Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Náplň činnosti odboru

Náplň činnosti odboru

Náplň činnosti odboru (PDF, 199 kB)

Náplň činnosti organizačného odboru:

a)      na úseku organizačnom

 1. zabezpečuje úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu; pripravuje porady prednostu s  vedúcimi jednotlivých odborov;
 2. vypracúva záznamy a závery z porád prednostu a kontroluje plnenie prijatých úloh;
 3. zabezpečuje odborné a administratívne práce pre prednostu, pritom úzko spolupracuje s  jednotlivými odbormi;
 4. na základe podkladov z odborov spracúva ročný plán okresného úradu a plán kontrolnej činnosti okresného úradu, sleduje jeho plnenie a plnenie opatrení prijatých na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov;
 5. plní v spolupráci s jednotlivými odbormi úlohy súvisiace so sprístupňovaním informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“);
 6. koordinuje odbory vo veciach sprístupňovania informácií, vedie centrálnu evidenciu poskytnutých informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. ;
 7. prijíma, eviduje, zabezpečuje prešetrovanie a vybavovanie sťažností podľa § 9 až 12 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon č. 9/2010 Z. z.“);
 8. vedie centrálnu evidenciu podaných sťažností oddelene od evidencie ostatných písomností (§  10 zákona č. 9/2010 Z. z.);
 9. zabezpečuje podklady z odborov a pripravuje ročnú správu o vybavovaní sťažností, ktorú prednosta okresného  predkladá na požiadanie Úradu vlády Slovenskej republiky alebo ministerstvu (§ 10 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z.);

10.  kontroluje prijímanie, evidenciu, prešetrovanie, vybavovanie sťažností a plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, ak prednosta touto kontrolou poveril organizačný odbor (kontrolu vykonáva vedúci odboru) (§ 23 ods. 1 a 2 zákona č. 9/2010 Z. z.);

11.  prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu, zabezpečuje prešetrenie a kontroluje vybavovanie petícií (§ 5 ods. 6 a § 7 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 85/1990 Zb.“);

12.  vedie evidenciu interných predpisov upravujúcich činnosť okresného úradu, evidenciu zriaďovacích listín poradných orgánov prednostu okresného úradu a zodpovedá za ich aktualizáciu;

13.  vydáva preukazy na výkon kontroly štátnym zamestnancom odboru starostlivosti o životné prostredie, pozemkového a lesného odboru a vedie ich evidenciu;

14.  vedie evidenciu poverení na výkon kontroly a poverení na zastupovanie v súdnom konaní a exekučnom konaní;

15.  zabezpečuje úlohy súvisiace s riešením škôd, podklady súvisiace s riešením škodovej udalosti a podklady na zúčtovanie pohľadávky za škodu spôsobenú zamestnancom okresného úradu;

 

 

b)      na úseku administratívno-ekonomických činností

 1. predkladá centru podpory požiadavky na úpravu rozpočtu okresného úradu a sleduje výstupy o čerpaní rozpočtu okresného úradu;
 2. spracúva a predkladá požiadavky na materiálno-technické vybavenie okresného úradu a na  údržbu a prevádzku majetku v užívaní okresného úradu;
 3. vedie operatívnu evidenciu majetku v užívaní okresného úradu;
 4. zodpovedá za vecnú správnosť objednaných a dodaných tovarov, prác a služieb;
 5. žiada, eviduje a vydáva stravné lístky a stravovacie poukážky, hmotne zodpovedá za ich adresný výdaj a spracúva podklady pre likvidáciu úhrad za stravovanie;
 6. eviduje žiadanky na prepravu a oznamuje pridelenie vozidla; zabezpečuje autoprevádzku služobným motorovým vozidlom;
 7. vypracúva podklady na poskytnutie dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti obciam a mestským častiam a zodpovedá za vecnú správnosť zúčtovania poskytnutých dotácií so štátnym rozpočtom;
 8. vypracúva podklady na poskytnutie dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky a zodpovedá za vecnú správnosť zúčtovania poskytnutých dotácií so štátnym rozpočtom;
 9. vypracúva podklady na poskytnutie dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries obciam a mestským častiam a zodpovedá za vecnú správnosť zúčtovania poskytnutých dotácií so štátnym rozpočtom;
 10. zabezpečuje materiálne a technické prostriedky potrebné na činnosť okresnej volebnej komisie a okresnej komisie pre referendum počas prípravy a vykonania volieb a referenda
 11. vypracúva podklady na poskytnutie finančných prostriedkov na prípravu, vykonanie a zabezpečenie volieb a referenda obciam a mestským častiam a zodpovedá za vecnú správnosť zúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov so štátnym rozpočtom;
 12. predkladá ministerstvu vyúčtovanie prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov spojených s voľbami a referendom;

 

c)      na úseku  povinného zmluvného poistenia

 

 1. eviduje oznámenia príslušného orgánu o osobách, ktoré neuzavreli povinné zmluvné poistenie podľa zákona č. 381/2001 Z. z.;
 2. spracúva a zasiela povinným osobám výzvu na predloženie dokladov preukazujúcich existenciu povinného zmluvného poistenia a upovedomuje ich o začatí správneho konania podľa správneho poriadku vo veci uloženia pokuty podľa zákona č. 381/2001 Z. z.;
 3. vydáva rozhodnutie o uložení pokuty alebo zastavení konania vo veciach povinného zmluvného poistenia, spracúva a zasiela odvolaciemu orgánu svoje stanovisko spolu s odvolaním; uložené pokuty zadáva do informačného systému;
 4. spolupracuje s príslušnými útvarmi Policajného zboru, Slovenskou kanceláriou poisťovateľov a komerčnými poisťovňami;

 

d)      na úseku správy registratúry a podateľne

 1. zabezpečuje odbornú správu registratúry pochádzajúcu z činnosti okresného úradu a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 395/2002 Z. z.“);
 2. stará sa o riadnu evidenciu záznamov a spisov, zodpovedá za ich účelné a bezpečné uloženie;
 3. stará sa o riadne vyraďovanie registratúry okresného úradu a jeho pracovísk a o vyraďovanie registratúry územne príslušných právnych predchodcov;
 4. odovzdáva archívne dokumenty na trvalé uloženie do príslušného štátneho archívu a Elektronického archívu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky;
 5. plní úlohy vyplývajúce zo správcovských rolí v rámci IS Fabasoft vo vzťahu k správe registratúry okresného úradu;
 6. v spolupráci s ministerstvom zabezpečuje metodicko-kontrolné usmerňovanie správy registratúry vykonávanej organizačnými útvarmi okresného úradu a jeho pracoviskami;
 7. zabezpečuje odborné práce pri preberaní, evidovaní, ukladaní, označovaní, ochrane, využívaní a vyraďovaní registratúry pochádzajúcej z činnosti okresného úradu a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov;
 8. plní úlohy podateľne a zabezpečuje služby v styku s poštovým úradom;
 9. zabezpečuje centrálnu evidenciu doručených záznamov v informačnom systéme;
 10. zabezpečuje vyhotovovanie prehľadových zostáv podľa registratúrneho poriadku k  zaevidovaným záznamom;

 

e)      na úseku regionálneho rozvoja

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov v znení neskorších predpisov

1. podieľa sa na tvorbe regionálnej politiky,

2. pripravuje návrh akčného plánu a návrh ročných priorít a predkladá ich Rade pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov,

3. plní úlohy súvisiace s realizáciou akčného plánu,

4. spolupracuje

 • s Úradom vlády Slovenskej republiky pri vypracúvaní akčného plánu a ročných priorít a pri  vyhodnocovaní a kontrole ich plnenia,
 • s Radou pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov pri vykonávaní úloh uvedených v § 5 ods. 3 zákona č. 336/2015 Z. z.,
 • s vyšším územným celkom, v ktorého územnom obvode má sídlo a s obcami, ktoré sa nachádzajú v jeho územnom obvode, ako aj s ďalšími subjektmi územnej spolupráce pri  príprave návrhu akčného plánu a návrhu ročných priorít a pri realizácii akčného plánu,

5. vedie agendu súvisiacu s realizáciou akčného plánu.