Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní

Postup, ktorý musí okresný úrad (ďalej len povinná osoba) dodržať pri vybavovaní podaní fyzických osôb a právnických  osôb, vrátane príslušných lehôt na vybavenie. 

 • Ak je  žiadosť podávaná ústne, vyhotoví sa z nej formulár o prijatí ústnej žiadosti, zaeviduje sa v podateľni, na centrálnom registri a doručí sa vecne príslušnému odboru na vybavenie.
 • Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti alebo je nezrozumiteľná, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby takúto žiadosť doplnil.
 • Vo výzve sa určuje lehota na doplnenie žiadosti, ktorá je minimálne 7 dní. Po márnom uplynutí lehoty na doplnenie žiadosti sa vec odložíbez vydania rozhodnutia.
 • Povinná osoba vybaví žiadosť o informáciu bezodkladne ak ide o jednoduchú vec, inak do 8 dní od jej podania.
 • Ak nie je možné dodržať 8-dňovú lehotu na vybavenie, možno ju v zákonom stanovených  prípadoch predĺžiť o 8 dní a povinná osoba to bezodkladne  oznámi žiadateľovi s uvedením dôvodov.
 • Ak povinná osoba nedisponuje potrebnými informáciami,  postúpi žiadosť do 5 dní od jej podania vecne príslušnej povinnej osobe, ak je jej známa, ak jej nie je známa, vydá do 8 dní od podania žiadosti rozhodnutie o jej odmietnutí.
 • Postúpenie žiadosti sa bezodkladne oznámi žiadateľovi.   
 • Pri vybavovaní ostatných podaní povinná osoba dodržiava lehoty na vybavenie vecipodľa § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, a to:
  • v jednoduchých veciach rozhodne bezodkladne,
  • v ostatných prípadoch, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak, rozhodne  do 30 dní od začatia konania,
  • vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní,
  • ak nemožno rozhodnúť ani v tejto lehote, môže lehotu primerane predĺžiť nadriadený (odvolací) orgán.

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť

Povinná osoba sprístupní informáciu

 • ústne,
 • umožnením nahliadnutia do spisu,
 • vyhotovením  odpisu alebo výpisu,
 • odkopírovaním informácií na technický nosič dát,
 • sprístupnením predlôh s požadovanými informáciami,
 • faxom,
 • telefonicky,
 • poštou,
 • elektronickou poštou.