Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Informácie pre verejnosť

Náplň činnosti odboru  |  KEP  |  Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť:

 1. 1.     Register účtovných závierok

S účinnosťou od 01.01.2015 okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta podľa osobitného predpisu, vydáva kópiu dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok v postavení osvedčujúcej osoby.

O vydanie kópie dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok môže požiadať oprávnená osoba, ktorá preukáže relevantný doklad, len osobne.

Kópie dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok vydá okresný úrad, odbor živnostenského podnikania len za obdobie r. 2013 a novšie. Kópie dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok za obdobie r. 2012 a staršie vydáva miestne príslušný daňový úrad.

Na základe žiadosti vydá okresný úrad žiadateľovi do piatich pracovných dní odo dňa zaplatenia správneho poplatku (0,33 € za každú stranu, minimálne vo výške 1,50 €) kópiu dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok alebo potvrdenie o tom, že určitý dokument alebo časť dokumentu nie je v registri uložený.

Pre vydávanie kópií dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok nie je určená miestna príslušnosť okresných (živnostenských) úradov v postavení jednotných kontaktných miest.

 

 1. 2.     Obchodný register

S účinnosťou od 01.09.2014 okresný úrad (odbor živnostenského podnikania) vydáva výstup z informačného systému verejnej správy – obchodný register (ďalej len „VOR“) v postavení osvedčujúcej osoby.  VOR je na základe § 55 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rovnocenný,  vrátane všetkých právnych účinkov, s výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky vydávaného podľa § 12 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. VOR je opatrený osvedčovacou doložkou okresného úradu, ktorá potvrdzuje doslovnú zhodu s údajmi uvedenými v elektronickom odpise povinnej osoby.

Poskytovanie výpisov z Obchodného registra v podobe výstupu z informačného systému verejnej správy podľa § 7 ods. 3 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vykonáva na základe Dohody o spolupráci medzi MV SR a MS SR o poskytovaní výpisov z Obchodného registra v podobe výstupu z informačného systému verejnej správy prostredníctvom okresného úradu.

Vyhotovenie výstupu z informačného systému Obchodný register okresným úradom je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položka 2 písm. m) podmienené úhradou správneho poplatku v hodnote 4,- €.

 

1. 3.     INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor živnostenského podnikania  upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky.

Obchodný register Slovenskej republiky  je zriadený podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Živnostenský register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Len  výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky, Živnostenského registra Slovenskej republiky, vydané oprávnenými inštitúciami a údaje uvádzané vo výpise zo Živnostenského registra Slovenskej republiky a výpise z Obchodného registra Slovenskej republiky sú použiteľné na právne účely.

Je preto na individuálnom zvážení každého podnikateľského subjektu, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností, ktoré vedú „Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností, Slovenský register firiem a živností“. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.