Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. august 2020, štvrtok
 

Informácie pre verejnosť podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z.

Informácia pre verejnosť o začatí  správneho konania, podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),  vo veci rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. 

„Rekonštrukcia mosta II/567 - 007 pred obcou Svetlice“

„MVE Huncovce II na rieke Poprad“

„Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine - Obec Radvanovce

 „Svidník – PPO mesta, Ladomírka“

„Rekonštrukcia mosta III/3078 (1/66-087) Lysá Poľana most“

„Veľký Šariš – most Baratoky a prislúchajúca komunikácia

„Inžinierske siete a technická vybavenosť – IBV Orkucany“

„I/66 Popová-Hranovnica, I. úsek Vernár

„PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 1“

Rybník_malá_vodná_nádrž

„PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 4“

„Humenné – úprava potoka Lieskovec“

Kežmarok – protipovodňová ochrana v povodí potoka Ľubica – Polder na potoku Ľubica v rkm 7,500

 „Kežmarok – Protipovodňová ochrana v povodí potoka Ľubica – Polder na Dúbravskom potoku v rkm 0,670“ 

 „Kežmarok – Protipovodňová ochrana v povodí potoka Ľubica – Polder na Tvarožnianskom potoku – rkm 4,000“ 

 „I/20 – 058 Drienovská Nová Ves most“

III/3440 Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)

 „Vodárenská nádrž Tichý Potok“

„Protipovodňová ochrana na vodných tokoch Hanušovský a Medziansky potok“