Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Klientske centrum

 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OKRESNÝ ÚRAD HUMENNÉ

KLIENTSKE CENTRUM 
 

      V súlade s vládnym programom ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ A OTVORENÁ  štátna správa zahajuje Okresný úrad Humenné (ďalej OÚ) poskytovanie služieb pre občanov, klientov v novovytvorených priestoroch Klientskeho centra na I. poschodí  (budova patrí Úradu práce sociálnych vecí a rodiny).

     Cieľom zriadenia klientskeho centra je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sleduje sa  tým zníženie a optimalizácia nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženie sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.

 

Od 5. 10. 2020 počas núdzového stavu fungujú pracoviská MV SR v upravenom režime - celá správa

 

 

Kontakty:

Pracovisko č. 1

Supervízor/osvedčovanie listín a overovanie podpisov

057/31 00 430

Pracovisko č. 2

Podateľňa/podateľňa katastrálneho odboru

057/31 00 431

Pracovisko č. 3

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

057/31 00 432

Pracovisko č. 4

OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát

057/31 00 433

Pracovisko č. 5

Pozemkový a lesný odbor

057/31 00 434

Pracovisko č. 6 a 7

Odbor živnostenského podnikania

057/31 00 435
057/31 00 436

Pracovisko č. 8

Odbor starostlivosti o životné prostredie

057/31 00 437

Pracovisko č. 9

OVVS

057/31 00 438

 

Oznamujeme Vám, že na Okresnom úrade Humenné v Klientskom centre sa od 20. mája 2020 zavádza bežný režim vybavovania vecí verejnosti.

Úradné hodiny:

Pondelok

08.00 – 15.00

Utorok

08.00 – 15.00

Streda

08.00 – 17.00

Štvrtok

08.00 – 15.00

Piatok

08.00 – 14.00

 Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že naďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR.

 

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222

www.eso-portal.sk – Vaše pripomienky a námety

www.minv.sk

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:


Pracovisko č. 1 – supervízor, osvedčovanie listín, overovanie podpisov

 • poradenstvo  (obsluha vyvolávacieho systému),  usmernenie k žiadostiam
 • osvedčovanie listín a overovanie podpisov

 

Pracovisko č. 2 – podateľňa/podateľňa katastrálneho odboru

 • centrálny príjem podaní

 

Pracovisko č. 3 – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 • uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
 • zápis alternatívneho pohonu LPG
 • schválenie prestavby vozidla
 • vykonanie zmeny v osvedčení  evidencii
 • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
 • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN
 • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla
 • povolenie prestavby vozidla
 • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete- cesty II. a  III. triedy
 • povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, kultúrne  a športové podujatia
 • povolenie na pripojenie ciest II. a  III. triedy
 • povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest II. a III .triedy
 • určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé
 • stavebné povolenie pre cesty II. a  III. triedy
 • povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy

 

Pracovisko č. 4 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru  Humenné, Okresný dopravný inšpektorát 

 • prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OÚ – odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • ohlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie
 • trvalé vyradenie vozidla z evidencie
 • zmena farby vozidla
 • ukončenie leasingu

 

Pracovisko č. 5 – pozemkový a lesný odbor

podanie informácií na úsekoch:

 • vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom
 • pozemkových úprav
 • obnovy evidencie pozemkov
 • ochrany poľnohospodárskej pôdy
 • ostatných činností v pozemkovej oblasti
 • lesného hospodárstva
 • lesného reprodukčného materiálu
 • pozemkových spoločenstiev
 • poľovníctva
 • podateľňa

 Pracovisko č. 6 a 7  odbor živnostenského podnikania
 

 • ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského  zákona
 • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia)
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • prvozápis do obchodného registra
 • obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie,  zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania

 

Pracovisko č. 8 – odbor starostlivosti o životné prostredie

podanie informácií na úsekoch:

 • ochrany prírody a krajiny
 • ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín   
 • vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania
 • verejných vodovodov a kanalizácií
 • rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb
 • ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
 • odpadového hospodárstva
 • prevencie závažných priemyselných havárií
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie
 • obalov a odpadov z obalov