Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 

Klientske centrum

 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný úrad Snina

KLIENTSKE CENTRUM SNINA

 

Kontakty

Pracovisko č. 1

Supervízor, podateľňa, osvedčovanie listín a overovanie podpisov

057/31 00 410

Pracovisko č. 3

Katastrálny odbor, podateľňa

057/31 00 416

Pracovisko č. 4 a 5

Katastrálny odbor, poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností

057/31 00 417

Pracovisko č. 6 a 7

Oddelenie dopravných evidencií

057/31 00 418
057/31 00 419

Pracovisko č. 8, 9 a 10

Oddelenie dokladov

057/31 00 420
057/31 00 421
057/31 00 422

Pracovisko č. 11

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

057/31 00 412

Pracovisko č. 12

Pozemkový a lesný odbor

057/31 00 413

Pracovisko č. 13

Odbor starostlivosti o životné prostredie

057/31 00 414

Pracovisko č. 14

Príručný archív ODI

057/31 00 415

Pracovisko č. 15

Odbor živnostenského podnikania

057/31 00 411

                             

Úradné hodiny

Pondelok

08.00 – 15.00

Utorok

08.00 – 15.00

Streda

08.00 – 17.00

Štvrtok

08.00 – 15.00

Piatok

08.00 – 14.00

 

 Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

 Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222

 www.eso-portal.sk – Vaše pripomienky a námety

 www.minv.sk

  

  Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č. 1 - Supervízor, odbor všeobecnej vnútornej správy, všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu:

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • výpis z ústrednej evidencie priestupkov,
 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach.

 

Pracovisko č. 3, č. 4 a č. 5 – Katastrálny odbor:

 • príjem katastrálnych podaní,
 • vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, písomnej identifikácie parciel, kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu,
 • vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra,
 • poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností,
 • vydanie grafickej identifikácie parciel, vydanie kópie geometrického plánu.

 

Pracovisko č. 6 a č. 7 – Okresné riaditeľstvo PZ  Humenné, Okresný dopravný inšpektorát Snina, Evidencia vozidiel:

 • prihlásenie vozidla, prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu, odhlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu,
 • prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OU – odbor dopravy a pozemných komunikácií,
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom ( mimo objednania voliteľného čísla),
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie, trvalé vyradenie vozidla z evidencie.

 

Pracovisko č. 8, č. 9 a č. 10 – Okresné riaditeľstvo PZ Humenné, odbor poriadkovej polície, oddelenie dokladov – pracovisko Snina:

 • príjem žiadostí o vydanie občianskej preukazu (OP), vodičského preukazu (VP), medzinárodného vodičského preukazu (MVP), cestovného pasu (CP)
 • výmena zahraničných vodičských preukazov
 • vydávanie hotových dokladov – OP, VP, MVP, CP,
 • výpis z evidenčnej karty vodiča,
 • vydávanie osvedčení o evidencii časť I – na vedenie motorových vozidiel (nedoručených na adresu),
 • vydávanie potvrdení o údajoch, ktoré sú vedené v agende registra obyvateľov (REGISTER) o občanovi, evidencia a zmeny trvalého pobytu (za ohlasovne obcí, ktoré nie sú pripojené do REGISTRA).

 

Pracovisko č. 11 – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: 

 • prijímanie žiadostí  o:
  • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla, zápis alternatívneho pohonu LPG, schválenie prestavby vozidla, schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,
  • vykonanie zmeny v osvedčení  evidencii,
  • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN,
  • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla,
  • povolenie prestavby vozidla,
  • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla.Pracovisko č. 12 – Pozemkový a lesný odbor:

 • ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (stanoviská v zastavanom území obce, rozhodnutia o vyňatí pôdy mimo zastavaného územia, záväzné stanoviská k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenosti pozemkov),
 • pozemkové úpravy (konzultačná činnosť),
 • doplnenie podaní v rámci konaní o záhradkových osadách,
 • ochrana lesného pôdneho fondu (rozhodnutia o vyňatí lesnej pôdy, záväzné stanoviská na ochranné pásmo lesa, konzultačná činnosť),
 • poradenská činnosť v oblasti poľovníctva v zmysle zákona,
 • pozemkové spoločenstvá (konzultačná činnosť),
 • reštitúcie (podateľňa).

 

Pracovisko č. 13 – Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • podateľňa, prijímanie žiadosti a podanie informácií na úsekoch:
  • ochrany prírody a krajiny
  • ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
  • vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania
  • verejných vodovodov a kanalizácií
  • rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb
  • ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
  • odpadového hospodárstva
  • prevencie závažných priemyselných havárií
  • posudzovania vplyvov na životné prostredie
  • obalov a odpadov z obalov.

 

Pracovisko č. 15  -  Odbor živnostenského podnikania:

 • ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského  zákona,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia),
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný), potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je, prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín,
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,  
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona,
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania.