Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. september 2019, štvrtok
 

Od 1. februára 2013 je účinná novela vyhlášky upravujúca varovanie obyvateľstva

01. 02. 2013

Ide o vyhlášku MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany. Novela reaguje na prudký vedecký a technický rozvoj v posledných rokoch v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb. Štát bude povinný zabezpečiť varovanie obyvateľstva na trvale obývanom zastavanom území obce elektronickými sirénami alebo iným alternatívnym technickým prostriedkom.

Doposiaľ platné znenie vyhlášky stanovovalo, že signálom sirén sa má zabezpečiť pokrytie najmenej 80 percent trvale obývaného zastavaného územia obce, ak na ňom nie je povinnosť budovať autonómny systém varovania a vyrozumenia tzv. ohrozovateľmi.

Na celom území Slovenska, a teda aj na území, ktoré nie je v súčasnosti pokryté signálom sirén,  tak budú môcť byť na varovanie obyvateľstva využívané aj verejné telekomunikačné siete, masovokomunikačné prostriedky, miestne bezdrôtové rozhlasy, predovšetkým však nové elektronické služby mobilných prevádzkovateľov. Použitý technický prostriedok musí byť spôsobilý preniesť, reprodukovať alebo zobraziť text varovnej informácie z územne príslušného varovacieho a vyrozumievacieho centra civilnej ochrany.

Na Slovensku existuje varovacia a vyrozumievacia sieť civilnej ochrany, ktorú  dopĺňa samostatný systém varovania a vyrozumenia. Tento autonómny systém majú povinnosť budovať právnické a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí svojou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie alebo majetok. Podmienky pre autonómny systém vyhláška nemenila.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Verejné obstarávanie na MV SR

Minister

Denisa Saková
DENISA SAKOVÁ je ministerkou vnútra od 26. apríla 2018.

» viac informácií 

Fotogalérie