Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. august 2019, nedeľa
 

Informácie pre verejnosť podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z.

Informácia pre verejnosť o začatí  správneho konania, podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),  vo veci rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. 

  „Protipovodňová ochrana pre výstavbu výrobného areálu KAMAX Bardejov I. etapa“ 

 „Vodárenská nádrž Tichý Potok“

„EPERIA Prešov, II. etapa, ulica Armádneho generála Ludvíka Svobodu“

 

 „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584 č. 3584-001 Krušinec“

 

I/18 a I/21 Petič – Hanušovce nad Topľou