Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. január 2020, utorok
 

Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja

Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja - Vlastný materiál (PDF, 544 kB)

Prílohy :

Príloha č. 1 Prehľad súčasného stavu v odvádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd v SR v členení podľa obcí (XLS, 245 kB)

Príloha č. 2 Plán rozvoja verejných kanalizácií v členení podľa veľkosti aglomerácií (XLS, 245 kB)

Príloha č. 3 Sumarizácia základných vecných a investičných nárokov pre rozvoj verejných kanalizácií v členení po okresoch a podľa územnej pôsobnosti vodárenských spoločností (XLS, 245 kB)

Príloha č. 4 Investičná stratégia zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania na roky 2007 - 2013 - kanalizácie (XLS, 41 kB)

Príloha č. 5  Priority kanalizačných aglomerácií v SR na prechodné obdobie do roku 2010 (XLS, 291 kB)

Grafy :

Graf č. 1      Podiel obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu (XLSX, 18 kB)

Graf č. 3      Podiel odvádzanej odpadovej vody vodárenskými spoločnosťami a obcami (XLSX, 23 kB)