Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Úradná tabuľa

 !!! VOĽBY 2020 !!!

       Vybavené petície

 VŠEOBECNÉ  OZNAMY :

 30.03.2020 -   Oddelenie dokladov neprijíma žiadosti o vydanie dokladov alebo vykonanie úkonov v evidencii vozidiel od občanov, ktorí sú v karanténe alebo sú v domácnosti s občanmi, ktorí majú nariadenú karanténu.

Uvedené sa týka úseku dokladov, zbraní a aj evidencie vozidiel.

V prípade porušenia tohto oznámenia budú nezodpovední občania nahlásení na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Informácia o termínoch konzultácií poskytovaných Centrom právnej pomoci na konzultačnom pracovisku v Považskej Bystrici

    • Rok 2020 (PDF, 232 kB) - v klientskom centre - pracovisko č. 3
    • dňa 12.03.2020 sa v Považskej Bystrici rušia konzultácie z dôvodu opatrení prijatých pre ohrozenie vírusom Covid 19 - oznam (DOCX, 14 kB)
    • 13.03.2020:

Od 1. apríla docháza k ďalším úpravám v úradných hodinách pracovísk MV SR - dôležité info pre občanov a podnikateľov

Úradné hodiny klientskych centier, oddelení dokladov a dopravných inšpektorátov  sú od 16. marca skrátené na čas od 8. h do 11.hodiny každý pracovný deň. Od 1. apríla dôjde k zmene úradných hodín v stredu, keď budú pracoviská MV SR k dispozícii od 13. do 16. hodiny.

Uložiť

*      Pondelok        8:00 – 11:00

*      Utorok            8:00 – 11:00

*      Streda                       13:00 – 16:00  

*      Štvrtok           8:00 – 11:00

*      Piatok             8:00 – 11:00

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon alebo osobám, ktoré žiadajú o vydanie dokladov z dôvodov uvedených nižšie. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú.

V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov klientskych centier a okresných úradov upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. 

Na úseku dokladov a dopravných evidencií

Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí budú objednaní online prostredníctvom elektronickej služby, prioritne je potrebné vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami. Občania, ktorí sa už v minulosti objednali mimo nových úradných hodín, sa budú musieť znovu objednať na čas Po-Pi od 8.00 do 11.00 h, nakoľko ich objednávky boli zrušené.

Zároveň žiadame občanov, aby si vybavovali len úkony nevyhnutne potrebné najmä pre ich pracovnú činnosť, zabezpečovanie životných potrieb a úkony ako napr. vydane duplikátu tabuľky s evidenčným číslom na nosič na bicykle, zápis ťažného zariadenia, zmena farby vozidla a pod. nechali na neskoršie obdobie. Za nedodržanie lehôt občania nebudú sankcionovaní.

Pokuty za neplatné technické a emisné kontroly polícia v čase mimoriadnej situácie neukladá. Vodiči z povolania majú v tomto čase úľavy na úseku ADR či platnosti dokladov o kvalifikácii a zdravotnej i psychickej spôsobilosti.


Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru (ďalej len „zamestnanec oddelenia dokladov“) budú zabezpečovať len prijímanie žiadostí o vydanie:

  • občianskych preukazov pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila, pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu. Žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov nebudú prijímané vôbec.
  • vodičských preukazov po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu.
  • cestovných pasov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.

Vyhotovené doklady budú zasielané občanom prostredníctvom pošty bez zvýšenia správneho poplatku, ak to programové vybavenie umožní.
Nebude vykonávaná aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu – občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej;
Vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, vydávanie  zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov je pozastavené. 

Pozastavené je prijímanie žiadostí na úseku SBS a niektoré povolenia sú automaticky predĺžené

  Oddelenia cudzineckej polície fungujú v obmedzenom režime až do odvolania.

 

 

Na úseku okresných úradov a štátnych archívov

Pre komunikáciu s úradmi využívajte elektronické podania prostredníctvom www.slovensko.sk - sú podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa správne poplatky pri využití elektronických služieb znižujú o polovicu, najviac o 70 eur.
Na úhradu správnych poplatkov využívajte mobilnú aplikáciu (https://www.posta.sk/subory/38936/prirucka-pre-mobilnu-aplikaciu-ekolok.pdf) alebo virtuálny eKolkomat (https://m.ekolky.gov.sk

Realizovať osobné podanie je možné výlučne v podateľni okresného úradu, resp. klientskeho centra, kam je možné vstupovať len po jednom a len s ochranným rúškom.


Odbory okresných úradov budú dočasne akceptovať aj podania realizované prostredníctvom e-mailovej komunikácie bez zaručeného elektronického podpisu, tieto, ale musia byť čo najskôr doplnené aj v papierovej forme alebo prostredníctvom elektronickej služby so zaručeným elektronickým podpisom. Prílohy e-mailových podaní je potrebné naskenovať spolu s potvrdením o zaplatení správneho poplatku (QR kód). E-mailové schránky odborov sú zverejnené.
V prípade, že občan nevyužíva elektronické služby štátu a nemá zriadenú ani e-mailovú schránku, svoje podania môže realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty, bez potreby návštevy úradu.
Konzultácie sa vykonávajú spravidla telefonicky alebo prostredníctvom zverejnených e-mailových schránok odborov okresných úradov.
V prípade nevyhnutnosti osobnej konzultácie alebo úkonu je možné dohodnúť si presný čas s konkrétnym úradníkom prostredníctvom zverejnených kontaktov na www.minv.sk
Pri návšteve klientskeho centra striktne dodržuje pokyny supervízora, resp. povereného zamestnanca.
Zakazuje sa vstup rodičov s deťmi do všetkých klientskych pracovísk okrem nevyhnutných úkonov.
Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku zavedených mimoriadnych opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona, občan ani podnikateľ nebude za nedodržanie lehoty sankcionovaný. Lehoty pre podávanie opravných prostriedkov zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie sa naďalej vyžaduje.
Nedostavenie sa klienta v stanovenom termíne počas trvania mimoriadnej situácie sa nebude považovať za porušenie povinnosti; náhradný termín je okresný úrad povinný určiť písomne, a to listom, e-mailom alebo zaslaním do elektronickej schránky klienta.
Zatvárajú sa všetky bádateľne štátnych archívov.

Podateľňa MV SR

Prevádzka podateľne bude od  od 8. do 11. hodiny. Z dôvodu obmedzenia priameho kontaktu na minimum žiadame, aby verejnosť pri podávaní žiadostí preferovala elektronickú komunikáciu, prípadne požiadala o informácie telefonicky.

 

  • Okresný dopravný inšpektorát  OR PZ  Považská Bystrica oznamuje že od 1.12.2019 už nie je potrebné podľa zákona č. 393/2019 Z.z. pristaviť vozidlo ku kontrole výrobného čísla.

  

DÔLEŽITÉ OZNAMY ODBOROV :


Odbor krízového riadenia

Základné informácie


Odbor živnostenského podnikania

Aktuálne informácie


Odbor všeobecnej vnútornej správy

Voľby 2020
Aktuálne informácie 


Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Verejné vyhlášky a informácie 


Odbor starostlivosti o životné prostredie

Zverejnené informácie odboru:

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - http://enviroportal.sk/sk/eia


Pozenkový a lesný odbor

Oznamy a dokumenty na stiahnutie 


Katastrálny odbor

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

test