Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Klientske centrum

MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný úrad Stropkov                                                                                  
KLIENTSKE CENTRUM STROPKOV

V súlade s vládnym programom ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ  A OTVORENÁ ŠTÁTNA SPRÁVA, Okresný úrad Stropkov (ďalej OÚ) poskytuje služby pre občanov - klientov v priestoroch klientskeho centra v budove OÚ.

Cieľom vybudovania klientskeho centra je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Jeho vybudovaním sa sleduje zníženie a optimalizácia nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.


   

Kontakty
   Pracovisko č. 1,2          Okresné riaditeľstvo PZ Svidník  
           Odbor poriadkovej polície  
           oddelenie dokladov               054 3100 416 

nové číslo  0961 578 975

           miesto výkonu služby Stropkov               
   Pracovisko č. 3

         Odbor cestnej dopravy 

              054 3100 415

nové číslo 0961 578 973

           a pozemných komunikácií               
   Pracovisko č. 4,5

         Odbor živnostenského podnikania

              054 3100 413

nové číslo 0961 578 968

           Odbor živnostenského podnikania

              054 3100 414

nové číslo 0961 578 967

   Pracovisko č. 6          Odbor starostlivosti o životné prostredie               054 3100 412
   Pracovisko č. 7          Supervízor,podateľna,osvedčovanie               054 3100 411
           listín a podpisov

nové číslo 0961 578 965

   Pracovisko č. 8          Okresné riaditeľstvo PZ Svidník  
           Okresný dopravný inšpektorat Stropkov

              054 3100 417

nové číslo 0961 857 978

           Evidencia vozidiel

              054 3100 410

nové číslo 0961 578 977

     

                                                           

 


                    

Úradné hodiny:

         Pondelok 

       08.00 – 15.00

         Utorok

       08.00 – 15.00

         Streda

       08.00 – 17.00

         Štvrtok

       08.00 – 15.00

         Piatok

       08.00 – 14.00

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

-  Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222

www.eso-portal.sk – Vaše pripomienky a námety

www.minv.sk 


Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách 

Klientske centrum - prízemie budovy Okresného úradu Stropkov

Okresné riaditeľstvo PZ Svidník, odbor poriadkovej polície, oddelenie dokladov, miesto výkonu služby Stropkov 

 • príjem  žiadostí  o vydanie cestovného pasu, občianskeho preukazu/elektronickej identifikačnej karty, vodičského preukazu a medzinárodného vodičského preukazu,
 • výdaj hotových dokladov vrátane osvedčenia o evidencii vozidla časť I., 
 • vykonávanie zmien doručených z obecných úradov, ktoré nie sú pripojené na  centrálny register obyvateľstva (trvalý pobyt, prechodný pobyt, sobáš, narodenie, úmrtie, rozvody, index domov),     
 • výpis z evidenčnej karty vodiča.  

 Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 • povolenie výroby a prestavby jednotlivých vozidiel,
 • schvaľovanie jednotlivo vyrobených, dovezených alebo prestavaných vozidiel,
 • vykonávanie zápisov schválených systémov a samostatných technických jednotiek do osvedčenia o evidencii časti II,
 • vykonávanie zmien v osvedčení o evidencii časti II (alternatívne pneumatiky a ráfiky, hromadná prestavba vozidla – napr. LPG, zrušenie záznamu o priečkovom systéme, dvojité ovládanie pre výcvikové vozidlá autoškôl, náhradné identifikačné číslo vozidla VIN a pod.),
 • vydávanie osvedčení o evidencii časť II pri výmene technického osvedčenia vozidla,
 • povolenie zriadenia stanice technickej kontroly (STK), pracoviska emisnej kontroly (PEK) a pracoviska kontroly originality (PKO),
 • udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie TK, EK, KO alebo montáže PZ. 

Odbor živnostenského podnikania 

 • ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení ( prijímanie údajov potrebných na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu, prijímanie údajov potrebných na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia, pridelenie identifikačného čísla organizácie),
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,  
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania. 

Pokladňa  

 • príjem finančných prostriedkov za správne poplatky,
 • príjem finančných prostriedkov za uložené pokuty,
 • príjem finančných prostriedkov za uložené trovy konania. 

Supervízor, podateľňa, osvedčovanie listín a podpisov 

 • poradenstvo  (obsluha vyvolávacieho systému ), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam,
 • centrálny príjem podaní,
 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách. 

Okresné riaditeľstvo PZ Svidník, Okresný dopravný inšpektorát Stropkov , evidencia vozidiel 

 • prihlásenie vozidla z iného okresu, nového doposiaľ neevidovaného vozidla
 • prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OU – odbor dopravy a pozemných komunikácií,
 • prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu,
 • ohlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu ,
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom (prideľovanie voliteľného čísla, duplikátu tab. s EČ)
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie,
 • trvalé vyradenie vozidla z evidencie,
 • zmena vlastníka mot. vozidla,
 • evidovanie spájacieho zariadenia,
 • odhlásenie vozidla do cudziny ,
 • výmena duplic. osvedčenia časti I. a časti II.

 EKS - ELEKTRONICKÝ KONTRAKTAČNÝ SYSTÉM 

Základnou funkciou EKS je prevádzkovanie systému  Elektronického trhoviska. Elektronické trhovisko je ten najefektívnejší nástroj, vďaka ktorému môžete  preraziť a uspieť na trhu štátnych zákazok.

Cieľom e-Trhoviska je zvýšiť transparentnosť a zrozumiteľnosť verejného obstarávania: všetky informácie o zákazke, jej postupe, objednávateľovi a dodávateľovi budú dostupné na webe. Objednávateľ zadefinuje svoju požiadavku formou výberu ponuky a predbežnej akceptácie z katalógu ponúk, alebo vytvorením vlastnej objednávky a následne sa spustí 72-hodinový interval, v ktorom ktorýkoľvek zaregistrovaný dodávateľ môže predložiť svoju ponuku. 

V prvej fáze spustenia e-Trhoviska sa bezplatne registrujte na www.eks.sk, aby ste mohli prostredníctvom systému trhoviska následne ponúkať svoje tovary, služby a stavebné práce, respektíve zadávať objednávky a nakupovať.

Dodávatelia, ktorí budú chcieť obchodovať prostredníctvom e-Trhoviska, sa budú musieť za 66-eurový poplatok registrovať v Zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie. Na stránke EKS sa však môžu zaregistrovať aj pred tým.

 

Podporu  pre registráciu do Elektronického trhoviska poskytuje od 16. 09. 2014 každý utorok od 08:00 hod. do 14:00 hod. Ing. Monika Homoľová - supervízor Klientskeho centra na Okresnom úrade Stropkov, č. dverí 7.