Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. december 2023, piatok
 

Náplň činnosti oddelenia živnostenskej kontroly

Oddelenie živnostenskej registrácie  |  Oddelenie živnostenskej kontroly  |  Certifikáty KEP  |  Okresný úrad Trenčín KEP

 

Náplň činnost oddelenia živnostenskej kontroly:

  - na úseku živnostenskej kontroly
1.  kontroluje v podnikateľských subjektoch dodržiavanie povinností a podmienok vyplývajúcich zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov (§ 61 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb.),
2.  rozhoduje o uložení pokút fyzickým osobám a právnickým osobám za neoprávnené podnikanie (§ 63 a 64 zákona č. 455/1991 Zb.),
3.  rozhoduje o uložení pokút fyzickým osobám a právnickým osobám za porušenie iných ustanovení zákona (§ 65a zákona č. 455/1991 Zb.),
4.  rozhoduje o uložení pokút za iný správny delikt ako priestupok v blokovom konaní (§ 65b zákona č. 455/1991 Zb.),
5.  rozhoduje o uložení poriadkovej pokuty za marenie, rušenie alebo iné sťažovanie výkonu kontroly (§ 65c zákona č. 455/1991 Zb.),
6.  informuje na základe kontrolných šetrení dotknuté orgány štátnej správy o zistení skutočností, ktoré môžu ohroziť život, zdravie, bezpečnosť osôb, životné a pracovné prostredie (§ 62 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),
7.  iniciuje spoločné kontrolné akcie v súčinnosti s dotknutými orgánmi štátnej správy,
8.  ukladá opatrenia a lehoty na odstránenie nedostatkov (§ 62 ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb.),
9.  vyhotovuje záznamy z kontrol (§ 61 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.),
10. spolupracuje s osobitnými orgánmi kontroly, inšpekcie a dozoru a s ostatnými orgánmi štátnej správy pri kontrole dodržiavania podmienok a povinností podnikateľov pri prevádzkovaní podnikateľskej činnosti,
11. kontroluje a posudzuje dodržiavanie rozsahu živnostenského oprávnenia (§ 28 zákona č. 455/1991 Zb.),
12. vykonáva kontrolu povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá poskytuje ubytovacie služby v horskej oblasti, viesť knihu vychádzok a výstupov (§ 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 544/2002 Z. z.),
13. vykonáva kontrolu povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá poskytuje ubytovacie služby alebo stravovacie služby v horskej oblasti zriadiť na všeobecne prístupnom a viditeľnom mieste vývesnú tabuľu, na ktorej uverejňuje pokyny horskej služby a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti osôb v horskej oblasti (§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 544/2002 Z. z.),
14. vykonáva kontrolu povinností prevádzkovateľa lyžiarskej trate a prevádzkovateľa zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu vydať a na viditeľnom mieste umiestniť pravidlá správania sa na lyžiarskej trati (§ 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 544/2002 Z. z.),
15. vykonáva kontrolu povinností prevádzkovateľa lyžiarskej trate a prevádzkovateľa zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu označiť viditeľne lyžiarsku trať a stupeň jej náročnosti (§ 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 544/2002 Z. z.),
16. na základe výsledkov vlastnej kontroly plnenia povinností právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá poskytuje ubytovacie služby alebo stravovacie služby v horskej oblasti (§ 7 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. b) zákona č. 544/2002 Z. z.) a povinností prevádzkovateľa lyžiarskej trate a prevádzkovateľa zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu (§ 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 544/2002 Z. z.) vykonáva postih za porušenie právnych povinností,
ako obvodný úrad v sídle kraja
17. prijíma žiadosti zahraničných osôb o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (§ 10 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
18. skúma v konaní o vydaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení pred zápisom do ob-chodného registra zahraničných osôb, či tieto osoby spĺňajú určené podmienky (§ 10 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
19. plní úlohy jednotného kontaktného miesta pre zahraničné osoby, pre podnikateľov podnikajúcich na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak tak ustanovujú osobitné zákony a pre podnikateľov poskytujúcich služby podľa osobitného zákona (§ 66b ods. 2 písm. b) a ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
20. prijíma od zahraničných osôb a od podnikateľov podnikajúcich na základe iného ako živnostenského oprávnenia údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu (§ 66ba ods. 3 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb.),
21. prijíma od zahraničných osôb a od podnikateľov podnikajúcich na základe iného ako živnostenského oprávnenia údaje potrebné na prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účel zdravotného poistenia (§ 66ba ods. 3 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb.),
22. prijíma od zahraničných osôb a od podnikateľov podnikajúcich na základe iného ako živnostenského oprávnenia údaje a doklady vrátane súdnych poplatkov, vyžadované  podľa osobitného zákona na účel zápisu údajov do obchodného registra (§ 66ba ods. 3 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb.),
23. prijíma údaje a doklady vrátane správnych poplatkov, ktoré sa vyžadujú podľa osobitných zákonov na účel predloženia žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov a tieto bezodkladne zasiela príslušnému orgánu (§ 66ba ods. 3 písm. b) a ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb.),
24. potvrdzuje prevzatie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov (§ 4 ods. 2 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
25. vydáva doklad o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou (§ 66b ods.4 zákona č. 455/1991 Zb.),
26. obstaráva výpis z registra trestov a prikladá ho k žiadosti o oprávnenie na podnikanie  na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak to osobitný zákon vyžaduje (§ 66ba ods. 7 zákona č. 455/1991 Zb.).

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]