Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2020, pondelok
 

Vláda schválila novú koncepciu fungovania integrovaného záchranného systému

19. 01. 2011

Ministerstvo vnútra vypracovalo novú Koncepciu organizácie, fungovania a rozvoja integrovaného záchranného systému v SR na roky 2011 - 2015, ktorá nadväzuje na predchádzajúcu do roku 2010. Nová koncepcia analyzuje súčasný stav IZS a navrhuje jeho riešenie. Vychádza pritom z programového vyhlásenia vlády, ktorá sa zaviazala vybudovať lepšie fungujúci integrovaný záchranný systém. Tento cieľ chce dosiahnuť integráciou a reštrukturalizáciou operačného riadenia orgánov krízového riadenia a základných záchranných zložiek najmä prostredníctvom rozvoja služieb na jednotnom európskom čísle tiesňového volania 112.

SÚČASNÝ STAV:

 • doterajšia štruktúra IZS a organizačné väzby sú nevyhovujúce, nekorenšpondujú s potrebami, zámermi a rozvojom záchranných zložiek v kraji;
 • príliš všeobecná legislatíva - zákon o IZS nevyriešil systémové zmeny vo vzťahu k fungovaniu čísla 112, koordinačných stredísk IZS a IZS ako celku /nedoriešená odborná príprava, zabezpečenie operačného dohľadu nad činnosťou koordinačných stredísk, ich personálne zabezpečenie atď./;
 • chýba jasná definícia IZS, jeho použitia, zásady koordinácie záchranných zložiek na taktickej úrovni;
 • predpisy sú prekonané aplikačnou praxou;
 • nejednotná komunikačná a informačná infraštruktúra základných záchranných zložiek IZS;
 • rôznorodosť úrovne príjmu tiesňových volaní na národných číslach tiesňového volania 112 /krajská úroveň/, 150 /okresná i krajská úroveň/, 155 /krajská úroveň/ a 158 /okresná i krajská úroveň/
 • doteraz nie je organizačne vyriešený spôsob zabezpečenia činnosti koordinačného strediska IZS náhradným koordinačným strediskom;
 • zlé podmienky pre prácu operátorov /nízke platové ohodnotenie, nevyhovujúce priestory/, nedostatočná odborná príprava a poddimenzované personálne zabezpečenie IZS;
 • absencia jednotnej komunikačnej sústavy medzi zložkami na mieste zásahu;
 • povodne v lete minulého roka ukázali, že IZS nie je dostatočne pripravený riešiť na centrálnej úrovni dlhodobejšie nasadenie pri odstraňovaní následkov udalostí veľkého rozsahu;
 • jednotlivé záchranné zložky nemajú adekvátne vybavenie pre riešenie takýchto udalostí;
 • vzájomné prepojenie medzi IZS a krízovým riadením funguje nedostatočne, čoho dôsledkom je oneskorenie výkonu činností na mieste mimoriadnej udalosti.


MV SR preto predložilo novú Koncepciu IZS, ktorej cieľom je efektívnejším koordinovaním činností a postupov záchranných zložiek vytvoriť lepšie fungujúci integrovaný záchranný systém. Na zlepšenie situácie je potrebné vykonať zmeny v oblastiach:

 • prípravy záchranných zložiek na riešenie nežiaducej udalosti;
 • príjmu tiesňového volania;
 • integrovanej reakcie na riešenie nežiaducej udalosti.

Koncepcia rieši súčasné problémy, stanovuje princípy organizácie, fungovania a rozvoja IZS v SR, vrátane zavedenia tzv. superšpeciálneho modelu operačného riadenia. Zvýši sa tým kvalita služieb pri poskytovaní pomoci v tiesni. Počíta sa tiež s vytvorením podmienok pre implementáciu harmonizovaných služieb sociálneho významu 116 xxx v SR, čím sa zníži počet volaní na jednotné číslo 112 a národné čísla tiesňového volania.


V súlade s koncepciou MV SR plánuje pilotný projekt na reštrukturalizáciu organizácie, fungovania a rozvoja operačného riadenia základných záchranných zložiek IZS. Overí funkčnosť navrhovaného modelu a smerovanie ďalšieho postupu.NAVRHOVANÉ RIEŠENIA:

 • nový zákon o IZS – upraví zásady spolupráce a koordinácie zúčastnených subjektov veliteľom zásahu na taktickej úrovni, koordinačným strediskom IZS na operačnej úrovni;
 • previazanosť systému IZS so systémom civilnej ochrany a systémom krízového riadenia;
 • koordinačné stredisko ako centrálny zdroj informácií – zabezpečí sa tak aktuálnosť a komplexnosť toku informácií od miesta nežiaducej udalosti až po orgány krízového riadenia.

Jedným z najdôležitejších opatrení je reštrukturalizácia IZS, navrhnutá do troch časových etáp. Dotkne sa niekoľkých oblastí.

 • koordinačné strediská - veliteľ zásahu bude koordinovať činnosť záchranných zložiek IZS na mieste ich nasadenia a riadiť ich súčinnosť /kto bude veliteľom sa podľa druhu udalosti ustanoví v novom zákone o IZS/. Zabezpečí ju legislatívne jasne popísaná komunikácia medzi veliteľom zásahu a vedúcimi jednotlivých zúčastnených záchranných zložiek;
 • vedúci zmeny bude zodpovedný za koordinovanie činností a riadenie súčinnosti na koordinačnom stredisku;
 • koordináciu a riadenie súčinnosti na strategickej úrovni budú ako doteraz vykonávať orgány krízového riadenia;
 • príjem tiesňových volaní bude prebiehať na 8 koordinačných strediskách, v rámci ktorých budú pôsobiť operačné strediská jednotlivých základných záchranných zložiek;
 • v HaZZ a PZ dôjde k integrácii operačných stredísk tiesňového volania z okresnej na krajskú úroveň – súčasných 51 operačných stredísk tiesňového volania OR HaZZ a 44 PZ sa zredukuje na 8 krajských operačných stredísk. Pozitívom tejto zmeny bude zjednotenie zásahových obvodov PZ a HaZZ s územnosprávnym členením Slovenska na krajskej úrovni. Prechodom na krajskú úroveň dôjde v rámci HaZZ k úspore cca 66 funkčných miest operačných dôstojníkov, ktorí budú presunutí do zmenovej zásahovej služby. Zefektívni sa tak výkon operačného riadenia a zároveň posilní výkon záchranárskych činností na mieste udalosti. PZ v rámci funkčných miest operačných dôstojníkov úsporu nepredpokladá;
 • pre prípad potreby posilnenia výkonu služby bude potrebné jednotlivé koordinačné strediská vybaviť záložnými pracoviskami.

Novým prvkom v IZS bude centrálne monitorovacie a riadiace stredisko, ktoré zriadi MV SR. Stredisko bude monitorovať funkčnosť komunikačnej a informačnej technológie IZS, činnosti operátorov a informačného toku o nežiaducich udalostiach. Budú v ňom pôsobiť zástupcovia Prezídia PZ, HaZZ, operačného strediska zdravotnej záchrannej služby a MV SR. Stredisko bude zároveň kontaktným miestom pre Monitorovacie a informačné centrum EÚ, Euroatlantické centrum pre koordináciu pomoci pri katastrofách pri NATO, OSN a iné medzinárodné organizácie.

Ďalšou oblasťou reštrukturalizácie IZS je personálne zabezpečenie. Neexistujú jednotné kritériá psychických a vzdelanostných predpokladov, zručností a schopností operátorov záchranných zložiek. Z dôvodu skvalitnenia príjmu tiesňového volania sa navrhuje vypracovať štandardy osobných predpokladov a odborných vedomostí a zručností, ktoré by sa premietli do stanovenia požadovaného profilu operátora:

 • podmienkou prijatia uchádzača do funkcie operátora by bolo overenie predpokladov aj formou psychologického vyšetrenia;
 • takisto by sa pre všetkých operátorov záchranných zložiek mali vytvoriť porovnateľné platové podmienky;
 • koncepcia zároveň navrhuje vytvorenie novej komplexnej stratégie vzdelávania.

Zmeny nastanú aj v oblasti financovania. Doterajší spôsob financovania jednotlivých záchranných zložiek v rámci IZS nebude v rokoch 2011 a 2012 dotknutý. V budúcnosti sa však uvažuje predložiť návrh na vytvorenie medzirezortného programu financovania IZS s vlastným programovým rozpočtovaním. Rozvojové aktivity v oblasti investičných nákladov sa budú napĺňať doplnkovými nástrojmi financovania, najmä z 8% podielu z povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel a prostriedkami zo štrukturálnych fondov Európskej únie a európskych programov.

 • dôležitou úlohou vyplývajúcou zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady je zabezpečiť užívateľom so zdravotným postihnutím rovnaký prístup k tiesňovým službám, aký majú ostatní užívatelia - to si bude vyžadovať implementáciu nových technológií.