Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Aktuálne informácie

Okresný úrad Považská Bystrica /Odbor živnostenského podnikania/Aktuálne informácie 

 Aktuálne informácie: 

  • Informácia pre podnikateľov (PDF, 280 kB)
  • Oznam o možnosti uhradiť správny poplatok elektronicky (PDF, 470 kB)
  • Od 20.05.2020    odbor  živnostenského podnikania  poskytuje služby v klientskom centre Okresného úradu Považská Bystrica počas stanovených úradných hodín
  • Nadobudnutím účinnosti zákona č. 180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy dňom 1. októbra 2013 boli zrušené kompetencie okresných úradov (mimo sídla kraja) na úseku živnostenskej kontroly. Tieto kompetencie prešli na okresné úrady v sídlach krajov. Živnostenskú kontrolu v územnej plsobnosti Trenčianskeho kraja od 1. októbra 2013 vykonáva Okresný úrad Trenčín, odbor živnostenskéh podnikania, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Tomuto úradu možno zasielať aj podnety na vykonanie kontroly podnikateľských subjektov.
  • Pracovisko odboru živnostenského podnikania zriadené v Púchove na adrese Štefánikova 820 poskytuje občanom všetky služby „Jednotného kontaktného miesta“ (živnostenského úradu). Úradné hodiny na pracovisku sú rovnaké, ako v sídle Okresného úradu Považská Bystrica. 
  • Nové služby:

1. Okresné úrady v Slovenskej republike, v súvislosti s realizáciou reformy verejnej správy ESO, od 2. septembra 2014 rozšírili svoje služby o poskytovanie výpisov z Obchodného registra Slovenskej republiky. Výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky sa na okresných úradoch vydávajú ako výstup z informačného systému Obchodný register. Tento je podľa § 55 zákona číslo 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci rovnocenný s výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky vydaným podľa § 12 zákona číslo 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, vrátane všetkých právnych účinkov, t.j. je použiteľný pre právne úkony.
Na Okresnom úrade Považská Bystrica túto službu zabezpečuje odbor živnostenského podnikania.
Na Okresnom úrade Púchov vydanie výstupu z informačného systému Obchodný register (výpisu z obchodného registra) zabezpečuje pracovisko odboru živnostenského podnikania Okresného úradu Považská Bystrica, ktoré sídli v budove Okresného úradu Púchov.
Výstup z informačného systému Obchodný register (výpis z obchodného registra) sa vydáva žiadateľovi spravidla na počkanie. Pri vyžiadaní výstupu z informačného systému „Obchodný register“ (výpisu z obchodného registra) okresný úrad neskúma dôvod žiadosti. Žiadateľ iba preukáže príslušným dokladom (OP, cestovný pas)  svoju totožnosť. Podľa položky 2 písm. m) prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch – Sadzobník správnych poplatkov je vyhotovenie výstupu z informačného systému Obchodný register okresným úradom spoplatnené sumou 4 eurá. Poplatok sa uhrádza pri vyžiadaní výstupu (výpisu z obchodného registra).
Na Okresnom úrade Považská Bystrica ako aj na Okresnom úrade Púchov, je možné príslušný poplatok uhradiťprostredníctvom platobného terminálu - KIOSKU na elektronické kolky.

2. S účinnosťou od 1. januára 2015 odbor živnostenského podnikania, ktorý plní úlohu jednotného kontaktného miesta podľa osobitného predpisu, vydáva, v postavení osvedčujúcej osoby, kópiu dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok.
Účtovná jednotka (napr. podnikateľ) môže o kópiu dokumentu alebo časti dokumentu, ktoré sa jej týkajú požiadať osobne na odbore živnostenského podnikania Okresného úradu Považská Bystrica, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica.
Kópia dokumentu alebo časti dokumentu vydaného z Registra účtovných závierok je rovnocenná, vrátane všetkých právnych účinkov, s dokumentom, alebo časťou dokumentu, uloženým v Registri účtovných závierok.
Služba je spoplatnená správnym poplatkom 0,33 eura za stranu vydaného dokumentu, najmenej však 1,50 eura.