Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Informácie odboru obrany štátu

Odbor obrany štátu

Na základe uznesenia vlády SR č.45/2018 a organizačným opatrením ministra vnútra SR č.7/2018 vzniká dňom 1.9.2018 odbor obrany štátu

Od 1.1.2013 na základe zákona č. 345/2012 Z.z (PDF, 429 kB). bola Územná vojenská správa Trenčín zrušená, jej právomoci prevzal Obvodný úrad Trenčín, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, oddelenie obrany štátu.

 

Informácie pre občanov

03.08.2023

Oznámenie k  vyhláseniam o odopretí výkonu mimoriadnej  služby  doručených Okresnému úradu Trenčín v roku 2023.

Oznámenie 1.

Oznámenie 2.


 

Žiadosť  o výpis z vojenskej evidencie PDF  (PDF, 130 kB)                  formát RTF  (RTF, 31 kB)

Vzor tlačiva na oslobodzovanie občanov od výkonu (RTF, 42 kB) mimoriadnej alebo alternatívnej služby

Oznam k podávaniu vyhlásení o odopretí výkonu mimoriadnej služby v roku 2024 (PDF, 429 kB)

Vyhlásenie AS vzor 2024 (DOC, 45 kB)

Pokyny pre  doručovanie povolávacích rozkazov cestou obcí  (PDF, 405 kB)

Aktualizovaná dokumentácia obce na úseku obrany štátu 2022 (DOC, 878 kB)

Poskytnutie informácii a výpisov z evidencie OOŠ  (PDF, 121 kB)

11. 1. 2016

Vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby  
INFORMÁCIA

    V súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 569/2005 Z. z.  o  alternatívnej službe v čase vojny, vojnového stavu je potrebné vo Vyhlásení o odopretí výkonu mimoriadnej služby  mať úradne osvedčený podpis.
Občania, ktorí podali Vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby v  minulom alebo predošlých rokoch, nemusia  prekladať  každoročne nové vyhlásenie. Podané Vyhlásenie, o ktorom bolo rozhodnuté bude mať platnosť po celú dobu ich brannej povinnosti (55 rokov fyzického veku).

    V prípade nejasností k podávaniu   „ Vyhlásení  o odopretí výkonu mimoriadnej služby,  prosím kontaktuje odbor  obrany štátu Okresného úradu Trenčín.
Prípadne môžete volať na č. t.:  0905/530 527.

Kontakt:
Mgr. René Klimoszek
Vedúci odboru obrany štátu
Odbor obrany štátu Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín
Tel: +421 (32)74 11 477
Fax: +421 (32) 652 10 01
E-mail: TA.13G4@TYJAF4GRT.Y3YL@

 

Prehľad činností odboru obrany štátu 

ODBOR  Obrany štátu  k 1.9.2018

Podľa zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku obrany štátu a to  najmä:

 1. vedie evidenciu registrovaných občanov a občanov zaradených do záloh ozbrojených síl pre potreby ozbrojených síl, poskytuje im informácie a výpisy z tejto evidencie, povoláva ich na výkon mimoriadnej služby,
 2. pripravuje, zabezpečuje a vykonáva mobilizáciu ozbrojených síl; vedie dokumentáciu na prípravu, zabezpečenie a vykonanie doplnenia ozbrojených síl alebo mobilizácie ozbrojených síl a na zabezpečenie výkonu alternatívnej služby a podieľa sa na spracovaní krízového plánu okresného úradu v sídle kraja za oblasť obrany štátu,
 3. realizuje oslobodenie občanov od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby,
 4. vedie dokumentáciu občanov povinných vykonať alternatívnu službu namiesto mimoriadnej služby, poskytuje im informácie a výpisy z tejto dokumentácie a povoláva ich na výkon alternatívnej služby,
 5. povoláva registrovaných občanov na odvod v čase vojny a vojnového stavu,
 6. vykonáva odvod a prieskum zdravotnej spôsobilosti občanov, ktorým vznikla branná povinnosť,
 7. vyraďuje občanov, ktorým vznikla branná povinnosť, z evidencie po zániku brannej povinnosti,
 8. vedie evidenciu občanov, ktorí vykonali štátnu službu profesionálnych vojakov
  v ozbrojených silách, po zániku ich brannej povinnosti a poskytuje im informácie a výpisy z tejto evidencie,
 9. vykonáva v spolupráci s okresným úradom v územnom obvode kraja a obcou výber nehnuteľností a vecných prostriedkov potrebných na zabezpečenie obrany štátu a vedie ich evidenciu a evidenciu právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie
  a fyzických osôb, ktoré majú k vecným prostriedkom a nehnuteľnostiam vlastnícke právo, právo správy, sú ich oprávnenými držiteľmi alebo k nim majú iné obdobné užívacie práva,

10.  predkladá podklady na rozhodnutie okresného úradu v územnom obvode kraja o uložení povinnosti poskytnúť vecné prostriedky a nehnuteľnosti potrebné v čase vojny alebo vojnového stavu na plnenie úloh potrebných na obranu štátu právnickými osobami, fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie a fyzickými osobami,

11.  na základe podkladov od obcí vedie evidenciu právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktorým sa môže v čase vojny alebo vojnového stavu uložiť povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie; návrhy na uloženie tejto povinnosti predkladá okresnému úradu v územnom obvode kraja,

12.  poskytuje služobnému úradu na účely plnenia úloh personálneho doplňovania ozbrojených síl údaje uvedené v zákone č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o občanoch, ktorým vznikla branná povinnosť,

13.  navrhuje okresnému úradu v územnom obvode kraja fyzické osoby, ktorým môže byť
v čase vojny alebo vojnového stavu uložená pracovná povinnosť,

14.  podieľa sa na plnení opatrení pri príprave obrany štátu najmä v oblasti brannej výchovy obyvateľstva a podpory činnosti vojenských záujmových združení,

15.  spolupracuje

15.1.s orgánmi miestnej štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami, právnickými osobami, fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie a fyzickými osobami pri plnení úloh podľa zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

15.2.s okresnými úradmi v územnom obvode kraja pri výkone kontroly plnenia úloh podľa zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

a pri usmerňovaní obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu,

15.3.s útvarmi a zariadeniami ozbrojených síl pri plnení úloh podľa zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

16.  prejednáva v prvom stupni priestupky a správne delikty, ukladá pokuty za priestupky
a správne delikty podľa § 20 a § 20a zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a podľa § 13 a § 14 zákona
č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu  v znení neskorších predpisov; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

17.  predkladá Ministerstvu obrany Slovenskej republiky podklady na priznanie vojenskej hodnosti občanom, ktorí skončili služobný pomer,

18.  prijíma opatrenia a ukladá úlohy potrebné na obranu štátu okresným úradom v územnom obvode kraja a kontroluje plnenie týchto úloh,

19.  koordinuje v spolupráci s vyšším územným celkom prípravu a zabezpečenie plnenia úloh potrebných na obranu štátu, ktoré uskutočňujú okresné úrady v územnom obvode kraja
a obce.

Podľa zákona č.  570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 1. rozhoduje o žiadosti na dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti občanom, ktorým nevznikla branná povinnosť, a ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 2. rozhoduje o odložení nástupu odvedených registrovaných občanov a vojakov v zálohe na výkon mimoriadnej služby,
 3. spolupracuje s vojenskými útvarmi pri zaraďovaní vojakov v zálohe do aktívnych záloh, pri nástupe vojakov v zálohe zaradených do aktívnych záloh (ďalej len vojak v aktívnej zálohe“) na pravidelné cvičenie a pri skončení pravidelného cvičenia, pri nástupe vojakov v aktívnej zálohe na plnenie úloh ozbrojených síl a pri skončení plnenia úloh ozbrojených síl,
 4. na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky povoláva vojakov v aktívnej zálohe na plnenie úloh ozbrojených síl pri riešení mimoriadnej udalosti,
 5. vypracúva podklady na úhradu finančnej náhrady na mzdu lekára, sestry a laboranta určených samosprávnym krajom na zabezpečenie odvodu alebo prieskumu zdravotnej spôsobilosti, na cestovné výdavky, stravné a ubytovanie uvedených osôb a postupuje ich centru podpory na uhradenie,
 6. vypracúva podklady na úhradu finančnej náhrady občanom v súvislosti s plnením brannej povinnosti alebo na lekárske vyšetrenie a postupuje ich centru podpory na uhradenie,
 7. na plnenie úloh súvisiacich s výkonom mimoriadnej služby poskytuje vojenským útvarom zákonom určené údaje o občanoch,
 8. na plnenie úloh súvisiacich s riadením prípravy a povolania vojakov v zálohe na výkon mimoriadnej služby poskytuje Ministerstvu obrany Slovenskej republiky zákonom určené údaje o občanoch.

Podľa zákona č.  569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu  v znení neskorších predpisov

 1. na základe podaných vyhlásení o odopretí výkonu mimoriadnej služby rozhoduje o zaradení občanov do dokumentácie evidovaných občanov,
 2. na základe späťvzatí vyhlásení o odopretí výkonu mimoriadnej služby rozhoduje o vyradení občanov z dokumentácie evidovaných občanov,
 3. vedie evidenciu zamestnávateľov žiadajúcich o pridelenie evidovaných občanov na výkon alternatívnej služby,
 4. rozhoduje o odložení nástupu evidovaných občanov na výkon alternatívnej služby,
 5. rozhoduje o preradení evidovaných občanov na výkon alternatívnej služby k inému zamestnávateľovi,
 6. na základe nariadenia prezidenta Slovenskej republiky alebo na základe svojho rozhodnutia prepúšťa evidovaných občanov z výkonu alternatívnej služby,
 7. kontroluje v čase vojny a vojnového stavu u zamestnávateľov na miestach výkonu alternatívnej služby plnenie povinnosti vyplývajúcich zo zákona,
 8. vypracúva podklady na úhradu finančnej náhrady pre zamestnávateľa podľa § 8 ods. 6 zákona a postupuje ich centru podpory na uhradenie.

Podľa zákona č.  321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov zabezpečuje uverejnenie mobilizačných oznámení v obciach.