidencia Pražská, Prešov " zverej. 12.02.2020 (156,9 kB) pdf
Oznámenie o zmene termínu ústneho pojednávania na 12.03.2020 vo veci určenia povinnej osoby za environmentálnu záťaž „SP(007) Stropkov-cintorín jedov Vojtovce“ č. OU-PO-OSZP2-2020/008778-004 zo dňa 28.01.2020, zverej. 30.01.2020 (93,2 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania o určení povinnej osoby za environmentálnu záťaž „SP(007) Stropkov-cintorín jedov Vojtovce“ a nariadení ústneho pojednávania na 4.03.2020 č. OU-PO-OSZP2-2020/008778-002/BE zo dňa 9.01.2020, zverej. 27.01.2020 (171,4 kB) pdf
Rozhodnutie vydané v zisť. konaní, že navrhov. činnosť "Využitie ložiska nevyhrad. nerastu povrch. spôsobom na lokalite Močarmany, tehliarske suroviny" sa nebude posudzovať podľa zák. 24/2006 Z.z. OU-PO-OSZP3-2019/038466-12/ZM z 11.12.2019, zv. 17.12.2019 (720,4 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber odpadov - Bertotovce" zverej. 17.12.2019 (157,1 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „Autoservis s príslušenstvom pre stavebné stroje KUHN-Baumaschinen“, č.j. OU-PO-OSZP3-2019/039917-16/ZM z 21. 11. 2019 zverej. 2. 12. 2019 (1,1 MB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „Logistické centrum Záborské – I.etapa“, č.j. OU-PO-OSZP3-2019/040779-16/ZM z 21. 11. 2019 zverej. 2. 12. 2019 (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania k stavbe „Prešov, ulica Soľnobanská - Rozšírenie vodovodu“, č. OU-PO-OSZP3-2019/048825-02/UM z 24. 10. 2019 zverej. 30. 10. 2019 (114,5 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania k stavbe „Rozšírenie vodovodu v obci Ruská Nová Ves – 1. etapa, SO 511-01 Vodovod“, č. OU-PO-OSZP3-2019/051295-02/UM z 23. 10. 2019 zverej. 28. 10. 2019 (109,3 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania stavby „Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce“, č. OU-PO-OSZP3-2019/07990-02 / NM z 15. 10. 2019 zverej. 25. 10. 2019 (385,8 kB) pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, že zmena navrhovanej činnosti "Areál Linak - Práškovacia linka“ sa nebude posudzovať podľa zák. č. 24/2006 Z. z. č. OU-PO-OSZP3-2019/036192-10/ZM z 23. 9. 2019, zverej. 18. 10. 2019 (625,8 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zmene termínu ukončenia stavby „Vodovod, kanalizácia a ČOV Fulianka“, č. OU-PO-OSZP3-2019/036434-03/ NM z 4. 10. 2019 zverej. 14. 10. 2019 (171,5 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť, „Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na ulici Ul.17.novembra 11 v Prešove“, č. OU-PO-OSZP3-2019/030928-10/ZM z 23. 9. 2019 zverej. 3. 10. 2019 (1,0 MB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť, „Zariadenie na zber kovových odpadov a papiera – Veľký Šariš“, č. OU-PO-OSZP3-2019/022855-16/ZM z 18. 9. 2019 zverej. 3. 10. 2019 (882,3 kB) pdf
Informácie pre verejnosť - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „ Zariadenie na zber odpadov - Zberňa železa a farebných kovov Chminianska Nová Ves" (227,5 kB) pdf
Informácie pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudz. predpokl. vplyvov na životné prostredie navrh. činnosti „ Zberňa železa a farebných kovov Chminianska Nová Ves" zverej. 27. 9. 2019 (227,5 kB) pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, že navrhovaná činnosť " Výrobný areál BHS Sonthofen (Slovakia)" sa nebude posudzovať podľa zák. č. 24/2006 Z. z. OU-PO-OSZP3-2019/0026236-18/ZM zo 17. 9. 2019, zverej. 25. 9. 2019 (630,6 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania o určení povinnej osoby za environmentálnu záťaž „SV (008)/Snina – stará riadená skládka odpadov – SK/EZ/SV/929 č. OU-PO-OSZP2-2019/041185-002/BE z 11. 9. 2019 zverej. 13. 9. 2019 (204,8 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže (EZ), evid. v Registri enviro. záťaží – časť B: BJ/004/Bardejov – areál podn. JAS - SK/EZ/BJ/23, č. OU-PO-OSZP2-2019/042743-002 z 26.8.2019 zverej. 5.9.2019 (159,2 kB) pdf
Verejná vyhláška -.Rozhodnutie, ktoré schvaľuje „Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže – SL(009)/Stará Ľubovňa - skládka Skalka – SK/EZ/SL/890, č. OU-PO-OSZP2-2019/027792-009/BE z 9. 8. 2019 zverej. 21. 8. 2019 (1,4 MB) pdf
Rozhodnutie, ktoré schvaľuje „Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže – SK(003)/Giraltovce - skládka TKO – SK/EZ/SK/866“, č. OU-PO-OSZP2-2019/027794-010/BE z 8. 8. 2019 zverej. 19. 8. 2019 (683,8 kB) pdf
Rozhodnutie, ktoré schvaľuje „Zmenu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže SP (007) Stropkov – cintorín jedov Vojtovce – SK/EZ/SP/916“, č. OU-PO-OSZP2-2019/026136-009/BE z 6. 8. 2019 zverej. 19. 8. 2019 (419,8 kB) pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní navrhovanej činnosti „Zníženie energetickej náročnosti Študent. domova na ulici Ul.17.novembra 11 Prešov“ sa nebude posudzovať podľa zákona 24/2006, č. OU-PO-OSZP3-2019/030928-08/ZM z 29. 7. 2019 zverej. 13. 8. 2019 (672,9 kB) pdf
Rozhodnutie, že navrhovaná činnosť (stavba) „VN Tichý Potok“ je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a je potrebné posúdenie navrhovanej činnosti, č. OU-PO-OSZP2-2019/003150- 018/BE z 6. 8. 2019 zverej. 13. 8. 2019 (2,2 MB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa §24 ods.1 zák. č. 24/2006 Z.z. - Oznámenie o začatí správ. konania vo veci posudz. predpoklad. vplyvov na živ. prostredie navrhov. činnosti „Autoservis s príslušenstvom pre stavebné stroje KUHN-Baumaschinen" zverej. 6.8.2019 (156,8 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa §24 ods.1 zák. č. 24/2006 Z.z.-Oznám. o začatí správ. kon. vo veci posudz. predpoklad. vplyvov na živ. prostredie navrhov. činn. „Využitie ložiska nevyhradeného nerastu povrchovým spôsobom na lokalite Močarmany"zv. 2.8.2019 (155,5 kB) pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, že zmena navrhovanej činnosti "Futbal Tatran aréna v Prešove" sa nebude posudzovať podľa zák. č. 24/2006 Z. z. OU-PO-OSZP3-2019/0010946-19/ZM z 2. 7. 2019, zverej. 16. 7. 2019 (650,1 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Areál LINAK-Práškovacia linka, Župčany" zverej. 16. 7. 2019 (152,9 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže „SL(009)/StaráĽubovňa – skládka Skalka - SK/EZ/SL/89“ č. OU-PO-OSZP2-2019/027792-002 z 18. 6.2019, zverej. 3. 7.2019 (210,8 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže „SK(003)/Giraltovce - skládka TKO – SK/EZ/SK/866“ č. OU-PO-OSZP2-2019/027794-002 z 18. 6.2019, zverej. 3. 7.2019 (214,6 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia zmeny Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže „SP(007) Stropkov-cintorín jedov Vojtovce-SK/EZ/SP/916“ č. OU-PO-OSZP2-2019/026136-002 zo dňa 10.6.2019, zverej. 19.6.2019 (174,2 kB) pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, že zmena navrhovanej činnosti " Logistické centrum Malý Šariš - 4.etapa výstavby - parkovisko "sa nebude posudzovať podľa zák. č. 24/2006 Z. z. OU-PO-OSZP3-2019/012982-12/ZM z 31. 5. 2019, zverej. 7. 6. 2019 (643,1 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa §24 ods. 1 zák. č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správ. konania vo veci posudz. predpoklad. vplyvov na živ. prostredie navrhov. činnosti „Zníženie energetickej náročnosti ŠD na Ul. 17.nov. 11, Prešov", zverej. 7.6.2019 (149,2 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpoklad. vplyvov na životné prostredie navrhov. činnosti „Výrobný areál BHS-Sonthofen (Slovakia)" Haniska, zverej. 4.6.2019 (155,2 kB) pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní navrhovanej činnosti „Areál skladov Ličartovce“ sa bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. č. OU-PO-OSZP3-2019/004301-19/ZM z 29. 4. 2019 zverej. 21. 5. 2019 (444,1 kB) pdf