Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Koronavírus - núdzový stav, sprísnený zákaz vychádzania, aktuálne hygienické pravidlá

10. 01. 2021

Kde hľadať informácie?

Ministerstvo vnútra sústreďuje informácie o vývoji situácie na tomto mieste, ide o aktualizovaný súhrn správ z rokovaní ústredného krízového štábu a rokovaní vlády, ktoré nájdete aj medzi tlačovými správami.

Informácie ostatných rezortov:

ministerstvo dopravy a výstavby /ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí /ministerstvo zdravotníctva /úrad verejného zdravotníctva /inštitút zdravotnej politiky / ministerstvo hospodárstva /ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny / ministerstvo spravodlivosti / ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Údaje do mapy o vývoji nákazy COVID 19 ministerstvu vnútra poskytuje  Národné centrum zdravotníckych informácií.     

 

V pondelok 11. januára napoludnie sa zužuje zoznam bezpečných krajín

Dňa 11. januára 2021 o 12. hodine nadobúda účinnosť  nová Vyhláška  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (PDF, 424 kB).

Zo zoznamu bezpečných krajín kvôli zlej epidemickej situácii vypadli Írsko a Japonsko.

Od januára  sprísnený zákaz vychádzania - menej výnimiek, nové obmedzenia   

Na Slovensku od 5. hodiny 1. januára 2021 platí sprísnený lockdown  s minimom výnimiek. Opatrenie bude platiť do 24. januára. Rozhodla o tom vláda na silvestrovskom mimoriadnom rokovaní.

Detailné informácie sú uvedené v uznesení vlády č. 808 z 31. decembra 2020.

Pri návrate z Británie ste povinní nastúpiť do domácej izolácie

Od pondelka 21. decembra 2020 od 0:00 platí  povinnosť domácej izolácie po príchode na Slovensko pre všetky osoby, ktoré v posledných 14 dňoch navštívili Veľkú Britániu. Už nie je možné jej predísť preukázaním sa výsledkom RT-PCR testu.

Každý občan prichádzajúci z Veľkej Británie sa musí najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovať na webe: https://korona.gov.sk/ehranica/ a na požiadanie sa preukázať potvrdením o splnení tejto povinnosti polícii.

Osoba v izolácii bude na COVID-19 testovaná najskôr na piaty deň po zaregistrovaní na webe. Ak bude test negatívny, izolácia sa končí.

Podmienky vstupu z Veľkej Británie na naše územie boli preventívne sprísnené v súvislosti s rozšírením novej mutácie koronavírusu SARS-CoV-2 identifikovaného na juhu Veľkej Británie.

Ďalšie informácie uvádya aktuálna vyhláška úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. (PDF, 424 kB)

Pravidlá pri príchode na Slovensko od 18. decembra

Výnimku z povinnosti izolácie a registračnej povinnosti na  http://korona.gov.sk/ehranica majú aj osoby zabezpečujúce prepravu iných osôb na/z medzinárodných letísk na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky.

Tieto osoby sú však povinné najneskôr pred odchodom zo Slovenskej republiky zaregistrovať sa na naletisko.mzv.skPri kontrole pri vstupe na územie Slovenskej republiky sú povinné preukázať sa vytlačeným či elektronickým potvrdením o splnení tejto registračnej povinnosti a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou.

Cestu sú povinné vykonať výhradne cez územie členských štátov EÚ, bez zastavenia - s výnimkou zastavenia na tankovanie pohonných látok a nástup či výstup prepravovanej osoby.

Vyplýva to z vyhlášky úradu verejného zdravotníctva, ktorá upravuje karanténne povinnosti osôb v rámci opatrení pri ohrození verejného zdravia. (PDF, 424 kB) 

Karanténa a vyšetrenie na COVID-19 nie sú povinné, ak ste v uplynulých dvoch týždňoch navštívili niektorú z bezpečných krajín:

 • Austrália
 • Čína
 • Fínsko
 • Island
 • Južná Kórea
 • Nórsko
 • Nový Zéland
 • Singapur
 • Taiwan.

 Všetky ostatné krajiny sú rizikové.

Ak prichádzate z rizikovej krajiny v rámci EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska alebo zo Švajčiarska, môžete sa rozhodnúť, či predložíte pred vstupom na Slovensko negatívny test, alebo zvolíte izoláciu. Podrobnosti nájdete vo vyhláške hlavného hygienika. (PDF, 424 kB) 

Príchod z rizikovej krajiny EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajska a Švajčiarska, výnimky 

Osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky z uvedených krajín majú:

 • povinnosť zaregistrovať sa na web stránke http://korona.gov.sk/ehranica, a to najneskôr pri vstupe /potvrdenie o registrácii si odložte pre prípad kontroly/,
 • povinnosť ísť do izolácie v domácom prostredí  až do doby získania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, ktorý možno podstúpiť nsjskôr na 5. deň izolácie -  ak výsledok testu nezískajú a priebeh izolácie je bezpríznakový, tak izolácia končí dovŕšením 10. dňa.

Alternatívne k povinnostiam registrácie a izolácie sa môžu prichádzajúce osoby preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 72 hodín vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaného na území Českej republiky či Rakúska nie starším ako 72 hodín /vzor potvrdenia o absolvovaní AG testu je prílohou č. 5 vyhlášky (PDF, 424 kB)/.

Deti do 10 rokov nie sú po príchode zo zahraničia povinne testované, testovanie však môže nariadiť regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo lekár.

Výnimku z izolácie a testovania majú aj osoby prichádzajúce z uvedených krajín, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, a v ostatných troch mesiacoch prekonali COVID-19, o čom musia mať potvrdenie od lekára na formulári, ktorý je prílohou č. 3 vyhlášky hlavného hygienika (PDF, 424 kB).

Osoby, ktoré pravidelne prekračujú hranice Slovenska a majú výnimku z domácej izolácie a následného testovania, sa môžu preukázať:

 • buď negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 14 dní vykonaným aj mimo územia SR, alebo
 • výsledkom antigénového testu nie starším ako 14 dní s tým, že bude akceptovaný aj výsledok antigénového testu certifikovaného v krajinách Európskej únie

Pod pojmom „osoby pravidelne prekračujúce hranice SR"  sa rozumejú  slovenskí aj zahraniční pendleri, občania SR žijúci v pohraničí susedných štátov, žiaci a študenti, osoby starajúce sa o svojich blízkych, osoby, ktoré obhospodarujú pôdu do 10 kilometrov od hraníc, umelci a ďalší pracovníci v sektore kultúry.

Pendleri majú nosiť pri sebe vyplnené a zamestnávateľom potvrdené tlačivo o tom, že pracujú na území susedného štátu. Vzor tlačiva je v prílohe vyhlášky.

Príchod z rizikovej krajiny mimo EÚ a od 21. decembra aj z Veľkej Británie

Ak ste boli počas predchádzajúcich 14 dní v rizikovej krajine mimo EÚ, ale aj zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, najneskôr pri vstupe na Slovensko ste povinní zaregistrovať sa na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Odložte si potvrdenie o registrácii a nastúpte do izolácie. Izoláciu môžete ukončiť až po negatívnom výsledku PCR testu na COVID-19. Testovanie možno podstúpiť najskôr v piaty deň izolácie.

 • Nerešpektovanie týchto povinností je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 1659 eur. V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť páchateľovi priestupku pokutu vo výške do 1000 eur.
 • Potvrdenie o elektronickej registrácii ste povinní preukázať polícii, ak vás o to požiada, pri vstupe a po prílete na územie Slovenskej republiky alebo počas pobytu na území Slovenskej republiky.

Ďalšie výnimky

V ďalších odôvodnených prípadoch môže výnimku z povinnej izolácie udeliť úrad verejného zdravotníctva na základe písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky pre osoby v jeho pôsobnosti.

Ako požiadať o výnimku ministra vnútra?

Karanténa 10 dní

 • Po príchode z rizikových krajín EÚ, Nórska, Islandu, Lichtenštajnska a zo Švajčiarska je povinná desaťdňová domáca izolácia. Podstúpiť test je možné najskôr na piaty deň. Ak sa u navrátilcov z rizikových krajín v rámci Európy  do 10 dní nepodarí zrealizovať testovanie a nebudú mať žiadne príznaky ochorenia, karanténa sa u nich ukončí aj bez testovania
 • Po dobu domácej izolácie sa izolácia nariaďuje aj  osobám žijúcim v spoločnej domácnosti navrátilca. Povinnosť domácej izolácie pre deti do 7 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti.
 • Po návrate z rizikovej krajiny mimo EÚ, napríklad Ukrajiny alebo Srbska, ale aj zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, zostáva  povinnosť zotrvať v domácej izolácii až do doby obdržania negatívneho testu na COVID-19, ktorý je možné vykonať najskôr na piaty deň izolácie. V tomto prípade nie je možnosť ukončiť izoláciu bez absolvovania testu.  

 Ďalšie informácie na  korona.gov.sk a na úrade verejného zdravotníctva. 

Ak prichádzate na Slovensko letecky, vyplňte formulár ministerstva dopravy

Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí od pondelka 7. septembra vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia. Elektronická verzia je na webe Ministerstva dopravy a výstavby SR

Cestujúci vypĺňajú formulár pri prílete na Slovensko už od februára 2020. Doteraz bol prístupný len v papierovej forme a cestujúci ho vypĺňali na palube lietadla. Teraz ho každý cestujúci môže vyplniť v predstihu a pohodlne elektronicky už pred letom. Dostupný je aj v anglickom jazyku.

Pri tranzite cez Rakúsko sa vyžaduje tlačivo

Podľa aktuálneho nariadenia rakúskeho ministra zdravotníctva pri prejazde (tranzite) cez územie Rakúska  je potrebné vyplniť nové tlačivo o tranzite. Rakúske orgány odporúčajú tranzitujúcim osobám mať toto tlačivo už vytlačené a vypísané, aby sa predišlo dlhým a zbytočným kolónam na hraničných priechodoch. Kontroly rakúska strana vykonáva náhodne.

Tlačivo pre tranzit cez Rakúsko v nemeckom jazyku (1,1 MB)  
Tlačivo pre tranzit cez Rakúsko v anglickom jazyku (1,1 MB)  

Slovenskí občania musia vyplniť tlačivo, keď sa vracajú domov z inej krajiny a prechádzajú cez rakúske územie. Venovať tomu pozornosť by mali teda dovolenkári, ktorí sa vracajú domov napríklad z Chorvátska alebo Slovinska či iných krajín.

Tlačivo nemusia Slováci vypĺňať, keď do Rakúska vstupujú zo Slovenska. Ak teda idete do Rakúska na výlet alebo na nákupy z nášho územia, táto povinnosť sa na Vás nevzťahuje. Rakúsko považuje Slovensko za bezpečnú krajinu, slovenskí občania pri vstupe do Rakúska zo Slovenskej republiky nemusia predkladať ani negatívny test na COVID-19, ani nemusia ísť do domácej karantény.

Na rakúsko-slovenskej hranici sú  v určitých časových intervaloch vykonávané zdravotné kontroly – meranie telesnej teploty. Na vstupe do Rakúska môže teda dochádzať k zdržaniu.  Vstup do Rakúska zo Slovenskej republiky pre občanov SR je v týchto dňoch možný bez ďalších obmedzení s výnimkou zdržania na cestách kvôli kontrolám.   

 TRANZIT

Odo soboty 20. júna od 06:00 h je občanom členských štátov Európskej únie povolené vykonať tranzit cez územie Slovenskej republiky do iného členského štátu Európskej únie. Tieto osoby sú povinné prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt.

Európska únia koordinovane upravuje zoznam tzv. bezpečných krajín

Rada EÚ na základe epidemiologickej situácie bude každé 2 týždne aktualizovať zoznam krajín, voči ktorým môžu byť zrušené cestovné obmedzenia. Rozhodovacími kritériami na zaradenie na zoznam sú:

 • incidencia prípadov blízka úrovni priemeru EÚ,
 • stabilný alebo klesajúci trend,
 • celková reakcia krajiny v boji s pandémiou,
 • spoľahlivosť/dôveryhodnosť dát z tretích krajín.

Vybrať krajiny, voči ktorým budú zrušené cestovné obmedzenia, je v kompetencii každého členského štátu. Rozhodnutie, voči ktorým tretím krajinám sa otvorí Slovenská republika, bude prijaté na základe odporúčaní ústredného krízového štábu a konzília epidemiológov.

Bližšie informácie nájdete na stránkach ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

   Obmedzenia, nariadenia a povinnosti 

Od 9. apríla 2020 sú účinné zmeny v 16 zákonoch v pôsobnosti MV SR upravujúce oblasti  územnej samosprávy, živnostenského podnikania, dokladov, evidencie vozidiel, pobytu cudzincov či priestupkov, a to s cieľom zmierniť dopad na práva obyvateľov SR počas krízového režimu orgánov štátnej správy. 

Vzhľadom na situáciu polícia nedáva pokuty za neplatné technické a emisné kontroly, a urobila opatrenia aj na úseku súkromnej bezpečnosti.  S obmedzeniami treba rátať aj pri návšteve oddelení dokladov a klientskych centier.

  Využívajte e-služby, polícia upustila od sankcií za neplatné doklady či osvedčenia

Pripomíname, že viaceré evidenčné úkony s vozidlami je možné riešiť aj bez potreby osobnej návštevy dopravných inšpektorátoch alebo oddelení dokladov a to prostredníctvom elektronických služieb, čo môže napomôcť k zlepšeniu ochrany zdravia obyvateľstva.

  Krízový štáb 

Na základe uznesenia bezpečnostnej rady vlády zasadá stály krízový štáb, zaoberajúci sa opatreniami na zvládnutie možnej epidémie. Tento štáb má právo navrhnúť vláde vyhlásiť krízový stav a mimoriadnu situáciu. Krízový štáb na svojich pravidelných zasadnutiach vyhodnocuje aktuálnu situáciu a prijíma všetky potrebné opatrenia na ochranu občanov Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra SR a všetky kompetentné štátne orgány intenzívne pracujú na adekvátnych bezpečnostno-preventívnych a ďalších opatreniach ako vo vzťahu k obyvateľstvu tak aj k štátnym zložkám. V spolupráci s ďalšími rezortmi pripravuje plán zabezpečenia karantény mesta či obce v prípade vypuknutia epidémie.