Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Klientske centrum

 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný úrad Snina

KLIENTSKE CENTRUM SNINA


 

Okrem oddelení cudzineckej polície sú všetky kontaktné pracoviská MV SR od 2. 11. 2020 k dispozícii verejnosti.

Úradné hodiny

Pondelok        8:00 – 15:00
Utorok            8:00 – 15:00
Streda            8:00 – 17:00 
Štvrtok           8:00 – 15:00
Piatok             8:00 – 14:00

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že naďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR.

 

Kontakty

Pracovisko č. 1

Supervízor, podateľňa, osvedčovanie listín a overovanie podpisov

057/31 00 410

Pracovisko č. 3

Katastrálny odbor, podateľňa

057/31 00 416

Pracovisko č. 4 a 5

Katastrálny odbor, poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností

057/31 00 417

Pracovisko č. 6 a 7

Oddelenie dopravných evidencií

057/31 00 418
057/31 00 419

Pracovisko č. 8, 9 a 10

Oddelenie dokladov

057/31 00 420
057/31 00 421
057/31 00 422

Pracovisko č. 11

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

057/31 00 412

Pracovisko č. 12

Pozemkový a lesný odbor

057/31 00 413

Pracovisko č. 13

Odbor starostlivosti o životné prostredie

057/31 00 414

Pracovisko č. 14

Príručný archív ODI

057/31 00 415

Pracovisko č. 15

Odbor živnostenského podnikania

057/31 00 411

                             

 

 Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

 Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222

 www.eso-portal.sk – Vaše pripomienky a námety

 www.minv.sk

  

  Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č. 1 - Supervízor, odbor všeobecnej vnútornej správy, všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu:

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • výpis z ústrednej evidencie priestupkov,
 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach.

 

Pracovisko č. 3, č. 4 a č. 5 – Katastrálny odbor:

 • príjem katastrálnych podaní,
 • vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, písomnej identifikácie parciel, kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu,
 • vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra,
 • poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností,
 • vydanie grafickej identifikácie parciel, vydanie kópie geometrického plánu.

 

Pracovisko č. 6 a č. 7 – Okresné riaditeľstvo PZ  Humenné, Okresný dopravný inšpektorát Snina, Evidencia vozidiel:

 • prihlásenie vozidla, prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu, odhlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu,
 • prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OU – odbor dopravy a pozemných komunikácií,
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom ( mimo objednania voliteľného čísla),
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie, trvalé vyradenie vozidla z evidencie.

 

Pracovisko č. 8, č. 9 a č. 10 – Okresné riaditeľstvo PZ Humenné, odbor poriadkovej polície, oddelenie dokladov – pracovisko Snina:

 • príjem žiadostí o vydanie občianskej preukazu (OP), vodičského preukazu (VP), medzinárodného vodičského preukazu (MVP), cestovného pasu (CP)
 • výmena zahraničných vodičských preukazov
 • vydávanie hotových dokladov – OP, VP, MVP, CP,
 • výpis z evidenčnej karty vodiča,
 • vydávanie osvedčení o evidencii časť I – na vedenie motorových vozidiel (nedoručených na adresu),
 • vydávanie potvrdení o údajoch, ktoré sú vedené v agende registra obyvateľov (REGISTER) o občanovi, evidencia a zmeny trvalého pobytu (za ohlasovne obcí, ktoré nie sú pripojené do REGISTRA).

 

Pracovisko č. 11 – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: 

 • prijímanie žiadostí  o:
  • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla, zápis alternatívneho pohonu LPG, schválenie prestavby vozidla, schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,
  • vykonanie zmeny v osvedčení  evidencii,
  • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN,
  • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla,
  • povolenie prestavby vozidla,
  • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla.Pracovisko č. 12 – Pozemkový a lesný odbor:

 • ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (stanoviská v zastavanom území obce, rozhodnutia o vyňatí pôdy mimo zastavaného územia, záväzné stanoviská k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenosti pozemkov),
 • pozemkové úpravy (konzultačná činnosť),
 • doplnenie podaní v rámci konaní o záhradkových osadách,
 • ochrana lesného pôdneho fondu (rozhodnutia o vyňatí lesnej pôdy, záväzné stanoviská na ochranné pásmo lesa, konzultačná činnosť),
 • poradenská činnosť v oblasti poľovníctva v zmysle zákona,
 • pozemkové spoločenstvá (konzultačná činnosť),
 • reštitúcie (podateľňa).

 

Pracovisko č. 13 – Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • podateľňa, prijímanie žiadosti a podanie informácií na úsekoch:
  • ochrany prírody a krajiny
  • ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
  • vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania
  • verejných vodovodov a kanalizácií
  • rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb
  • ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
  • odpadového hospodárstva
  • prevencie závažných priemyselných havárií
  • posudzovania vplyvov na životné prostredie
  • obalov a odpadov z obalov.

 

Pracovisko č. 15  -  Odbor živnostenského podnikania:

 • ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského  zákona,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia),
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný), potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je, prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín,
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,  
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona,
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania.