Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Informácie katastrálneho odboru pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť:

Prešovský kataster sa presťahoval do nových priestorov, od 5. októbra 2020 sídli na adrese Levočská 3, Prešov.

1.      Podávanie návrhov na vklad a rozhodovanie o nich
         § 30-32 zák.č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších
         predpisov (ďalej len „KZ“) a § 24-26 vyhlášky ÚGKK SR č.461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon v znení neskorších
         predpisov (ďalej len „vykonávacia vyhláška“). Návrh na vklad do katastra nehnuteľností sa považuje za doručený dňom, hodinou
         a minútou jeho doručenia príslušnému okresnému úradu, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza.

2.      Poplatky za rozhodovanie o návrhoch na vklad
         - položka 11 Sadzobníka správnych poplatkov - príloha k zák. č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

3.      Zápis záznamových listín
         § 34-36a  KZ a § 28, 30 a 31 vykonávacej vyhlášky

4.      Zápis poznámky
         § 38-40 KZ a § 29 vykonávacej vyhlášky

5.      Spôsobilosť zmlúv, verejných listín a iných listín do katastra
         § 42 KZ a § 28 vykonávacej vyhlášky

6.      Súčinnosť s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami
         § 19 KZ

7.      Poskytovanie údajov katastra 
         § 69 KZ a § 60-62 vykonávacej vyhlášky
         Poplatky za poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností - položka 10 Sadzobníka správnych poplatkov  - príloha
         k zák.č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

8.      Výkony poskytované podľa ponukového cenníka (PDF, 64 kB)
         Cenník nájdete v dolnej časti stránky v Dokumentoch na stiahnutie  

9.      Registre obnovenej evidencie pozemkov
         Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

10.    Prešetrovanie a vykonávanie zmien údajov katastra § 57 KZ  

11.   Oprava chýb v katastrálnom operáte
        § 59 KZ

12.   Geometrický plán
        § 67 KZ a § 45-50 vykonávacej vyhlášky

13.   Prijímanie podaní, úschova spisov a manipulácia s nimi
        vyhláška ÚGKK SR č. 22/2010.