Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Náplň činnosti odboru

Náplň činnosti odboru  |  Informácie a formuláre

KATASTRÁLNY ODBOR

a) všeobecná pôsobnosť

1. spravuje katastrálny operát podľa § 8 katastrálneho zákona a štátnu dokumentáciu podľa

§ 11 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (ďalej

len „zákon č. 215/1995 Z. z.),

2. vybavuje podania podľa § 57 katastrálneho zákona,

3. pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení

úloh na úseku katastra,

4. vykonáva súčinnosť s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami, obcami a so štátnymi

orgánmi a notármi,

5. vydáva odborné stanoviská na rozhodovaciu činnosť druhostupňového orgánu

v katastrálnom konaní,

6. vykonáva vnútornú kontrolnú činnosť zameranú na plnenie úloh štátnej správy a jej

efektívnosť na úseku katastra,

94

7. spolupracuje so zamestnancami iných orgánov kontroly pri vykonávaní vnútornej

a vonkajšej kontroly výkonu technických a hospodárskych činností pri výkone štátnej

správy na úseku katastra,

8. vypracúva podklady do správy o vybavovaní sťažností a petícií okresným úradom,

9. plní ďalšie úlohy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov,

10. prerokúva priestupky podľa katastrálneho zákona a zákona č. 215/1995 Z. z. a vedie ich

evidenciu,

11. poskytuje súčinnosť Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej

len „úrad geodézie“) pri riadení, kontrolovaní a usmerňovaní výkonu štátnej správy na

úseku katastra,

okresný úrad podľa článku 1 smernice ďalej

12. riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi na

úseku katastra nehnuteľností, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,

13. koordinuje a zabezpečuje školenia a pracovné stretnutia pri zmenách právnych

a technických predpisov a iných aktov riadenia na úseku katastra nehnuteľností,

14. metodicky riadi a usmerňuje činnosti v kontrolnej oblasti na úseku katastra,

15. kontroluje rozhodovaciu činnosť v katastrálnom konaní,

16. pripravuje polročné zamerania kontrolnej činnosti katastrálnych odborov,

17. vykonáva kontrolu dodržiavania zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych

predpisov, technických noriem, interných predpisov a iných aktov riadenia vydaných na

ich základe,

18. prerokúva protokoly z kontrol s vedúcimi kontrolovaných subjektov, kontroluje plnenie

a účinnosť opatrení prijatých kontrolovaným subjektom na odstránenie zistených

nedostatkov a príčin ich vzniku,

19. vykonáva následnú kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov

a príčin ich vzniku u opodstatnených sťažností vybavovaných katastrálnymi odbormi,

20. vypracúva ročnú správu o kontrolnej činnosti na úseku katastra a správu o vybavovaní

sťažností a petícií na odbore pre úrad geodézie,

21. spracúva podklady na uplatnenie náhrady škody spôsobenej pri výkone štátnej správy pre

úrad geodézie,

22. vypracúva sumár evidencií priestupkov okresných úradov vo svojom územnom obvode

prerokovaných na úseku geodézie, kartografie a katastra a zasiela ho úradu geodézie;

b) na úseku zápisov práv k nehnuteľnostiam – zápisy práv

1. posudzuje spôsobilosť verejných a iných listín na zápis do katastra nehnuteľností,

2. zapisuje práva k nehnuteľnostiam,

3. vyznačuje poznámky v katastri nehnuteľností,

4. spravuje a aktualizuje súbor popisných informácií katastra nehnuteľností,

5. oznamuje účastníkom konania a tým fyzickým osobám alebo právnickým osobám,

ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté, že bol vykonaný zápis do katastra

nehnuteľností;

c) na úseku zápisov práv k nehnuteľnostiam – vkladové konania

1. rozhoduje o vklade práv k nehnuteľnostiam,

2. rozhoduje o proteste prokurátora a upozornení prokurátora,

3. rozhoduje o vrátení správnych poplatkov,

4. podáva návrh na získanie alebo odobratie osobitnej odbornej spôsobilosti rozhodovať

o návrhu na vklad,

95

5. zastupuje okresný úrad podľa poverenia prednostu v súdnom konaní v prípade, že

v správnom konaní rozhodol v prvom stupni;

d) na úseku registratúry a podateľne

1. zabezpečuje administratívne práce, obeh a úschovu spisov podľa vyhlášky Úradu

geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 22/2010 Z. z., ktorou sa vydáva

Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra (ďalej len „spravovací

poriadok“), pripravuje právne podklady k rozhodnutiam,

2. zabezpečuje činnosti na úseku registratúry podľa spravovacieho poriadku, registratúrneho

poriadku a registratúrneho plánu,

3. zabezpečuje úschovu spisov a manipuláciu s nimi podľa spravovacieho poriadku,

4. vyznačuje plomby o zmene práva k nehnuteľnostiam,

5. poskytuje informácie o stave katastrálnych podaní fyzickým a právnickým osobám,

6. prijíma, eviduje, vybavuje, alebo zabezpečuje vybavenie elektronickej pošty právnických

a fyzických osôb,

7. zabezpečuje odovzdanie vybavených spisov vedených podľa spravovacieho poriadku do

Centrálneho elektronického registratúrneho strediska,

8. zabezpečuje organizačne a administratívne činnosť vedúceho odboru,

9. zabezpečuje odosielanie všetkých zásielok odboru,

10. zabezpečuje príjem a spracovanie elektronických podaní z Ústredného portálu verejnej

správy,

okresný úrad podľa článku 3 smernice ďalej

11. zabezpečuje odbornú správu registratúry pochádzajúcu z činnosti okresného úradu

a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov podľa zákona č. 395/2002 Z. z.,

12. stará sa o riadnu evidenciu záznamov a spisov, zodpovedá za ich účelné a bezpečné

uloženie podľa zákona č. 395/2002 Z. z., vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej

republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona

o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z.

o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu

v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 49/2019 Z. z.,

13. stará sa o riadne vyraďovanie registratúry okresného úradu a jeho pracovísk

a o vyraďovanie registratúry územne príslušných právnych predchodcov,

14. umožňuje výkon štátneho odborného dozoru nad správou registratúry,

16. odovzdáva archívne dokumenty na trvalé uloženie do príslušného štátneho archívu

a Elektronického archívu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

15. plní úlohy vyplývajúce zo správcovských rolí v rámci IS Fabasoft vo vzťahu k správe

registratúry okresného úradu,

16. zabezpečuje funkciu vecného správcu automatizovaného systému správy registratúry

okresného úradu,

17. v spolupráci s ministerstvom zabezpečuje metodicko-kontrolné usmerňovanie správy

registratúry vykonávanej organizačnými útvarmi okresného úradu a jeho pracoviskami,

18. zabezpečuje odborné práce pri preberaní, evidovaní, ukladaní, označovaní, ochrane,

využívaní a vyraďovaní registratúry pochádzajúcej z činnosti okresného úradu

a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov,

19. plní úlohy podateľne a zabezpečuje služby v styku s poštovým úradom,

20. zabezpečuje centrálnu evidenciu doručených záznamov v informačnom systéme,

21. zabezpečuje vyhotovovanie prehľadových zostáv podľa registratúrneho poriadku

k zaevidovaným záznamom;

96

e) na úseku technickom, dokumentácie a poskytovania informácií – technickoinformačné

činnosti

1. kontroluje a úradne overuje geometrické plány a iné výsledky vybraných geodetických

a kartografických činností a vykonáva ich preberanie do katastra nehnuteľností,

2. spravuje a priebežne aktualizuje súbor geodetických informácií katastra nehnuteľností

a zabezpečuje v súčinnosti s oddelením zápisov práv k nehnuteľnostiam jeho súlad so

súborom popisných informácií katastra nehnuteľností,

3. zabezpečuje tvorbu vektorových katastrálnych máp, vektorových máp určeného operátu

a súvisiacich elektronických podkladov,

4. vedie register územných jednotiek,

5. rieši technologické otázky pri tvorbe registrov obnovenej evidencie pozemkov

a projektov pozemkových úprav a odstraňuje chyby údajov katastra nehnuteľností po

vykonaní kontroly ich zapísateľnosti do katastra,

6. zúčastňuje sa na prácach v komisiách na tvorbu registrov obnovenej evidencie pozemkov,

obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním a projektov pozemkových úprav,

7. preberá do katastra nehnuteľností registre o obnove vlastníckych práv k pôvodným

nehnuteľnostiam, projekty pozemkových úprav a obnovený operát katastra nehnuteľností,

8. reviduje zhodu údajov katastra s právnym a skutočným stavom,

9. zabezpečuje činnosti súvisiace so zmenou hraníc katastrálnych území a ich názvov,

10. prešetruje a vykonáva zmeny údajov katastra nehnuteľností, ktoré je potrebné zabezpečiť

pred overením geometrických plánov, pred overením geodetických činností pre

pozemkové úpravy, pred overením zriadenia a aktualizácie podrobných geodetických

bodov, pred meraním alebo digitalizáciou a zobrazením predmetov, ktoré sa preberajú do

základných štátnych mapových diel veľkej mierky,

11. predkladá podnety na štandardizáciu geografického názvoslovia, poskytuje súčinnosť pri

štandardizácii nesídelných geografických objektov a zabezpečuje činnosť názvoslovného

zboru,

12. spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde podľa údajov katastra nehnuteľností a rozbor

zmien o pôdnom fonde,

13. spracúva súhrnnú správu k správam o plnení úloh na úseku katastra nehnuteľností za

odbor,

14. vykonáva výpočet výšky príspevkov v rámci tvorby registrov obnovenej evidencie

pozemkov a poskytuje súčinnosť pri činnostiach spojených s úhradou príspevkov,

15. zabezpečuje činnosti súvisiace s bezpečnosťou a ochranou informačného systému

geodézie, kartografie a katastra podľa zákona č. 215/1995 Z. z.,

16. zabezpečuje odbornú pomoc koncovým používateľom v technickej oblasti,

17. poskytuje súčinnosť pri školeniach koncových používateľov informačného systému

katastra nehnuteľností v súvislosti s novým programovým vybavením,

18. spolupracuje pri implementácii, funkčnosti a aktuálnosti verzií aplikačného softvérového

vybavenia informačného systému geodézie, kartografie a katastra, spolupracuje pri

zabezpečení prevádzky a funkčnosti technických zariadení na pracoviskách katastra

nehnuteľností a zabezpečuje archiváciu súborov popisných informácií a súborov

geodetických informácií katastra nehnuteľností,

19. poskytuje údaje z katastra nehnuteľností,

20. vykonáva dokumentačnú činnosť fondov katastra nehnuteľností a poskytuje z nich údaje,

spravuje a aktualizuje súbor popisných informácií katastra a odstraňuje nesúlad medzi

miestnou a centrálnou databázou Informačného systému katastra nehnuteľností,

21. spravuje zbierku listín,

22. overuje a vydáva kópie alebo rovnopisy verejných listín a iných listín,

23. vykonáva súčinnosť s vyhotoviteľmi geometrických plánov a ostatnými komerčnými

geodetmi pri geodetických a kartografických činnostiach, pri obnove katastrálneho

97

operátu novým mapovaním, pri tvorbe projektov pozemkových úprav, registrov

obnovenej evidencie pozemkov,

24. odovzdáva grafické súbory vektorových máp na Geodetický a kartografický ústav

Bratislava,

25. eviduje poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností,

26. navrhuje katastrálne územia na obnovu katastrálneho operátu, na revíziu údajov katastra

nehnuteľností, na tvorbu vektorových máp a pripravuje podklady v súčinnosti s ich

vyhotoviteľmi,

27. spravuje pozemkové knihy a železničnú knihu,

28. poskytuje súčinnosť pri spracovaní podkladov pre plnenie § 3 ods. 2 zákona

č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady

Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších

predpisov,

29. pripravuje technické podklady, vydáva odborné stanoviská na rozhodovaciu činnosť

prvostupňovému orgánu v katastrálnom konaní,

30. pripravuje elektronické výpisy z listov vlastníctva na právne úkony pre integrované

obslužné miesta občanov,

okresný úrad podľa článku 1 smernice ďalej

31. riadi, usmerňuje a kontroluje vyhotovovanie a preberanie registrov obnovenej evidencie

pozemkov, projektov pozemkových úprav a ich zápis do katastra nehnuteľností,

32. riadi, usmerňuje a kontroluje činnosti na úseku spravovania a aktualizácie katastra

nehnuteľností,

33. riadi, usmerňuje a kontroluje vykonávanie revízie údajov katastra nehnuteľností,

vykonávanie obnovy operátov katastra nehnuteľností, vykonávanie zmien hraníc

a názvov katastrálnych území a tvorby a aktualizácie vektorových máp,

34. riadi, usmerňuje a kontroluje činnosti na úseku overovania a preberania výsledkov

vybraných geodetických a kartografických činností,

35. riadi, usmerňuje a kontroluje spracovanie sumárnych údajov o pôdnom fonde podľa

údajov katastra nehnuteľností a rozbor zmien o pôdnom fonde; vykonáva aktualizáciu

registra územných jednotiek,

36. spracúva výsledky sumárnych údajov katastra o pôdnom fonde podľa harmonogramu

sumarizačných prác úradu geodézie a rozbor zmien o pôdnom fonde a jeho vývoji na

úrovni kraja,

37. spracúva návrhy katastrálnych území na obnovu operátov katastra nehnuteľností a na

tvorbu vektorových máp pre úrad geodézie,

38. zadáva spracovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov, obnovu operátov katastra

nehnuteľností, tvorbu vektorových máp, predkladá úradu geodézie požiadavky na úrovni

kraja na zaradenie do plánu vecných úloh Geodetického a kartografického ústavu

Bratislava,

39. podáva na úrad geodézie návrhy na získanie alebo odobratie osobitnej odbornej

spôsobilosti na úradné overenie výsledkov vybraných geodetických a kartografických

činností,

40. koordinuje zriaďovanie názvoslovných zborov,

41. spracúva hodnotenia v rámci štatistických zisťovaní a rezortného štatistického zisťovania,

správy o plnení úloh na úseku katastra nehnuteľností na úrovni kraja,

42. predkladá návrhy na riešenie úloh technického rozvoja a sleduje ich realizáciu,

43. koordinuje a zabezpečuje komunikáciu medzi právnickými osobami zriadenými úradom

geodézie a katastrálnymi odbormi v technickej oblasti,

44. koordinuje a usmerňuje činnosti súvisiace s bezpečnosťou a ochranou informačného

systému geodézie, kartografie a katastra,

98

45. koordinuje a zabezpečuje odbornú pomoc koncových používateľov v technickej oblasti,

46. koordinuje a zabezpečuje školenia koncových používateľov informačného systému

katastra nehnuteľností v súvislosti s novým programovým vybavením,

47. koordinuje a spolupracuje pri implementácii, funkčnosti a aktuálnosti verzií aplikačného

softvérového vybavenia informačného systému geodézie, kartografie a katastra,

48. riadi, usmerňuje a kontroluje činnosti na úseku dokumentácie, najmä dokumentácie

technických podkladov a listín, štátnych mapových diel, poskytovanie údajov z katastra

nehnuteľností, vyhotovenie a vydávanie verejných listín;

f) na úseku technickom, dokumentácie a poskytovania informácií

– opravy chýb a katastrálne konania

1. rozhoduje a vykonáva opravu chýb v katastrálnom operáte,

2. pripravuje podklady pre prokuratúru, súdy a orgány činné v trestnom konaní,

3. rozhoduje v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim,

4. rozhoduje v konaní o obnovenom katastrálnom operáte novým mapovaním,

5. rozhoduje o zmenách hraníc katastrálnych území a navrhuje zmeny názvov katastrálnych

území,

6. rozhoduje o priestupkoch a o porušení poriadku na úseku geodézie, kartografie a katastra

a zabezpečuje ich evidenciu v informačnom systéme