Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2024, piatok
 

Klientske centrum

 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OKRESNÝ ÚRAD HUMENNÉ

KLIENTSKE CENTRUM 

 

 

      V súlade s vládnym programom ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ A OTVORENÁ  štátna správa zahajuje Okresný úrad Humenné (ďalej OÚ) poskytovanie služieb pre občanov, klientov v novovytvorených priestoroch Klientskeho centra na I. poschodí  (budova patrí Úradu práce sociálnych vecí a rodiny).

     Cieľom zriadenia klientskeho centra je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sleduje sa  tým zníženie a optimalizácia nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženie sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.

 

Kontakty:

Pracovisko č. 1

Supervízor

057/31 00 430

Pracovisko č. 2

Podateľňa/podateľňa katastrálneho odboru

057/31 00 431

Pracovisko č. 3

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

057/31 00 432

Pracovisko č. 4

OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát

057/31 00 433

Pracovisko č. 5

Pozemkový a lesný odbor

057/31 00 434

Pracovisko č. 6 a 7

Odbor živnostenského podnikania

057/31 00 435
057/31 00 436

Pracovisko č. 8

Odbor starostlivosti o životné prostredie

057/31 00 437

Pracovisko č. 9

Osvedčovanie listín a overovanie podpisov

057/31 00 438

Úradné hodiny:

Pondelok

08.00 – 15.00

Utorok

08.00 – 15.00

Streda

08.00 – 17.00

Štvrtok

08.00 – 15.00

Piatok

08.00 – 14.00

 Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že naďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR.

 

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222

www.eso-portal.sk – Vaše pripomienky a námety

www.minv.sk

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:


Pracovisko č. 1 – supervízor

 • poradenstvo  (obsluha vyvolávacieho systému),  usmernenie k žiadostiam

 

Pracovisko č. 2 – podateľňa/podateľňa katastrálneho odboru

 • centrálny príjem podaní

 

Pracovisko č. 3 – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 • uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
 • zápis alternatívneho pohonu LPG
 • schválenie prestavby vozidla
 • vykonanie zmeny v osvedčení  evidencii
 • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
 • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN
 • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla
 • povolenie prestavby vozidla
 • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete- cesty II. a  III. triedy
 • povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, kultúrne  a športové podujatia
 • povolenie na pripojenie ciest II. a  III. triedy
 • povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest II. a III .triedy
 • určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé
 • stavebné povolenie pre cesty II. a  III. triedy
 • povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy

 

Pracovisko č. 4 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru  Humenné, Okresný dopravný inšpektorát 

 • prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OÚ – odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • ohlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie
 • trvalé vyradenie vozidla z evidencie
 • zmena farby vozidla
 • ukončenie leasingu

 

Pracovisko č. 5 – pozemkový a lesný odbor

podanie informácií na úsekoch:

 • vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom
 • pozemkových úprav
 • obnovy evidencie pozemkov
 • ochrany poľnohospodárskej pôdy
 • ostatných činností v pozemkovej oblasti
 • lesného hospodárstva
 • lesného reprodukčného materiálu
 • pozemkových spoločenstiev
 • poľovníctva
 • podateľňa

 
Pracovisko č. 6 a 7  odbor živnostenského podnikania
 

 • ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského  zákona
 • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia)
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • prvozápis do obchodného registra
 • obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie,  zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania

 

Pracovisko č. 8 – odbor starostlivosti o životné prostredie

podanie informácií na úsekoch:

 • ochrany prírody a krajiny
 • ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín   
 • vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania
 • verejných vodovodov a kanalizácií
 • rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb
 • ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
 • odpadového hospodárstva
 • prevencie závažných priemyselných havárií
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie
 • obalov a odpadov z obalov

Pracovisko č. 9 – osvedčovanie listín, overovanie podpisov

 • osvedčovanie listín a overovanie podpisov