Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 

Poškodení mimoriadnou udalosťou budú môcť požiadať o jednorazovú finančnú výpomoc

02. 01. 2012

Ľudia, ktorým mimoriadna udalosť poškodila alebo zničila obydlie, už budú môcť získať jednorazovú finančnú výpomoc. Systém pomoci štátu na zmiernenie následkov mimoriadnych udalostí a zachovanie životnej úrovne poškodených ľudí upravuje novela zákona o civilnej ochrane, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2012. O výpomoc bude možné požiadať do 30 dní od vyhlásenia mimoriadnej udalosti. Žiadosť sa spolu s výpisom z listu vlastníctva a kópiou listu vlastníctva či nájomnej zmluvy musí predložiť obci, na ktorej území sa obydlie nachádza. Obec v spolupráci s obvodným úradom posúdi rozsah jeho poškodenia a s úradom práce preskúma sociálnu situáciu žiadateľa - či je v hmotnej núdzi, s ťažkým zdravotným postihnutím, či je žiadateľ osamelý rodič starajúci sa o nezaopatrené dieťa alebo starobný dôchodca. Zoznam žiadostí o výpomoc obec predloží príslušnému obvodnému úradu, ktorý ho so svojim stanoviskom posunie ministerstvu vnútra. Rezort následne vypracuje návrh na poskytnutie výpomoci, o ktorom rozhodne vláda.

Výpomoc bude nenávratná a nie je na ňu právny nárok. Poskytne sa z prostriedkov štátneho rozpočtu. Zoznam ľudí, ktorí ju získali, obec zverejní na úradnej tabuli alebo svojej webovej stránke.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Verejné obstarávanie na MV SR

Minister

Denisa Saková
DENISA SAKOVÁ je ministerkou vnútra od 26. apríla 2018.

» viac informácií 

Fotogalérie