Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. júl 2020, utorok
 

Národný deň 112

01. 12. 2018

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR) v spolupráci s okresnými úradmi SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej len MŠVVaŠ) vyhlásila 3. septembra 2018 pre školský rok 2018/2019 už VI. ročník výtvarnej súťaže s témou „Veď aj ja som záchranár“.

Do súťaže sú zapojené kategórie:

  I.     deti materských škôl
 II.      žiaci základných škôl I. stupňa
 III.     žiaci základných škôl II. stupňa
 IV.     žiaci špeciálnych škôl

     Cieľom súťaže je priblížiť deťom a žiakom hravou formou, rôznorodými výtvarnými technikami a formami (napr. výkres, priestorové dielo, textilná bábka, papierová skladačka, figúrka z dreva, modelovacej hmoty alebo iného materiálu, maľovanka, nálepka, samolepka, návrh poštovej známky, návrh kostýmu, plagát, leták, logo, výveska, pexeso, leporelo a iné) tematiku civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 s možnosťou ďalšieho využitia výtvarných prác v rámci osvety a propagácie zo strany usporiadateľa (napr. kalendár, pexeso, leporelo, osvetové tlačoviny alebo propagačné predmety), motivovať k záujmovej činnosti, mimoškolskému vzdelávaniu, účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času.

     Vyhodnotenie výtvarnej súťaže v rámci okresných úradov sa bude konať od 30.11.2018 do 03.12.2018 aj v spolupráci s 8 koordinačnými strediskami integrovaného záchranného systému SR, v ktorých si budú môcť ocenené deti spolu s pedagogickým dozorom pozrieť priestory a prácu operátorov koordinačných stredísk.

     Poďakovanie a blahoželanie patrí všetkým, ktorí sa výtvarnej súťaže zúčastnili, pedagogickému zboru, za ich čas, ktorí im venovali, rodičom, kolegom z odborov krízového riadenia okresných úradov, operátorom koordinačných stredísk, kolegom zo sekcie krízového riadenia MV SR, pani prednostkám a pánom prednostom ,  jednoducho všetkým, ktorí sa na príprave Národného dňa 112 podieľali.

Ďakujeme.

Blahoželáme oceneným. 

Oddelenie prevencie, osvety a prípravy na civilnú ochranu

Sekcie krízového riadenia MV SR