Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Klientske centrum

MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný  úrad Stará Ľubovňa                                                        
KLIENTSKE CENTRUM  STARÁ ĽUBOVŇA

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný úrad Stará Ľubovňa

     V súlade s vládnym programom  ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ       A OTVORENÁ  štátna správa zahajuje Okresný úrad Stará Ľubovňa (ďalej OU) poskytovanie služieb pre občanov, klientov  v novovytvorených priestoroch klientskeho centra v budove OU.

Cieľom zriadenia klientskeho centra je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sleduje sa  tým zníženie a optimalizácia nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženie sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č. 1 – pokladňa

 • príjem finančných prostriedkov za pokuty
 • príjem finančných prostriedkov za trovy konania
 • príjem správnych poplatkov

Pracovisko č. 2 – podateľňa

 • príjem podaní pre odbory okresného úradu

Pracovisko č. 3 – osvedčovanie listín a podpisov na listinách

   - podateľňa pozemkového a lesného úradu

Pracovisko č. 4 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru  Stará Ľubovňa – oddelenie dokladov

 • evidencia zbraní a streliva

Pracovisko č. 5, 6, 7 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru  Stará Ľubovňa, Okresný dopravný inšpektorát

 • prihlásenie vozidla
 • prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OU – odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu
 • ohlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie
 • trvalé vyradenie vozidla z evidencie
 • zmena farby vozidla
 • ukončenie leasingu

 

Pracovisko č. 8, 9, 10, 11 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru  Stará        Ľubovňa – Oddelenie dokladov

 • príjem, vyhotovenie a výdaj dokladov – občianskych preukazov, pasov, vodičských preukazov
 • výdaj osvedčení o evidencií vozidiel

Pracovisko č. 12  supervízor

 • poradenstvo  (obsluha vyvolávacieho systému),  usmernenie k žiadostiam

Informátor

 • predaj kolkov
 • vydávanie žiadosti k evidencii vozidiel
 •  informácie o telefónnych číslach

Pracovisko č. 15, 16 – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  prijímanie žiadostí  na:

 • uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
 • zápis alternatívneho pohonu LPG
 • schválenie prestavby vozidla
 • vykonanie zmeny v osvedčení  evidencii
 • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
 • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN
 • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla
 • povolenie prestavby vozidla
 • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete- cesty II. a  III. triedy
 • povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, kultúrne  a športové podujatia
 • povolenie na pripojenie ciest II. a  III. triedy
 • povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest II. a III .triedy
 • určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé
 • stavebné povolenie pre cesty II. a  III. triedy
 • povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy

Pracovisko č. 17, 18  odbor živnostenského podnikania

 • ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského  zákona
 • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia)
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • prvozápis do obchodného registra
 • obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie,  zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania.

 

Pracovisko č. 20 – odbor starostlivosti o životné prostredie

podanie informácií na úsekoch:

 • ochrany prírody a krajiny
 • ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín   
 • vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania
 • verejných vodovodov a kanalizácií
 • rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb
 • ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
 • odpadového hospodárstva
 • prevencie závažných priemyselných havárií
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie
 • obalov a odpadov z obalov.
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Brožúrka KC (619,2 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy