Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Informácie a formuláre

Certifikáty zamestnancov  |  Informácie a formuláre

INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV

Živnostenské podnikanie - informácie (formuláre, dokumenty, legislatíva)

Okresný úrad Námestovo, odbor živnostenského podnikania upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky.

Obchodný register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Živnostenský register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Len  výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky, Živnostenského registra Slovenskej republiky, vydané oprávnenými inštitúciami a údaje uvádzané vo výpise zo Živnostenského registra Slovenskej republiky a výpise z Obchodného registra Slovenskej republiky sú použiteľné na právne účely.

Je preto na individuálnom zvážení každého podnikateľského subjektu, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností, ktoré vedú Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností, Slovenský register firiem a živností“. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.

 

Od 1.7.2017 došlo na portáli www.slovensko.sk k plošnej aktivácií elektronických schránok na príjímanie správ a dokumentov u všetkých právnických osôb (do 1.7.2017 boli schránky zriadené, ale ich aktivácia na doručovanie nebola povinná; aktivácia záležala na rozhodnutí právnickej osoby). Orgány verejnej moci, medzi ktoré patrí aj okresný úrad, sú povinné pri komunikácií s klientmi, využívať elektronickú formu komunikácie, pokiaľ má prijímateľ aktivovanú elektronickú schránku pre doručovanie. Takouto formou sú doručované všetky písomnosti, vrátane dôležitých rozhodnutí, výziev a iných dokumentov a z tohto dôvodu je v záujme uvedených subjektov kontrolovať obsah elektronickej schránky, resp. mať nastavenú upozorňujúcu notifikáciu o doručení správy do elektronickej schránky.     

 

Od 1.1.2016 je účinný zákon č. 440/2015 Z.z. o športe. Zákon mení podmienky vykonávania tzv. špecializovaných činnosti v oblasti telesnej kultúry (činnosť športových trénerov, inštruktor, cvičiteľov, rozhodcov, športových masérov a pod). Tieto činnosti nie sú od 1.1.2016 živnosťami. Ide o činnosť tzv. športového odborníka. Podmienky podnikania po 1.1.2016 určuje uvedený zákon. Aby mohol športový odborník získať oprávnenie na podnikanie, musí byť vopred zapísaný do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 zákona o športe ako športový odborník. Týmto zápisom sa však nestáva podnikateľom. Získava iba oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka v pracovnoprávnom vzťahu (alebo v obdobnom pracovnom vzťahu), ako dobrovoľník a bez zmluvy. Oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka na podnikanie vzniká až dňom zápisu tohto oprávnenia do registra fyzických osôb v športe na základe jeho žiadosti o zápis, ktorá sa podáva Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od 1.1.2017 môže žiadosť podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.  Pôvodné živnostenské oprávnenia na výkon uvedených špecializovaných činností zostávajú zachované do uplynutia platnosti dokladu o získanej odbornej spôsobilosti. Viac informácií.  

 

Od 1. januára 2015 odbor živnostenského podnikania zabezpečuje vydávanie kópie dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok - správny poplatok za každú aj začatú stranu 0,33 eura, najmenej však 1,50 eura.

 

Od 1. septembra 2014 odbor živnostenského podnikania zabezpečuje vydávanie výpisov z obchodného registra - správny poplatok 4 eurá.