Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Informácie pre verejnosť

KEP  |  Informácie pre verejnosť  |  Náplň činnosti odboru

Odbor živnostenského podnikania vykonáva činnosti podľa zákona

č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov na úseku:

a/ živnostenskej registrácie

b/ vedenia živnostenského registra

Ďalej plní úlohy jednotného kontaktného miesta (JKM) pre podnikateľov.

Informácie pre podnikateľov - živnostenský register a súkromné registre živností; a Povinné osoby v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z.

  

Informácia pre podnikateľov

Živnostenský register a súkromné registre živností (PDF, 310 kB)

Povinné osoby v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. (PDF, 274 kB)

 

Od marca 2013 dostala Slovenská živnostenská komora oprávnenie na vykonávanie skúšok na overenie odbornej spôsobilosti (inštalatér, murár, tesár, strechár, stolár, pekár, cukrár, kuchár, čašník – servírka, kaderník, kozmetik, manikér, pedikér). Krajská zložka Slovenskej živnostenskej komory Trnava bude zabezpečovať vykonávanie skúšok na overenie odbornej spôsobilosti v Trnavskom kraji. 
Informácie pre podnikateľov poskytne SŽK na tel.č. 0905262016, 0903252016 alebo e-mailom TA.4HLK3YQ@S1S3LKTJA@TA.RGS4YI3SLF@KPG4UQAF2FL@.

 

O Z N A M Y

 

Register účtovných závierok

 •  S účinnosťou od 1. januára 2015 okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta podľa osobitného predpisu vydáva kópiu dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok v postavení osvedčujúcej osoby:
  • o vydanie kópie dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok môže požiadať oprávnená osoba, ktorá preukáže relevantný doklad (OP, výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra, výpis z iného príslušného registra) na to, aby jej bol vydaný príslušný dokument, len osobne, za obdobie r. 2013 a novšie;
  • za predošlé obdobie r. 2012 a staršie dokumenty vydáva miestne príslušný daňový úrad;

  • na základe žiadosti vydá okresný úrad žiadateľovi, po zaplatený správneho poplatku (0,33 eur za každú stranu, minimálne vo výške 1,50 eur), kópiu dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok alebo potvrdenie o tom, že určitý dokument alebo časti dokumentu nie je v registri uložený, do piatich pracovných dní odo dňa zaplatenia správneho poplatku;

 • pre vydávanie kópií dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok nie je určená miestna príslušnosť okresných (živnostenských) úradov v postavení jednotných kontaktných miest.

 

Vydávanie výstupu z informačného systému OR SR

 • S účinnosťou od 01.09.2014 okresné úrady (odbor živnostenského podnikania) vydávajú výstup z informačného systému verejnej správy – obchodný register (ďalej len „VOR“) v postavení osvedčujúcej osoby.  VOR je na základe § 55 zákonač. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rovnocenný,  vrátane všetkých právnych účinkov s výpisom z obchodného registra Slovenskej republiky vydávaného podľa § 12 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je opatrený osvedčovacou doložkou okresného úradu, ktorá potvrdzuje doslovnú zhodu s údajmi uvedenými v elektronickom odpise povinnej osoby.

 • Poskytovanie výpisov z OR v podobe výstupu z informačného systému verejnej správy podľa § 7 ods. 3 zákona o ISVS  na  okresných  úradoch  sa  vykonáva  na  základe Dohody o spolupráci medzi MV SR a MS SR o poskytovaní výpisov z OR v podobe výstupu z ISVS prostredníctvom OÚ.

 • Vyhotovenie výstupu z informačného systému Obchodný register okresným úradom podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položka 2 písm. m) je v hodnote 4,00 eur.

 

Prvozápis právnickej osoby do Obchodného registra SR (ďalej OR SR)


V rámci služieb Jednotného kontaktného miesta (ďalej JKM) Okresného úradu Galanta a zníženia administratívnej zaťaženosti podnikateľských subjektov a splnomocnených osôb na vybavovanie vo veci získania živnostenského oprávnenia a podania návrhu na zápis do OR SR Vám dávame do pozornosti službu JKM – podať návrh na prvozápis právnickej osoby do OR SR. Listiny, ktoré je potrebné priložiť k prvozápisu právnickej osoby do OR SR (vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č.563/2004 Z. z., vyhlášky č. 150/2007 Z. z., vyhlášky č. 656/2007, vyhlášky č. 231/2010 Z. z. a vyhlášky č. 98/2012 Z. z.)  klikni tu

Elektronické služby Jednotného kontaktného miesta

V rámci rozširovania služieb Jednotného kontaktného miesta (ďalej JKM) Okresného úradu Galanta si Vám dovoľujeme dať do pozornosti nové elektronické služby, ktoré JKM poskytuje prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR (ÚPVS) – klikni tu na vybavenie agendy živnostenského podnikania. Prostredníctvom novej služby je možné vybaviť elektronicky podanie a to vyplnenie elektronického formulára, priloženie požadovaných elektronických príloh k podaniu, podpísanie (ak je vyžadované), odoslanie podania, sledovanie stavu žiadosti, prijatie výstupného dokumentu. Podmienkou na využitie tejto služby je registrácia na ÚPVS a platný zaručený elektronický podpis (ZEP).


Ukončenie podnikania v osobnej cestnej doprave do 9 miest

Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave od 1. marca 2012 prevádzkovanie osobnej dopravy vykonávanej cestnými osobnými vozidlami s celkovou obsaditeľnosťou nepresahujúcou deväť osôb vrátane vodiča je vykonávaním  taxislužby - podnikanie podľa zákona o cestnej doprave.

Ukončenie podnikania v cestnej motorovej doprave vykonávanej osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie vykonáva od 01.08.2012 príslušný živnostenský úrad.

Prevádzkareň

- Ustanovenia o prevádzkarni upravuje § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  Zriadenie alebo zrušenie prevádzkarne je potrebné oznámiť príslušnému živnostenskému úradu klikni tu
- Ustanovenie § 52 ods. 1 písm. b) v spojení s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby sú povinné predkladať opatrenia a návrhy (žiadosti) uvedené v § 13 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných opatrení alebo činností. Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky. Žiadosť sa podáva na príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (hygiena) podľa miestnej príslušnosti, kde sa prevádzkareň nachádza klikni tu

 

Živnostenské podnikanie

Živnostenský zákon - klikni tu

Zoznam odporúčaných voľných živností a ich obsahové vymedzenia – klikni tu

Zoznam viazaných živností a preukaz odbornej spôsobilosti - klikni tu

Obsahové náplne remeselných živností - klikni tu

Oznámenie zmien podľa živnostenského zákona - klikni tu

Správne poplatky - klikni tu (PDF, 194 kB)

Zákonné lehoty - klikni tu

Informačný portál elektronického jednotného kontaktného miesta - klikni tu

Cezhraničné poskytovanie služieb v SR - klikni tu

 

Tlačivá pre živnostenské podnikanie

- ohlásenie živnosti pre fyzické osoby (FO) - klikni tu

- ohlásenie živnosti pre právnické osoby (PO) - klikni tu

- iné vzory tlačív (FO, PO) - klikni tu

 

Príbuzné stránky

Živnostenský register  - ZR SR - klikni tu

Obchodný  register - OR SR - klikni tu

Ministerstvo vnútra SR - klikni tu