Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Informácie oddelenia živnostenskej registrácie

Oddelenie živnostenskej registrácie  |  Oddelenie živnostenskej kontroly  |  Certifikáty KEP  |  Okresný úrad Trenčín KEP

Informácie oddelenia živnostenskej registrácie

 Popis činnosti oddelenia živnostenskej registrácie

 KONTAKTY    


Stále pracovisko v Ilave

S účinnosťou od 1.9.2014 Okresný úrad Trenčín zriadil  pracovisko so sídlom v meste Ilava - Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava pre výkon štátnej správy na úseku živnostenského podnikania.
Pracovisko vykonáva štátnu správu pre mesto Ilava a 18 obcí:
Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dulov, Horná Poruba, Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie a Zliechov


Stále pracovisko v Dubnici nad Váhom


Pracovisko so sídlom v meste Dubnica nad Váhom – Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom – naďalej zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku živnostenského podnikania pre okres Ilava. 

Register účtovných závierok

     S účinnosťou od 01. 01. 2015 okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta podľa osobitného predpisu, vydáva kópiu dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok v postavení osvedčujúcej osoby:
o o vydanie kópie dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok môže požiadať oprávnená osoba, ktorá preukáže relevantný doklad (OP, výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra, výpis z iného príslušného registra) na to, aby jej bol vydaný príslušný dokument, len osobne (za obdobie od r. 2013 a novšie);
o za predchádzajúce obdobia (r. 2012 a staršie) dokumenty vydáva miestne príslušný daňový úrad;
o na základe žiadosti vydá okresný úrad žiadateľovi, po zaplatený správneho poplatku (0,33 € za každú stranu, minimálne vo výške 1,50 €), kópiu dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok alebo potvrdenie o tom, že určitý dokument alebo časti dokumentu nie je v registri uložený, do piatich pracovných dní odo dňa zaplatenia správneho poplatku;
  pre vydávanie kópií dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok nie je určená miestna príslušnosť okresných (živnostenských) úradov v postavení jednotných kontaktných miest.


Vydávanie výstupu z informačného systému OR SR

  S účinnosťou od 01. 09. 2014 okresné úrady (odbory živnostenského podnikania) vydávajú výstup z informačného systému verejnej správy – obchodný register (ďalej len „VOR“) v postavení osvedčujúcej osoby. VOR je na základe § 55 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rovnocenný, vrátane všetkých právnych účinkov s výpisom z obchodného registra Slovenskej republiky vydávaného podľa § 12 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je opatrený osvedčovacou doložkou okresného úradu, ktorá potvrdzuje doslovnú zhodu s údajmi uvedenými v elektronickom odpise povinnej osoby.
  Vyhotovenie výstupu z informačného systému Obchodný register okresným úradom podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položka 2 písm. m) je v hodnote 4,00 €.
  

Prvozápis právnickej osoby do Obchodného registra SR (ďalej OR SR)

     S účinnosťou od 01. 06. 2010 v rámci zníženia administratívnej zaťaženosti podnikateľských subjektov a splnomocnených osôb na vybavovanie vo veci získania živnostenského oprávnenia a podania návrhu na zápis do OR SR okresný úrad, odbor živnostenského podnikania v rámci služieb Jednotného kontaktného miesta umožňuje podať návrh na prvozápis právnickej osoby a fyzickej osoby do OR SR. Listiny, ktoré je potrebné priložiť k prvozápisu právnickej osoby a fyzickej osoby do OR SR vyplývajú z vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č.563/2004 Z. z., vyhlášky č. 150/2007 Z. z., vyhlášky č. 656/2007, vyhlášky č. 231/2010 Z. z. a vyhlášky č. 98/2012 Z. z.
   

 


    Informácie o živnostenskom podnikaní:  http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie

 Možnosť  využívania elektronických služieb so zaručeným elektronickým podpisom /ZEP/ http://www.slovensko.sk

 Možnosť platby  správnych a súdnych poplatkov v hotovosti  /do pokladne úradu/ alebo E-kolkami (z kiosku alebo pošty}


FORMULÁRE

- na elektronické podanie  http://www.slovensko.sk

- na vyplnenie a vytlačenie:  

                   Fyzické osoby (FO)    
                   Právnické osoby (PO)
                   Iné vzory tlačív

Linky na úrady dôležité pre odbor živnostenského podnikania      


 

 

Dôležité odkazy

Ďalšie štátne inštitúcie súvisiace so živnostenským podnikaním

Daňový úrad    http://danovy.urad-online.sk/danovy-urad/trencin.php
Slovenská obchodná inšpekcia   http://www.soi.sk
Inšpektorát práce   http://www.safework.gov.sk/?sw=tn
Všeobecná zdravotná poisťovňa  http://www.vszp.sk/
Dôvera zdravotná poisťovňa  http://www.dovera.sk/pobocky/8/trencin
Union zdravotná poisťovňa  https://www.unionzp.sk/trenciansky-kraj.html
Sociálna poisťovňa   http://www.socpoist.sk/
Slovenská živnostenská komora http://www.szk.sk/organy-szk/krajske-zlozky/krajska-zlozka-trencin/
Regionálny úrad verejného zdravotníctva http://www.ruvztn.sk/
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny http://www.upsvartn.sk

 

Dôležité oznamy

 

Minister

Fotogalérie