Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Snehová kalamita vo viacerých regiónoch Slovenska

20. 02. 2013

Viaceré regióny Slovenska zasiahla v prvej polovici februára po výdatnom snežení snehová kalamita. Na území Žilinského, Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja bolo od 5. do 13. februára vyhlásených spolu 61 mimoriadnych situácií v obciach, mestách a v územnom obvode Obvodného úradu Prešov.

Väčšina mimoriadnych situácií, 55, bola vyhlásená v dňoch 5. až. 7. februára 2013. Snehová kalamita v postihnutých regiónoch vyvrcholila 7. februára, v ďalších dňoch sa situácia stabilizovala. Postupne boli sprístupňované miestne komunikácie a obnovované dodávky elektrickej energie, ako aj odvolávaná mimoriadna situácia vo väčšine miest a obcí, ako aj v územnom obvode Obvodného úradu Prešov.

11. februára boli vyhlásené štyri nové mimoriadne situácie, 13. februára jedna a 15. februára tiež jedna. Posledná mimoriadna situácia bola odvolaná 15. februára 2013.

Podľa zákona o civilnej ochrane sa pod mimoriadnou situáciou rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok. Vyhlasuje a odvoláva sa prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

V postihnutých obciach a mestách zasadali počas mimoriadnej udalosti krízové štáby a na základe príkazov starostov a primátorov boli na záchranné práce nasadzované sily a prostriedky obcí a miest,  Hasičského a záchranného zboru, Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, Správy ciest Košického samosprávneho kraja. V meste Prešov boli na odpratávanie snehu nasadené aj sily a prostriedky Ministerstva obrany SR (1 Tatra 815 s radlicou a vodičom) a deväť väzňov z väznice Prešov. V Košickom kraji zasadal krízový štáb Obvodného úradu Spišská Nová Ves a v Prešovskom kraji krízový štáb Obvodného úradu Prešov.

Záchranné práce boli zamerané najmä na sprejazdňovanie miestnych komunikácií. Výjazdové skupiny obvodných úradov (z odboru civilnej ochrany a krízového riadenia) v postihnutých obciach boli nápomocné starostom a primátorom pri organizovaní a riadení záchranných prác. Priebežne boli vykonávané  opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku, na znižovanie rizík vyplývajúcich zo vzniknutej situácie, ako aj činnosti na zamedzenie a pôsobenie následkov mimoriadnej udalosti.